1. Termin zgłaszania tekstów do poszczególnych numerów rocznika mija z ostatnim dniem marca każdego roku. Po wpłynięciu tekstu redakcja czasopisma dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma. W wypadku dużej liczby zgłoszeń ostateczny termin przyjmowania tekstów może ulec skróceniu.

2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza grona pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

3. Zasadą jest wyznaczenie recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.

4. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. redakcja czasopisma nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.

5. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym formularzem.

6. Recenzja winna zawierać jednoznaczną konkluzję, tj. stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wnioskowanie o odrzucenie tekstu.

7. Po uzyskaniu recenzji redakcja zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.

8. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich redakcja może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć kolegialną decyzję o dalszych losach tekstu.

9. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.

10. Autor zawiera umowę z Wydawnictwem Naukowym – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

11. Wszystkie złożone do druku teksty są poddawane procedurze antyplagiatowej.