Nazwy apelatywne dotyczące sarny w polskim i rosyjskim socjolekcie łowieckim – nazwy gatunkowe, nazwy określające płeć oraz nazwy istot młodych

Main Article Content

Beata Malczewska
https://orcid.org/0000-0001-5667-6243
Joanna Smoła
https://orcid.org/0000-0002-6027-2644

Abstrakt

The aim of the article is to present the terms concerning a roe‑deer used by hunters in the 21st century. There were discussed the names of spices living in Poland and living in Russia, names specifying the sex of the animal and names of its offspring. Semantic comparison research of each term began with an analysis of its meaning in the dictionaries of the hunting language. The frequency of their occurrence was checked as well as the accuracy of definitions in all sources was compared. The sources were dictionaries of hunting language, manuals for hunters and internet sources as well. The results of the research indicated a discrepancy in definitions mostly in manuals for hunters. In Russian sources there were less professional terms than in Polish sources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malczewska, B. i Smoła, J. (2023) „Nazwy apelatywne dotyczące sarny w polskim i rosyjskim socjolekcie łowieckim – nazwy gatunkowe, nazwy określające płeć oraz nazwy istot młodych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 237–260. doi: 10.24917/20831765.18.18.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

SN – Słownik normalizacyjny, 1971, Gospodarka łowiecka. Nazwy i określenia. BN-71/9240–02, Warszawa.
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Anikin A. Ye., 1997, Etimologicheskiy slovar’ russkikh dialektov Sibiri. Zaimstvovaniya iz ural’skikh, altayskikh i paleoaziatskikh, Moskva: [Аникин А.Е., 1997, Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских, Москва].
Google Scholar

Archanhielskij V.V., Hierman V. Je. (red.), 1956, Nastolnaja kniha ochotnika sportśmiena, t. 2, Moskva: [Архангельский В.В., Герман В.Е. (ред .), 1956, t. 2, Настольная книга охотника спортсмена, Москва].
Google Scholar

Biały K., Jóźwiak Z., 1994, Podstawy łowiectwa. Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych, Warszawa.
Google Scholar

Bianco F., 2004, Formazione delle parole nelle terminologie tecnico‑scientifiche. Botanica e zoologia, [w:] La formazione delle parole in italiano, red. M. Grossman, F. Rainer, Tübingen, s. 591–597.
Google Scholar

Biełavin A.M., Podjukov I.A., Svałova Je.N., Čjernych A.V., Chorobrych S.V., 2014, Ochotničij słovaŕ Prikaḿja, Pierḿ: [Белавин А.М., Подюков И.А., Свалова Е.Н., Черных А.В., Хоробрых С.В., 2014, Охотничий словарь Прикамья, Пермь].
Google Scholar

Blum M.M. i in., 1992, Ochota v Rośsii, Moskva: [Блюм М.М. и др., 1992, Охота в России, Москва].
Google Scholar

Brückner A., 2000, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Bułdakov V., 2001, Sovrjemiennaja encikłopiedija ochotnika, Donieck: [Булдаков В., 2001, Современная энциклопедия охотника, Донецк].
Google Scholar

Chołostov V.H., 1972, Słovaŕ ochotnika, Moskva: [Холостов В.Г., 1972, Словарь охотника, Москва].
Google Scholar

Czerwiński M., Szczepocki J., 2009–2013, Vademecum myśliwskie, Warszawa.
Google Scholar

Debrin I.I., 1957, Ochota na kopytnych životnych, Moskva: [Дебрин И.И., 1957, Охота на копытных животных, Москва].
Google Scholar

Dynak W., 1993, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Wrocław.
Google Scholar

Ejsmond J., 1929, Moje przygody łowieckie, Poznań.
Google Scholar

Florov K.K., 1952, Fauna SSSR: Mlekopitajuščije. Kabarhi i oleni, Moskva–Leninhrad: [Флёров К.К., 1952, Фауна СССР: Млекопитающие. Кабарги и олени, Москва, Ленинград].
Google Scholar

Gawin P., 2018, Terminologia łowiecka, Gdynia.
Google Scholar

Godlewski S., 1989, Vademecum myśliwego, Warszawa.
Google Scholar

Gospodarka Łowiecka. Nazwy i określenia, Warszawa 1971.
Google Scholar

Grucza S., 2013, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1998, Rzeczownik, [w:] Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 389 – 464.
Google Scholar

Hoppe S., 1966, Słownik języka łowieckiego, Warszawa.
Google Scholar

Hoppe S., 1980, Polski język łowiecki, Warszawa.
Google Scholar

Hoppe S., 1981, Słownik języka łowieckiego, Warszawa.
Google Scholar

Kielak O., 2020, Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne, Lublin.
Google Scholar

Krawczyński W., 1924, Łowiectwo, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Poznań–Wilno–Zakopane.
Google Scholar

Kozłowski W., 1822, Pierwsze początki terminologii łowieckiej, Warszawa.
Google Scholar

Krzemień M.P., 1984, 1000 słów o łowiectwie, Warszawa.
Google Scholar

Krzemień M.P., 1985, Polowace, polowace, „Łowiec Polski”, nr 1, styczeń, s. 18–19.
Google Scholar

Lochman J., 1987, Określanie wieku zwierzyny, Warszawa.
Google Scholar

Mantejfel P.A. i in., 1956, Nastolnaja kniga ochotnika sportsmiena, Moskva: [Мантейфель П.А. i in., 1956, Настольная книга охотника спортсмена, Moсква].
Google Scholar

Pasławski T. 1973, Łowiectwo, Warszawa.
Google Scholar

Pautov V.A., 2001, Tołkovyj słovaŕ ochotnič́ich tjerminov, Moskva: [Паутов В.А., 2001, Толковый словарь охотничьих терминов, Москва].
Google Scholar

Pielowski Z., 1969, Zagadnienie sarny „polnej” w Polsce, „Łowiec Polski”, nr 9 (1348), s. 4–5.
Google Scholar

Pielowski Z., 1970, Sarna, Warszawa.
Google Scholar

Pielowski Z., 1999, Sarna, Warszawa.
Google Scholar

Pieńkos J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa.
Google Scholar

Polkanova A. Yu., 2012, Antroponimy krymskikh karaimov. Spravochnik familiy i imën, Simferopol’: [Полканова А.Ю., 2012, Антропонимы крымских караимов. Справочник фамилий и имён, Симферополь].
Google Scholar

Rudjenko F.A., Siemaško V. Ju., 2000, Encikłopiedija ochotnika, t. 4, Moskva, s. 86–104: [Руденко Ф.А., Семашко В.Ю., 2000, Энциклопедия охотника, t. 4, Москва, s. 86–104].
Google Scholar

Smoła J., 2021, Rudel, rogacz, kozioł jako terminy w języku łowieckim oraz ich ekwiwalenty w języku rosyjskim, [w:] Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym II, red. B. Malczewska, J. Woźniakiewicz, Kraków, s. 231–247.
Google Scholar

Sobrero A., Miglietta A., 2006, Introduzione alla linguistica italiana, Roma–Bari.
Google Scholar

Stephan W., 1903, Sarna, Warszawa.
Google Scholar

Szałapak E., 2004, Słownik myśliwego, Wrocław.
Google Scholar

Szczepocki J., 2010, Drapieżniki i zwierzyna gruba, Warszawa.
Google Scholar

Szlezyngier I., 1880, Myśliwy ze strzelbą, Warszawa.
Google Scholar

Sztolcman J., 1920, Łowiectwo, Warszawa.
Google Scholar

Voinstvienskij M.A. (red.), 1988, Ochotniku ob ochotje, Kijev: [Воинственский М.А. (ред.), 1988, Охотнику об охоте, Киев].
Google Scholar

Warchoł S., 2009, Słownik etymologiczno‑motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej, t. II i IV, Lublin.
Google Scholar

Wasilewski M., 2011, Sarna, [w:] Łowiectwo I, red. R. Dzięciołowski, M. Flis, Warszawa, s. 127–140.
Google Scholar

Widłak S., 1992, Fra lessicologia e stilistica, Kraków.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Wronicz J. (red.), 2010, Mały słownik gwar polskich, Kraków.
Google Scholar

Zgółkowa H. (red.), 1994, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 15, Poznań.
Google Scholar

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Google Scholar

A – www.hunting.ru (dostęp 02.02.2021).
Google Scholar

Д – Evropejskaâ kosulâ. Opisanie životnogo. Kosulâ ili evropejskaâ kosulâ Kosulâ evropejskaâ kak redki vid resursnyh kopytnyh, 2019. [Европейская косуля. Описание животного. Косуля или европейская косуля Косуля европейская как редкий вид ресурсных копытных, 2019], https://amikamoda.ru/evropeiskaya-kosulya-opisanie-zhivotnogo-kosulya-ilievropeiskaya.html (dostęp 08.03.2023).
Google Scholar

Dalʹ V.I., 1863, Tolkovyj slovarʹ živogo velikorusskago âzyka Vladimira Dalâ: [Даль В.И., 1863, Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимiра Даля] (dostęp 10.03.2022).
Google Scholar

Forum, Kosulâ ot A do H, [Форум, Косуля от А до Х], 2012, https://piterhunt.ru/f/threads/56312/?t=56312 (dostęp 11.03.2023).
Google Scholar

https://slovardalja.net/ (dostęp 20.03.2023).
Google Scholar

http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=e:ekotypy (dostęp 10.03.2023).
Google Scholar

https://www.ohotniki.ru/hunting/trophies/article/2021/03/01/657849-eliki-zailiyskogoalatau.html (dostęp 10.03.2021).
Google Scholar

https://open.kg/about-kyrgyzstan/nature/fauna-fauna-of-kyrgyzstan/34488-kosulya-elik.html (dostęp 15.03.2021).
Google Scholar

https://karaikale.wordpress.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%86%D1%8B/ (dostęp 15.03.2021).
Google Scholar

https://forum-eurasica.ru/topic/1780-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F/ (dostęp 03.10.2023).
Google Scholar

Kratkij slovarʹ ohotničʹej leksik [Краткий словарь охотничьей лексики], https://yurok-club.ru/viewtopic.php?t=4964 (dostęp 11.10.2022).
Google Scholar

Ohota. Kosulâ [Охота. Косуля], http://www.outdoors.ru/hunter/roe.php (dostęp 10.03.2021).
Google Scholar

O naših kosulâh [О наших косулях], 2020, https://www.looduskalender.ee/n/ru/node/4147 (dostęp 11.03.2023).
Google Scholar

Tropa ohotnika [Тропа охотника], https://tropaohotnika.ru/tropa_pages/slovarik.php (dostęp 25.03.2023).
Google Scholar