Informacje dla czytelników

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765) to rocznik naukowy Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących wielorakie zjawiska i problemy polszczyzny w ujęciu synchronicznym i diachronicznym oraz przyjmujących perspektywę pragmalingwistyczną, kognitywną, socjolingwistyczną, etnolingwistyczną, dialektologiczną, stylistyczną, onomastyczną, semantyczną, translatoryczną, glottodydaktyczną lub mediolingwistyczną.

Upowszechniane w czasopiśmie treści są adresowane przede wszystkim do badaczy-lingwistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także do reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych.

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się w celu uzyskiwania powiadomień o nowych numerach czasopisma. Przed rejestracją Czytelnicy powinni się zapoznać z Polityką prywatności.

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). 

Od Czytelników nie są pobierane żadne opłaty związane z rejestracją i z korzystaniem z zawartości strony „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”.