Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy do włączenia strony czasopisma do Państwa systemów bibliotecznych. Prosimy o zapoznanie się z zawartością zakładki głównej i zakładki O CZASOPIŚMIE, w których znajdują się informacje o profilu i historii Rocznika.

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). 

Tematyczny profil czasopisma: Głównym celem Rocznika jest upowszechnianie wyników badań obejmujących wielorakie zjawiska i problemy polszczyzny w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz przyjmujących perspektywę pragmalingwistyczną, kognitywną, socjolingwistyczną, etnolingwistyczną, dialektologiczną, stylistyczną, onomastyczną, semantyczną, translatoryczną, glottodydaktyczną lub mediolingwistyczną. W zgłaszanych tekstach dominuje perspektywa językoznawcza. Przyjmujemy opracowania, których przedmiotem opisu jest polszczyzna i/lub stanowi ona punkt wyjścia do ujęć kontrastywnych. 

Język publikacji: przede wszystkim język polski oraz język angielski (w uzasadnionych przypadkach także inne języki słowiańskie i kongresowe)
Dziedzina nauki: nauki humanistyczne
Dyscyplina: językoznawstwo
Punktacja Ministerstwa Nauki i Edukacji – 70 punktów

Numer ISSN: 2083-1765
Wydawca: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie