Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich

Main Article Content

Irena Bogocz

Abstrakt

In the introduction to the present article, the author presents criteria for the classification of Slavic languages and draws attention to the existence of different research approaches to languages. There follows an overview of familiar and lesser-known Slavic languages: national languages with a long tradition and a large number of speakers; literary microlanguages; non- -standard dialects (mixed languages), etc. Some Slavic languages were created or revitalized after 1989 or resulted from political decisions. The article details the respective names of these languages - in Polish, in the original (i.e. in the given language) and in Russian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogocz, I. (2016) „Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5160 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Balowska G., 2008, Lašské dílo Óndy Łysohorského. Kapitoly z lexika, Praha.
Google Scholar

Balowska G., 2013, Laski mikrojęzyk literacki w kontekście społecznym i kulturowym, Racibórz.
Google Scholar

Bońkowski R., 1997, Próby zróżnicowania języka „serbsko-chorwackiego” na przykładzie języka Bośniaków, [w:] Język wobec przemian kultury, red. E. Tokarz, Katowice, s. 61–67.
Google Scholar

Bugarski R., 2005, Jezik i kultura, Beograd.
Google Scholar

Дуличенко А.Д., 2003, Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты): некоторые методологические аспекты, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 27–39.
Google Scholar

Дуличенко А.Д., 2005, Малые славянские литературные языки (микороязыки), [w:] Языки мира. Славянские языки, Москва, s. 595–615.
Google Scholar

Elikowska-Winkler M., 2003, Edukacja w dziedzinie języka i kultury na Dolnych Łużycach, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 159–171.
Google Scholar

Fontański H., 1994, Najnowsze próby kodyfikacji języka Rusinów karpackich, [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice, s. 55–60.
Google Scholar

Honzak-Jahič J., 2003, Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká (učební text), Praha.
Google Scholar

Jaroszewicz H., 2012, Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim, „Socjolingwistyka”, t. 26, s. 57–87.
Google Scholar

Jesenšek M., 2016, Slovenski jezik v Porabju na Madžarskem, [w:] Area Slavica (1), red. I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostrava, s. 19–28.
Google Scholar

Kwoka T., 2011, Języki rusińskie, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka, Kraków, s. 161–191.
Google Scholar

Lubaś W., 2009, Polityka językowa. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 4, Opole.
Google Scholar

Łużyczanie. Słowiański naród w Niemczech, 1996, tłum. z języka niem. (Die Sorben in Deutschland, Maćica Serbska, Bautzen), Warszawa.
Google Scholar

Mańczak W., 1997, Czy istniały języki lechickie?, „Język Polski”, t. 77, nr 2–3, s. 97–101.
Google Scholar

Marvan J., 2006, Gustavssonova práce o vojvodinské rusínštině a její význam po třiceti letech, [w:] S.R. Gustavsson, Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk, tłum. H. Vaňková, Praha, s. 7–17.
Google Scholar

Misiak M., 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław.
Google Scholar

Nagórko A., 1995, Język naturalny – język ogólny – dialekt (na marginesie języka tzw. „wiczów” litewskich), [w:] Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. J. Rieger, Warszawa, s. 39–50.
Google Scholar

Oczkowa B., 2006, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków.
Google Scholar

Porębska M., Achterberg J., 2004, Badania nad witalnością kaszubszczyzny, „Język Polski”, t. 84, nr 2, s. 321–330.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1989, Dzisiejsza sytuacja językowa na Łużycach, „Rocznik Towyrzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 52, s. 126.
Google Scholar

Spagińska-Pruszak A., 1997, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk.
Google Scholar

Stich A., 2000, O spisovné moravštině a jiných „malých“ jazycích, „Naše řeč”, t. 83, nr 5, s. 260–264.
Google Scholar

Szczepankiewicz-Battek J., 2002, Kaszubi – grupa etniczna czy mniejszość narodowa?, [w:] Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, red. O. Šrajerová, Opava, s. 121–128.
Google Scholar

Štěrbová P., 2007, Tvorba Óndry Łysohorského. Příspěvek do studia slezské slovní zásoby (diplomová práce), Ostrava.
Google Scholar

Tokarz E., 1998, Mikrojęzyki słowiańskie – problemy badawcze językoznawstwa porównawczego, [w:] Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice, s. 242–251.
Google Scholar

Treder J., Breza E., 2002, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura. Język. Edukacja, red. R. Mrózek, Katowice, s. 139–166.
Google Scholar

Walczak B., 2000, Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro), [w:] Kultura. Język. Edukacja, red. R. Mrózek, Katowice, s. 183–193.
Google Scholar

Wicherkiewicz T., 2003, Języki mniejszościowe i regionalne w Europie – problemy typologii, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 73–78.
Google Scholar

Wyderka B., 2002, Język jako wyznacznik odrębności etnicznej, [w:] Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, red. O. Šrajerová, Opava, s. 32–36.
Google Scholar

Zieniukowa J., 2003, Pojęcie aksjologiczne „prestiż” a społeczna sytuacja języków mniej używanych – casus łużycczyzny i kaszubszczyzny, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 79–100.
Google Scholar