„Pracuję w siti” – o specyfice języka Polaków w Londynie

Main Article Content

Marzena Błasiak

Abstrakt

The article is an attempt to discuss the peculiarity of the language used by those Poles who
emigrated after Poland’s joining the EU in May 2004, and who currently live and work in
London. The object of research is the vocabulary typical of and most often used by a particular
social group, that is the London Poles, in other words - the lexicon emerging as a result of
linguistic interference.
The author of the article also describes the phenomenon of code-switching, i.e. alternative
usage of two language systems, which is characteristic of bilingual speech.
The article is a continuation of reflections on the linguistic-cultural phenomenon of ponglish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błasiak, M. (2010) „«Pracuję w siti» – o specyfice języka Polaków w Londynie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5230 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Auer P., 1998, Code-Switching in Conversation, London.
Google Scholar

Bartmiński J., 1991, Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole, s. 33–48.
Google Scholar

Bartmiński J., 2001, Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 115–134.
Google Scholar

Doroszewski W., 1938, Język polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa.
Google Scholar

Dubisz S., 1997, Typologia odmian polszczyzny poza granicami kraju, [w:] Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów. Warszawa 14–16 września 1995 r., red. B. Jankowska i J. Porayski-Pomsta, t. I, Warszawa, s. 35–42.
Google Scholar

Dussias P.E., 2003, Spanish-English code-mixing at the auxiliary phrase: Evidence from eyemovements, „Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana”, 2, s. 7–34.
Google Scholar

Edelsky C., Hudelson S., Flores B., Barkin F., Altwerger B., Jilbert K., 1983, Semilingualism and language deficit, „Applied Linguistics”, 4, s. 1–22.
Google Scholar

Encyclopedia of language and linguistics, 1994, Oxford.
Google Scholar

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, 1998, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa.
Google Scholar

Gumperz J.J., 1982, Discourse Strategies, Cambridge.
Google Scholar

Hansegård N.E., 1975, Tvåspråkighet eller halvspråkighet?, „Invandrare och Minoriteler”, 3, s. 7–13.
Google Scholar

Heller M., 1988, Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives, Berlin.
Google Scholar

Morimoto Y., 1999, Making words in two languages: a prosodic accaunt of japanese-english language mixing, „International Journal of Bilingualism”, vol. 3, nr 1, s. 23–44.
Google Scholar

Muysken P., 1995, Code-switching and grammatical theory, [w:] One speaker two languages: Cross-disciplinary perspectives on code-switching, (Eds.) L. Milroy & P. Muysken, New York, s. 177–98.
Google Scholar

Myers-Scotton C., 1993, Social Motivations for Codeswitching: Evidence from Africa, Oxford.
Google Scholar

Myers-Scotton C., 1997, Duelling Languages: Grammatical Structure in Codeswitching, Oxford.
Google Scholar

Poplack S., 1980, „Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español”: toward a ty- pology of code-switching, „Linguistics”, 18(7/8), s. 581–618.
Google Scholar

Sękowska E., 1992, Kontakt językowy a kontakt kulturowy (na przykładzie słownictwa Polonii angielskiej i amerykańskiej, [w:] Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, „Język a Kultura”, t. 7, red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowski, Wrocław, s. 103–110.
Google Scholar

Sękowska E., 1994, Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa.
Google Scholar

Słownik wymowy polskiej, 1977, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa.
Google Scholar

Szczepańska E., 1994, Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim, Kraków.
Google Scholar

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 343–370.
Google Scholar

Weinreich U., 1974, Languages in contact, Paris.
Google Scholar

Boztepe E., 2003, Issues in Code-Switching: Competing Theories and Models, „Working Papers in TESOL & Applied Linguistics”, Vol. 3, No 2, http://journals.tc-library.org/index.php/ tesol/Boztepe.pdf [dostęp 11.2003].
Google Scholar

Gignal M., 2008, Po angielsku, po polsku, pośrodku,: http://londyn.gazeta.pl/londyn/1,86059,5425840,Po_angielsku_po_polsku_posrodku.html [dostęp 7.07.2008].
Google Scholar

Okulski M., 2007, Najnowsze migracje z Polski – mity i fakty, [w:] Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej – wyzwania dla państwa, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Warszawa, http://www.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/061020.pdf [dostęp 2.09.2007].
Google Scholar

Rutkowski J., 2007, Brejkanie czyli ponglish, http://wiadomosci.onet.pl/1386841,2679,kilo-skart.html [dostęp 25.01.1007].
Google Scholar