„Zawżdy usty śpiewali”, czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)

Main Article Content

Dorota Kozaryn
https://orcid.org/0000-0002-2308-015X

Abstrakt

The article describes how to present vocal music in the most complete edition of Kronika of Marcin Bielski (1564). The view of the linguistic formation of this fragment of reality in an idiolectic approach from the 16th century confirms the use of several groups of words to describe this part of music that Bielski considers singing: the names of the melodic process of producing sound (śpiewać, odśpiewawać, przyśpiewawać, śpiewanie), what is sung (antyfona, cantica, gradał, hymn/hymna, kantyki, pienie, pieśń, proza, psalm, psałterz, responsyja, śpiewanie, żołtarz) and singers (psalterzysta, śpiewaczka, śpiewak). The conducted analyzes showed some features of Bielski’s lexical and research workshop and confirmed that his work is the beginning of perfecting the Polish language in many areas of its functioning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozaryn, D. (2022) „«Zawżdy usty śpiewali», czyli o muzyce wokalnej w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego (1564)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 132–144. doi: 10.24917/20831765.17.10.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bielski M., 2019, Kronika, to jest historyja świata, oprac. D. Śnieżko, D. Kozaryn przy współudziale E. Karczewskiej, t. 1–3, Szczecin.
Google Scholar

Boryś W., 2010, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 2002, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 30, Warszawa.
Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 2010, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 34, Warszawa.
Google Scholar

Muszkalska B., 2018, Kol isza be-lakasz vs mulier taceat in ecclesia. Głos kobiecy w judaizmie i chrześcijaństwie, „Liturgia Sacra. Przegląd Liturgiczno-Muzyczny”, R. 24, nr 1, s. 189–198.
Google Scholar

Pisarkowa K., 1963, Pomocnicze elementy języka muzykologii, „Język Polski”, R. 43, z. 2, s. 113–128.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1980, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3 poprawione, Poznań.
Google Scholar

Potter J., Sorrell N., 2021, Historia śpiewu, tłum. K. Wiwer, Kraków.
Google Scholar

Prochowicz A., 2013, Jak mówimy o śpiewaniu? Metafory synestezyjne jako element językowego obrazu śpiewu ludzkiego w polszczyźnie, „Linguarum Silva”, nr 2, s. 55–70.
Google Scholar

Urbańczyk S. (red.), 1982–1987, Słownik staropolski, t. 9, Wrocław.
Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1, 7, 8, 10, 13, 21, 35 – dostęp 13–15.03.2022
Google Scholar