Modyfikacje antroponimów jako chwyt marketingowy na fanpage’u Lidl Polska

Main Article Content

Katarzyna Burska
https://orcid.org/0000-0002-7693-1472

Abstrakt

The subject of the article is the deliberate transformation of anthroponyms in advertising messages as a conscious marketing activity. The aim of the work is to present the resource of anthroponyms (names, surnames or pseudonyms), which are the basis of language games, as well as to discuss the methods of modification and the relationship between the anthroponym and the entire advertising message. The research material comes from the Lidl Polska fanpage on Facebook. It has been shown that associations related to authentic characters and heroes of artistic works play an important role. The positive features of the designate are tried to be transferred to the advertised product, often indicating tangential elements in the promotional post. Formal similarity is also important during creating modifications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burska, K. (2022) „Modyfikacje antroponimów jako chwyt marketingowy na fanpage’u Lidl Polska”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 3–19. doi: 10.24917/20831765.17.1.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bogdanowicz E., 2017, Konotacje nazw własnych (na materiale publicystyki prasowej), Białystok.
Google Scholar

Burska K., 2012, Kontaminacje jedno- i wielowęzłowe w nagłówkach prasowych i komunikatach reklamowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 46, 42–52.
Google Scholar

Kudra B., 2001, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź.
Google Scholar

Łuc I., Bortliczek M., 2011, Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice.
Google Scholar

Pałuszyńska E., 2006, Pragmatyczne aspekty użycia nazw własnych w tekstach prasowych, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok, s. 165–172.
Google Scholar

Ratajczyk K., 2015, Kontaminacje leksykalne. Struktura – sens – pragmatyka (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów), Łódź.
Google Scholar

Rutkowski M., 2003, Bułęsa z Balceronem. O deprecjacji denotatu za pomocą deformacji nazwy, „Poradnik Językowy”, z. 5, 50–58.
Google Scholar

Rutkowski M., Skowronek K., 2020, Onomastyczna analiza dyskursu, Kraków.
Google Scholar

SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp 20.02.2022).
Google Scholar

WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/ (dostęp 20.02.2022).
Google Scholar