ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA

ISSN 2083-1765

Rocznik naukowy Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (do 30 września 2023 roku - Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).

Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących wielorakie zjawiska i problemy polszczyzny w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz przyjmujących perspektywę pragmalingwistyczną, kognitywną, socjolingwistyczną, etnolingwistyczną, dialektologiczną, stylistyczną, onomastyczną, semantyczną, translatoryczną, glottodydaktyczną lub mediolingwistyczną. W zgłaszanych tekstach obligatoryjnie musi dominować perspektywa językoznawcza. Przyjmujemy opracowania, których przedmiotem opisu jest polszczyzna i/lub stanowi ona punkt wyjścia do ujęć kontrastywnych.

Upowszechniane w czasopiśmie treści są adresowane przede wszystkim do badaczy-lingwistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także do reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych.

Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są teksty napisane w języku polskim i angielskim, w uzasadnionych przypadkach także w innych językach słowiańskich i kongresowych.

Od numeru XIX Redakcja przyjęła następujące zasady:

- nie są przyjmowane opracowania dotyczące wyłącznie innych języków bez odniesienia do polszczyzny;

- Autor/Autorka (samodzielnie lub we współautorstwie) może zgłosić maksymalnie jeden artykuł raz na dwa lata.

Czasopismo w lata 2019-2020 było objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych". Aktualna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 70.

Zaproszenie do publikacji

2024-02-27

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XIX (2024) został zamknięty. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XX tomu (2025) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). 

Zaproszenie do publikacji

2023-05-12

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XIX tomu (2024) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Nabór tekstów do numeru XVIII (2023) został już zamknięty.

Nr 18 (2023)

Redaktorzy tematyczni tomu 18: Marcin Dziwisz, Renata Dźwigoł, Magdalena Puda-Blokesz

Tom XVIII dedykowany pamięci prof. dra hab. Tadeusza Szymańskiego (1938–2021) językoznawcy – slawisty, bułgarysty

Opublikowane: 2023-12-30

Wyświetl wszystkie wydania