Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica ISSN 2083-1765, DOI 10.24917/20831765

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo punktowane (70 punktów), którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań językoznawczych, obejmujących wielorakie zjawiska i problemy dawnej oraz nowszej polszczyzny. Łamy naszego rocznika pozostają także otwarte na ujęcia kontekstowe i porównawcze. Jesteśmy duchowymi spadkobiercami i kontynuatorami myśli lingwistycznej wybitnych polskich uczonych, między innymi profesorów Tadeusza Milewskiego i Stanisława Jodłowskiego, współtwórców środowiska językoznawczego naszej Uczelni.

Od ponad czterdziestu lat staramy się upowszechniać wyniki swoich badań w formie cyklicznych publikacji, zapraszając do współpracy na tym polu także językoznawców z innych ośrodków akademickich. Kontynuujemy cykl wydawniczy zapoczątkowany w 1970 roku w Instytucie Filologii Polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W latach 1970–1997 opublikowano łącznie 9 tomów objętych tytułem „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze” (t. I–IX). W związku ze zmianą nazwy uczelni wspomniane czasopismo w latach 2002–2008 ukazywało się pod tytułem „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Lingusitica”. Łącznie w tym okresie ogłoszono drukiem cztery jego tomy (t. I–IV). Ostatnia zmiana nazwy uczelni (od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) wpłynęła na kolejną modyfikację tytułu serii wydawniczej, która od tej chwili zwie się „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”.

Poczynając od roku 2010, "Annales..." ukazują się regularnie jako rocznik. Autorzy tekstów zamieszczonych w kolejnych numerach czasopisma wywodzą się głównie z krakowskiego środowiska naukowego. W ostatniej dekadzie swoje debiutanckie teksty publikują także doktoranci. Wśród autorów najnowszych tomów nie brakuje również przedstawicieli krajowej i międzynarodowej lingwistyki. Czasopismo ma zatem charakter otwarty, o czym przekonuje zarówno przynależność generacyjna autorów, jak i wielość reprezentowanych przez nich ośrodków czy szkół naukowych, wreszcie mnogość podejmowanych zagadnień oraz wykorzystywanych metodologii badawczych.

W 2013 roku periodyk o numerze ISSN 2083-1765 znalazł się w ministerialnym wykazie czasopism (część B), obecnie rocznik uzyskał 70 punktów w wyniku ewaluacji zgodnej z aktualnym systemem kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy na łamach naszego rocznika chcą podzielić się wynikami swoich badań.