Polskie ekwiwalenty greckiego leksemu γάμος w Nowym Testamencie Biblii Leopolity (1561) – swadziebny, gody, wesele – a problem stratyfikacji chronologicznej leksyki tego przekładu

Main Article Content

Tomasz Lisowski
https://orcid.org/0000-0001-6318-7421

Abstrakt

There are same chronological diversified lexis layers In the Bible edited by Jan Leopolita and published in Cracow in 1561. The analysis of Polish equivalents for the Greek lexeme γάμος (or its Latin equivalents in the Vulgate - nuptiae, nuptialis) ‘a marriage, wedding, weddingceremony; plur: a wedding-feast’, i. e. swadziebny, gody, wesele, referring to empirical system and text data, acquired from lexica of the historic Polish and from texts of other Renaissance Polish renderings of the New Testament, proved chronological diversity of the equivalents. The lexeme swadziebny belongs to an older lexis layer, probably representing the lexicon of the former translation, perhaps medieval. The lexeme wesele represents a new lexis layer which may have been introduced into the text by Jan Leopolita, as the effect of his editorial efforts. Chronological status of the lexeme wesele in the analyzed Biblical rendering lexicon is ambiguous. It should be considered as an evidence of an traditional lexis layer. It may have been introduced into the text as a substitute of the lexeme swadziebny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisowski, T. (2021) „Polskie ekwiwalenty greckiego leksemu γάμος w Nowym Testamencie Biblii Leopolity (1561) – swadziebny, gody, wesele – a problem stratyfikacji chronologicznej leksyki tego przekładu”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 105–116. doi: 10.24917/20831765.16.9.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Belcarzowa E., 1988, Charakteristik des Wortschatzes der Leopolita, [w:] Leopolita. Faksimile der Ausgabe Krakau 1561, oprac. R. Olesch, H. Rothe, t. 2: Kommentar, Padeborn–München–Wien–Zürich, s. 25–73.
Google Scholar

Belcarzowa E., 1989, Niektóre osobliwości leksykalne Biblii tzw. Leopolity, Wrocław.
Google Scholar

Belcarzowa E., 2006, Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity, Kraków.
Google Scholar

Brückner A., 1903, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, Warszawa.
Google Scholar

Florczak Z., 1966, Biografie pisarzy, drukarzy i korektorów, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1: A – bany, red. S. Bąk, S. Hrabec, W. Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa, S. Rospond, S. Saski, W. Taszycki, J. Woronczak, F. Pepłowski, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. CXV–CXXXIV.
Google Scholar

Frick D. A., 2018, Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji. Kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551–1632), tłum. K. Szymańska, Warszawa.
Google Scholar

Kossowska M., 1968, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań.
Google Scholar

Kwilecka I., 2003, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań.
Google Scholar

Lisowski T., 2010, Sola Scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne, Poznań.
Google Scholar