1. Tekst należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc. lub docx. Dodatkowo należy przesłać jedną kopię tekstu w formacie pdf.

2. Preferowany krój pisma: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, justowanie do dwóch stron, numeracja stron: prawy dolny róg.

3. Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).

4. Pod tytułem artykułu prosimy o umieszczenie słów kluczowych w języku polskim i angielskim (od 3 do maksymalnie 5).

5. Kursywą wyróżniamy wyrazy i zwroty omawiane w tekście, wtręty obcojęzyczne oraz tytuły książek, ich rozdziałów, artykułów; tytuły czasopism dajemy w cudzysłowach.

6. Krótkie cytaty należy umieścić w cudzysłowie, natomiast długie (powyżej 3 wersów) – mniejszą czcionką (11 pkt), z wcięciem i obustronnym odstępem jednowersowym od tekstu głównego.

7. Na końcu tekstu prosimy dołączyć tytuł artykułu w języku angielskim oraz streszczenie w języku angielskim i polskim (maksymalnie 15 wersów). Streszczenie powinno zawierać wskazanie: przedmiotu badań, ich celu, zastosowanej metody lub techniki badawczej, uzyskanych wyników. 

8. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów. Prosimy również o niestosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora.

9. Przypisy bibliograficzne prosimy sporządzić według następującego wzoru:

• w tekście w nawiasie okrągłym: nazwisko autora, data wydania, strona, np. (Chlebda 2005: 214);

• na końcu tekstu: rozwiązanie skrótów, bibliografia (alfabetyczny wykaz cytowanej literatury) oraz wykaz wykorzystanych źródeł internetowych wraz ze wskazaniem adresu strony i daty dostępu do niej (opis netografii powinien być zbliżony do opisu bibliograficznego – zawierać autora cytowanego tekstu, tytuł cytowanego artykułu, nazwę portalu, adres strony i datę dostępu); w opisie artykułów z czasopism lub prac zbiorowych należy podawać strony artykułu;

• opisy bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zawierać wariant transliterowany zgodny z wytycznymi PN-ISO 9:2000. Transliterację można przeprowadzić na stronie https://www.ushuaia.pl/transliterate (cyrylica [transliteracja PN-ISO 9:2000]). Po transliteracji w nawiasie kwadratowym należy zamieścić opis bibliograficzny zapisany cyrylicą.

Przykłady:

Rozwiązanie skrótów

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I–II, Warszawa 2000.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2006.

Bibliografia

Barańczak S., 1975, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” VII, s. 44-57.
Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.

Cybulski M., 2005, Obyczaje językowe w dobie staropolskiej, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 149–211.

Vinogradov V.S., 1978, Leksičeskie voprosy perevoda hudožestvennoj prozy,  Moskva: [Виноградов В.С., 1978, Лексические вопросы перевода художественной прозы, Москва].

Vlahov S., Florin S., 1986,  Neperevodimoe v perevode, Moskva: [Влахов С., Флорин С., 1986, Непереводимое в переводе,  Москва].

Źródła internetowe

Katz O., 2011, Kultura memu, „Mojeopinie.pl”, www.mojeopinie.pl/kultura_memu,3,1323728828 (dostęp 9.11.2018).

Zaremba M., 2012, Memy internetowe (2010-2011), „Media i Społeczeństwo”, nr 2, s. 60–72, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf (dostęp 9.11.2018).

10. Grafika:

• zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane, a w tekście znaleźć się powinny odsyłacze do konkretnej grafiki np. (zob. tab. 1);
• obiekty graficzne (zdjęcia, schematy, wykresy) należy dostarczyć w osobnych plikach; a w tekście prosimy wstawić je we właściwe im miejsce, ponumerować (tabela 1, wykres 2 i opatrzyć odpowiednim podpisem);
• dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel.