Sieradzka-Baziur, B. „Reprezentacje Leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA W średniowieczu. Analiza Onomazjologiczna”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 17, grudzień 2022, s. 222-34, doi:10.24917/20831765.17.17.