Dziewiętnastowieczne impresje z podróży do Włoch w perspektywie analizy kwantytatywnej leksyki wobec językowego obrazu świata (na przykładzie Listów z podróży po Włoszech Konstantego Gaszyńskiego)

Main Article Content

Agnieszka Jedziniak
https://orcid.org/0000-0002-1163-4936

Abstrakt

The article aims to recreate the tourist view based on the observation of the lexical layer of texts in quantitative terms. The subject of the research is the most frequent lexis excerpted in the form of an frequency list from Listy z podróży po Włoszech by Konstanty Gaszyński. The collected material consists of 300 words. The most common vocabulary was grouped into 9 semantic-lexical circles and analyzed using the research tools of cultural linguistics. The research has indicated that it is possible to reconstruct, on the basis of the analysis of the most common lexis, both the points of view in the texts and the correlated profiles of the Italian space.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jedziniak, A. (2022) „Dziewiętnastowieczne impresje z podróży do Włoch w perspektywie analizy kwantytatywnej leksyki wobec językowego obrazu świata (na przykładzie Listów z podróży po Włoszech Konstantego Gaszyńskiego)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 83–101. doi: 10.24917/20831765.17.6.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Anusiewicz J., 1994, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.
Google Scholar

Assmann A., 2019, Między historią a pamięcią. Antologia, przeł. M. Saryusz-Wolska, Warszawa.
Google Scholar

Bartmiński J., 1988, Kryteria ilościowe w badaniu stereotypów językowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLI, s. 91–104.
Google Scholar

Bartmiński J., 1999, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 103–120.
Google Scholar

Burkot S., 1988, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa.
Google Scholar

Czermińska M., 2003, „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, „Teksty Drugie” 2–3, s. 11–27.
Google Scholar

Duda B., 2018, Miasto w świecie dyskursów, Katowice.
Google Scholar

Duggan C., 2009, Historia Włoch, przeł. J. Urban, Wrocław.
Google Scholar

Hammerl R., Sambor J., 1990, Statystyka dla językoznawców, Warszawa.
Google Scholar

Kozłowska A., 2009, Problemy z idiolektem, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 111–131.
Google Scholar

Lyszczyna J., 2004, Konstantego Gaszyńskiego „Listy z podróży po Włoszech”, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott, A. Budzyńska-Daca, Katowice, s. 107–114.
Google Scholar

Maryl M., Piasecki M., Walkowiak T., 2018, Literary Exploration Machine A Web-Based Application for Textual Scholars.
Google Scholar

Mayenowa M.R., 1967, O matematyzacji lingwistyki, „Podstawowe problemy współczesnej techniki” XII, s. 135–162.
Google Scholar

Pawlikowska A., 2012, Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu, „Oblicza Komunikacji” 5, s. 111–125.
Google Scholar

Pawłowski A., 1999, Metodologiczne podstawy wykorzystania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin, s. 81–100.
Google Scholar

Pawłowski A., 2001, Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowski A., 2003, Lingwistyka korpusowa — perspektywy i zagrożenia, „Polonica” XXII–XXIII, s. 19–32.
Google Scholar

Pietrzak M., 2020, Ze starego do nowego świata. Obraz miasta w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 27 (47), s. 129–149.
Google Scholar

Pisarek W., 1972, Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże. Kraków.
Google Scholar

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Poznań.
Google Scholar

Sambor J., 1988, Lingwistyka kwantytatywna – stan badań i perspektywy rozwoju, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLI, s. 46–67.
Google Scholar

Suchenek R., 2004, Semantyka czasowników widzenia i patrzenia, „Linguistica Bidgostiana” 1, s. 159–166.
Google Scholar

Ulidis M., 2013, Blog a językowy obraz świata partii politycznej. Analiza kwantytatywno-korpusowa na przykładzie komunikacji Platformy Obywatelskiej, „Nowe Media” 4, s. 111–136.
Google Scholar

Witosz B., 2007, Gatunki podróżnicze w typologicznym ujęciu genologii lingwistycznej, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, red. D. Rott, Katowice, s. 11–30.
Google Scholar

Lzp – Gaszyński K., 1853, Listy z podróży po Włoszech, Lipsk.
Google Scholar

STL – Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.
Google Scholar

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa 1900–1927 (słownik warszawski).
Google Scholar

SWil – Słownik języka polskiego, t. 1–2, Wilno 1861, https://eswil.ijp.pan.pl/ (dostęp 22.12.2021) (słownik wileński).
Google Scholar

WSJP PAN – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/ (dostęp 22.12.2021).
Google Scholar