Nazwiska delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku

Main Article Content

Magdalena Graf
https://orcid.org/0000-0002-0540-355X
Ewa Nowak-Pasterska
https://orcid.org/0000-0003-0336-8129

Abstrakt

The subject of the article are names of delegates to the Polish District Parliament in Poznan in 1918. The authors undertook an anthroponomastic analysis which allowed to classify surnames on the basis of their motivation and etymology. The influence of German spelling on Polish names and manifestations of Polish spelling of surnames after Poland regained independence were also discussed. The analysis is preceded by comments on the history of Polish surnames. Particular attention was also paid to female names, because in 1918 women obtained full electoral rights and could become delegates to the Parliament.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Graf, M. i Nowak-Pasterska, E. (2023) „Nazwiska delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 79–92. doi: 10.24917/20831765.18.6.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

AntrP – Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią, red. A. Cieślikowa, H. Górny, K. Skowronek, t. 1–6, Kraków 2007–2016.
Google Scholar

DFN – Duden – Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20 000 Nachnamen, bearb. von R. und V. Kohlheim, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 2005.
Google Scholar

Dziennik – Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, wyd. Drukarnia św. Wojciecha, Poznań 1918, [on‑line:] Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/35689/edition/52799/content (dostęp 11.03.2023).
Google Scholar

NAp – Słownik etymologiczno‑motywacyjny staropolskich nazw osobowych, część 1: Odapelatywne nazwy miejscowe, oprac. A. Cieślikowa przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.
Google Scholar

NCh – Słownik etymologiczno‑motywacyjny staropolskich nazw osobowych, część 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. M. Malec, Kraków 1995.
Google Scholar

NG – Słownik etymologiczno‑motywacyjny staropolskich nazw osobowych, część 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997.
Google Scholar

NH – Słownik etymologiczno‑motywacyjny staropolskich nazw osobowych, część 6: Nazwy heraldyczne, oprac. M. Bobowska‑Kowalska, Kraków 1995.
Google Scholar

NOdm – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, część 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz, J. Szymowej, Kraków 1997.
Google Scholar

NmPol – Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, red. K. Rymut, B. Czopek‑Kopciuch, U. Bijak, t. 1–14, Kraków 1996–2017.
Google Scholar

SNmP – Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, t. 1, oprac. I. Sarnowska‑Giefing, Poznań 2011; t. 2, oprac. I. Sarnowska‑Giefing, A. Kołodziejczyk‑Trawińska, A. Kulupa, M. Graf, E. Nowak‑Pasterska, Poznań 2014.
Google Scholar

SNW – Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, red. K. Rymut, t. I–X, Kraków 1992–1994.
Google Scholar

SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. I–VI, Wrocław 1965–1983, Suplement t. VII, opr. pod kier. M. Malec, Wrocław 1984–1987.
Google Scholar

SWil – Słownik języka polskiego, oprac. A. Zdanowicz, M.B. Szyszka, J. Filipowicz, W. Tomaszewicz, F. Czepieliński, W. Korotyński, t. I–II, Wilno 1861, https://eswil.ijp.pan.pl/index.php (dostęp 15.03.2022).
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Bubak J., 1986, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1936, Nazwiska polskie, Lwów–Warszawa.
Google Scholar

Czachorowska M., 1998, System antroponimiczny w wielkopolskich rotach sądowych, Bydgoszcz.
Google Scholar

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918, wyd. A. Gulczyński, Poznań 2018.
Google Scholar

Grzybowski S., 1957, Nazwisko jako element identyfikacji w dawnym prawie polskim, „Onomastica”, z. 3, s. 485–514.
Google Scholar

Gulczyński A., 2003, Zmiana nazwiska w polskim prawie administracyjnym, „Czasopismo Prawno‑Historyczne”, nr 55, z. 1, s. 99–148.
Google Scholar

Jaracz M., 2001, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz.
Google Scholar

Kaleta Z., 1998, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1999, Historia języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Konic H., 1924, Prawo osobowe, cz. I, Warszawa.
Google Scholar

Kopczyńska I., 2018, Poznanianki na Polskim Sejmie Dzielnicowym. „Przegląd Wielkopolski”, z. 3, s. 16–23.
Google Scholar

Kowalik‑Kaleta Z., 2007, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV w.), t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Lech D., 2004, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk), Opole.
Google Scholar

Niewiadomska‑Cudak M., 2013, Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce, „Pedagogika Rodziny”, z. 3/1, s. 55–64.
Google Scholar

Nowak‑Pasterska E., 2020, Antroponimia złotników poznańskich XVI–XVIII wieku. Studium onomastyczno‑kulturowe, Poznań.
Google Scholar

Rudnicka‑Fira E., 2004, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice.
Google Scholar

Rymut K., 2005, Nazwiska, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska‑Feleszko, Kraków, s. 143–160.
Google Scholar

Sieradzki A., 2013, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Poznań.
Google Scholar

Słownik etymologiczno‑motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, red. A. Cieślikowa, Kraków 2002.
Google Scholar

Taszycki W., 1924, Polskie nazwy osobowe, Kraków; przedruk w: tegoż, Rozprawy i studia polonistyczne, t. IV, Wrocław 1968, s. 21–40.
Google Scholar

Trepka W.N., 1963, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), red. W. Dworzaczek, Wrocław.
Google Scholar

Woźniak E., 2016, Socjolingwistyczne aspekty zmiany nazwisk w okresie dwudziestolecia, „Onomastica” LX, s. 119–135.
Google Scholar

Woźniak E., Zarębski R., 2016, Pomiędzy rutyną a inwencją. O urzędowych wyborach nazwisk w dwudziestoleciu międzywojennym, „Roczniki Humanistyczne”, z. 6, s. 103–116.
Google Scholar

Woźniak E., Zarębski R., 2018, Stereotyp nazwiska polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, s. 425–436.
Google Scholar

Wójtewicz A., 2017, Kobiety w przestrzeni dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Rekapitulacja, „Litterraria Copernicana”, nr 2 (22), s. 103–118.
Google Scholar

Wyder G., 2017, Wielkopolskie działaczki w ruchu narodowo‑demokratycznym na terenie Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku. Szkic do działalności politycznej kobiet, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, nr 1 (2), s. 48–72.
Google Scholar

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Google Scholar

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/35689/edition/52799/content (dostęp 11.03.2023).
Google Scholar

Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego koronnego ułożony, Warszawa 1778, https://books.google.pl/books?id=CDZNAAAAcAAJ (dostęp 15.03.2023).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk, Dziennik Ustaw. Poz. 478, nr 88, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19190880478 (dostęp 15.03.2023).
Google Scholar

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o aktach urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego, Dziennik Ustaw. Poz. 413, nr 72, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19260720413 (dostęp 22.06.2023).
Google Scholar