Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest własnym dziełem Autora/Autorów.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest zapisany w formacie dokumentu edytowalnego programu Microsoft Word.
 • Preferowany krój pisma: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, justowanie do dwóch stron, numeracja stron: prawy dolny róg.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi „Studia Linguistica”.

W celu zgłoszenia tekstu należy zarejestrować się na stronie czasopisma lub zalogować się na uprzednio założone konto.

 

Zasady kwalifikowania i recenzowania tekstów

1. Termin zgłaszania tekstów do poszczególnych numerów rocznika mija z ostatnim dniem marca każdego roku. Po wpłynięciu tekstu redakcja czasopisma dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma. W wypadku dużej liczby zgłoszeń ostateczny termin przyjmowania tekstów może ulec skróceniu.

2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza grona pracowników Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

3. Zasadą jest wyznaczenie recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.

4. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. redakcja czasopisma nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.

5. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym formularzem.

6. Recenzja winna zawierać jednoznaczną konkluzję, tj. stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wnioskowanie o odrzucenie tekstu.

7. Po uzyskaniu recenzji redakcja zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.

8. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich redakcja może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć kolegialną decyzję o dalszych losach tekstu.

9. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.

10. Autor zawiera umowę z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

11. Wszystkie złożone do druku teksty są poddawane procedurze antyplagiatowej. Autor tekstu przyjmuje do wiadomości, że to on ponosi pełną odpowiedzialność za każdy przypadek plagiatu, niezależnie od tego, czy został on wykryty podczas procesu recenzji, czy po publikacji w „Studia Linguistica”.


Standardy redakcyjne zgłaszanych tekstów

1. Tekst należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc. lub docx. Dodatkowo należy przesłać jedną kopię tekstu w formacie pdf.

2. Preferowany krój pisma: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, justowanie do dwóch stron, numeracja stron: prawy dolny róg.

3. Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).

4. Pod tytułem artykułu prosimy o umieszczenie słów kluczowych w języku polskim i angielskim (od 3 do maksymalnie 5).

5. Kursywą wyróżniamy wyrazy i zwroty omawiane w tekście, wtręty obcojęzyczne oraz tytuły książek, ich rozdziałów, artykułów; tytuły czasopism dajemy w cudzysłowach.

6. Krótkie cytaty należy umieścić w cudzysłowie, natomiast długie (powyżej 3 wersów) – mniejszą czcionką (11 pkt), z wcięciem i obustronnym odstępem jednowersowym od tekstu głównego.

7. Na końcu tekstu prosimy dołączyć tytuł artykułu w języku angielskim oraz streszczenie w języku angielskim i polskim (maksymalnie 15 wersów). Streszczenie powinno zawierać wskazanie: przedmiotu badań, ich celu, zastosowanej metody lub techniki badawczej, uzyskanych wyników.

8. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów. Prosimy również o niestosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora.

9. Przypisy bibliograficzne prosimy sporządzić według następującego wzoru:

 • w tekście w nawiasie okrągłym: nazwisko autora, data wydania, strona, np. (Chlebda 2005: 214),
 • na końcu tekstu: rozwiązanie skrótów, bibliografia (alfabetyczny wykaz cytowanej literatury) oraz wykaz wykorzystanych źródeł internetowych wraz ze wskazaniem adresu strony i daty dostępu do niej (opis netografii powinien być zbliżony do opisu bibliograficznego – zawierać autora cytowanego tekstu, tytuł cytowanego artykułu, nazwę portalu, adres strony i datę dostępu); w opisie artykułów z czasopism lub prac zbiorowych należy podawać strony artykułu;
 • opisy bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zawierać wariant transliterowany zgodny z wytycznymi PN-ISO 9:2000. Transliterację można przeprowadzić na stronie https://www.ushuaia.pl/transliterate (cyrylica [transliteracja PN-ISO 9:2000]). Po transliteracji w nawiasie kwadratowym należy zamieścić opis bibliograficzny zapisany cyrylicą.

Przykłady:

Rozwiązanie skrótów

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I–II, Warszawa 2000.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2006.

Bibliografia

Barańczak S., 1975, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” VII, s. 44-57.

Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.

Cybulski M., 2005, Obyczaje językowe w dobie staropolskiej, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 149–211.

Vinogradov V.S., 1978, Leksičeskie voprosy perevoda hudožestvennoj prozy,  Moskva. [Виноградов В.С., 1978, Лексические вопросы перевода художественной прозы, Москва].

Vlahov S., Florin S., 1986,  Neperevodimoe v perevode, Moskva. [Влахов С., Флорин С., 1986, Непереводимое в переводе,  Москва].

Źródła internetowe

Katz O., 2011, Kultura memu, „Mojeopinie.pl”, www.mojeopinie.pl/kultura_memu,3,1323728828 (dostęp 9.11.2018).

Zaremba M., 2012, Memy internetowe (2010-2011), „Media i Społeczeństwo”, nr 2, s. 60–72, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf (dostęp 9.11.2018).

10. Grafika:

 • zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane, a w tekście znaleźć się powinny odsyłacze do konkretnej grafiki np. (zob. tab. 1);
 • obiekty graficzne (zdjęcia, schematy, wykresy) należy dostarczyć w osobnych plikach; a w tekście prosimy wstawić je we właściwe im miejsce, ponumerować (tabela 1, wykres 2 i opatrzyć odpowiednim podpisem);
 • dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel.