Ruczaj i *ręczaj w słownictwie i nazewnictwie polskim. Próba nowego spojrzenia z perspektywy słowiańskiej

Main Article Content

Zbigniew Babik
https://orcid.org/0000-0002-8809-3461

Abstrakt

Onomastic data entitle to believe that Old Polish inherited from Common Slavic two variants of a term for ‘(small) stream’, namely, *ręczaj < *rǫčajь and *ruczaj < *ručajь. Both seem attested only by proper names (15th–20th centuries), the former primarily by four toponyms in southern Mazovia (Ręczaje 3x and Zręczaje), while the latter left traces in the toponymy of Central Poland and of the southern part of Greater Poland. None of them has been confirmed lexically in the „native” Polish dialects of the 20th century.


Starting from the 17th century, texts of some authors rooted in the North‑Eastern periphery of Middle Polish (Lithuania, Byelorussia) attest a term ruczåj -aju ‘stream’, which is to be regarded as a loan from Old Byelorussian. One is inclined to connect its subsequent penetration, as a poetical word, into the literary Polish (the late 19th century) with its multiple occurrences in key instances of poetry by Adam Mickiewicz, the most outstanding writer of the Polish Romanticism, whose roots lay precisely in the Byelorussian ethnic territory.


In the historical Slavic languages we find reflexes of the related variants *rǫčajь, *ručajь, *ručь (and *rǫčь?) and probably *(ne)rǫčь (~ *(ne)ručь?), the latter presumably constituting a starting point for the former four. A reliable reconstruction of the primary form together with its true etymological cognates seems, however, very difficult, if not impossible at all.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Babik, Z. (2023) „Ruczaj i *ręczaj w słownictwie i nazewnictwie polskim. Próba nowego spojrzenia z perspektywy słowiańskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 15–34. doi: 10.24917/20831765.18.1.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

WYKORZYSTANE KARTOTEKI I BAZY DANYCH
Google Scholar

ESHP – Elektroniczny słownik hydronimów Polski, https://eshp.ijp.pan.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

Geneteka. Portal Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, https://geneteka.genealodzy.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

ISJCN – Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, red. J. Puzynina, T. Korpysz, https://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

Kartoteka Słownika gwar polskich PAN, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/37156?/(dostęp marzec 2023).
Google Scholar

Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/20029?/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

KorBa – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), https://korba.edu.pl/query_corpus/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

NFJP – Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego, https://www.nfjp.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://www.nkjp.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

PRNG – Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, https://www.geoportal.gov.pl/dane/panstwowy-rejestr-nazw-geograficznych/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

WSJP PAN– Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/ (dostęp marzec 2023).
Google Scholar

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

AntrPol IV – Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, red. A. Cieślikowa, t. IV (Pl–St), Kraków 2013.
Google Scholar

BER VI – Bъlgarski etimologičen rečnik, red. M. Račeva, T.A. Todorov, t. VI (pùskam – slovàr2), Sofija 2002.
Google Scholar

ESLHNPR – Etymolohičnyj slovnyk litopysnych heohrafičnych nazv pivdennoji Rusi, red. O.S. Stryžak, Kyjiv 1985.
Google Scholar

ESUM V – Etymolohičnyj slovnyk ukrajins′koji movy u semi tomach, red. O.S. Mel′nyčuk, t. V (R–T), Kyjiv 2006.
Google Scholar

ÈSBM XI – Ètymalahičny sloŭnik belaruskaj movy, red. H.A. Cychun, t. 11 (R), Minsk 2006.
Google Scholar

ÈSSJa XXV – Ètimologičeskij slovar slavjanskich jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond, red. O.N. Trubačev, vypusk 25 (*neroditi–*novotьnъ(jь)), Moskva 1999.
Google Scholar

FO OLA – Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvačenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, red. P. Ivić, Sarajevo 1981.
Google Scholar

HEW – Schuster‑Šewc H., 1978–1996, Historisch‑etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen.
Google Scholar

HO – Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, red. H. Borek, Opole 1983.
Google Scholar

HSBM XXX – Histaryčny sloŭnik belaruskaj movy, red. A.M. Bulyka, vypusk 30 (Ralec′′–rušat′), Minsk 2010.
Google Scholar

ISJP II – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. II (P–Ż), Warszawa 2000.
Google Scholar

KodWil I – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, t. I, Kraków 1932–1939.
Google Scholar

MAGP XI – Mały atlas gwar polskich, red. M. Karaś, J. Reichan, t. XI, cz. II: wstęp do tomu XI, Wykazy i komentarze do map 501–550, Wrocław–Kraków 1968.
Google Scholar

MМ – Sloŭnik mikrataponimaŭ Mahilëŭščyny, Mahilëŭ 2004.
Google Scholar

MikrBel – Mikratapanimija Belarusi. Matèryjaly, Minsk 1974.
Google Scholar

Mp20-Krk – Kraków. Plan miasta. 1 : 20 000 [bez daty, lata 90. (?) XX w., wydawnictwo Copernicus].
Google Scholar

Mp20-Krk1996 – Kraków – Nowa Huta. Plan miasta. 1 : 20 000, Wrocław–Warszawa 1996.
Google Scholar

Mp20-Krk2006 – Kraków plus 3. Plan miasta. 1 : 20 000, Warszawa 2006 [wydawnictwo Demart].
Google Scholar

Mp70-Sk – Okolice Skierniewic, powiat skierniewicki. Mapa turystyczna z przewodnikiem turystycznym. 1 : 70 000, Warszawa [bez daty, II dekada XXI w., wydawnictwo Agencja Regraf].
Google Scholar

NMPol XI – Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany, t. XI (Rę–Rs), red. K. Rymut, B. Czopek‑Kopciuch, U. Bijak, Kraków 2015.
Google Scholar

NSPP – Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
Google Scholar

PSJČ IV-2 – Příruční slovník jazyka českého, díl IV, část 2 (Průsvitněti–Ř), Praha 1944–1948.
Google Scholar

PSWP XXXVII – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 37 (rozprysk– samotny), Poznań 2002.
Google Scholar

RČDBE – Rečnik na čuždite dumi v bъlgarskija ezik, red. S. Ilčev, Sofija 1982.
Google Scholar

RGN VII – Russisches geographisches Namenbuch, red. H. Bräuer, Band 7 (Petjuki–Rujasola), Berlin 1975.
Google Scholar

RSBKE III – Rečnik na sъvremenija bъlgarski knižoven ezik, III, red. S. Romanski, Sofija 1959.
Google Scholar

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. I–XV, Warszawa 1880–1902.
Google Scholar

SHU – Slovnyk hidronimiv Ukrajiny, red. K.K. Cilujko, Kyjiv 1979.
Google Scholar

SJAM VII – Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec, t. VII (Prę–R), Wrocław-Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
Google Scholar

SJPDor VII – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. VII (Pri–R), Warszawa 1965.
Google Scholar

SJPSzym III – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III (P–Ż), Warszawa 1981.
Google Scholar

łXVI XXXVII – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. K. Mrowcewicz, t. XXXVII (Rozum–Rżysko), Warszawa 2016.
Google Scholar

SMMPZU – Slovnyk mikrotoponimiv i mikrohidronimiv pivnično‑zachidnoji Ukrajiny ta sumižnych zemelʹ, red. H. Arkušyn, t. I–II, Lucʹk 2006–2007.
Google Scholar

Snazw VIII – Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, t. VIII (R–Sr), Kraków 1994.
Google Scholar

SNGŚ XI, XII i XVII – Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, red. S. Sochacka, t. XI (Poż–Roz), Opole 2004, t. XII (Roż–Sów), Opole 2005, i suplement (A–Ż), Opole 2016.
Google Scholar

SNTPWP – Słownik nazw terenowych północno‑wschodniej Polski, wyd. N. Barszczewska, J. Głuszkowska, T. Jasińska, E. Smułkowa, t. I–II, Warszawa 1992.
Google Scholar

SP I i VIII – Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. I (a–b), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, t. VIII (goda–gyža), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 2001.
Google Scholar

SRJazXI–XVII XXII – Slovar′ russkogo jazyka XI–XVII vv., red. G.A. Bogatova, vypusk 22 (Raskidatsja–Rjaščenko), Moskva 1997.
Google Scholar

SRNG IV i XXXV – Slovar′ russkich narodnych govorov, vypusk četvertyj (v–voenki), red. F.P. Filin, Leningrad 1969; vypusk tridcat′ pjatyj (revet′–rjaščik), red. F.P. Sorokoletov, Sankt‑Peterburg 2001.
Google Scholar

SSJ III – Slovník slovenského jazyka, red. Š. Peciar, III. diel (p–r), Bratislava 1963.
Google Scholar

SSN III – Slovník slovenských nárečí, red. A. Ferenčíková, III (P(poza)–R), Bratislava 2021.
Google Scholar

SStp VIII – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. VIII (Rozpróchnieć – Szyszki), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Google Scholar

SW V – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V (Próba–R), Warszawa 1912.
Google Scholar

SWil II – Słownik języka polskiego etc., red. M. Orgelbrand, część II (P–Z), Wilno 1861.
Google Scholar

SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Kraków 1999.
Google Scholar

UN I, LII i LXXX – Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, 1 (Miasto Kraków i powiat krakowski), red. M. Karaś, A. Zaręba, Warszawa 1963; 52 (powiat wieluński, województwo łódzkie), Warszawa 1974; 80 (Powiat kaliski i powiat miejski Kalisz, województwo poznańskie), red. W. Kuraszkiewicz, Warszawa 1971 [plus odpowiednie maszynopisy].
Google Scholar

UNMasz CXLVII – tzw. maszynopis „profesorski” pow. węgrowskiego [niepublikowany maszynopis w archiwum IJP PAN].
Google Scholar

UNMatr CXLVII – matryca tomiku Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, 147 (powiat węgrowski, województwo warszawskie), Warszawa 1971 [niepublikowany maszynopis w archiwum IJP PAN].
Google Scholar

USJP IV – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3 (R–V), Warszawa 2003.
Google Scholar

WRG III i IV – Wörterbuch der russischen Gewässernamen, red. M. Vasmer, H. Bräuer, Band 3 (L–P), Berlin–Wiesbaden 1966; Band 4 (R–U), Berlin–Wiesbaden 1968.
Google Scholar

WUN III – Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. III (P–Ż), Warszawa 1982.
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Babik Z., 2009, Pożegnanie z lasem. Nad „Słownikiem etymologicznym języka polskiego” profesora Wiesława Borysia, Kraków.
Google Scholar

Babik Z., 2018, Wkład Andrzeja Bańkowskiego w badania nad słowiańskim złożem apelatywnym w toponimii polskiej, [w:] Przeszłość w języku zamknięta, red. U. Wójcik, V. Jaros, Częstochowa, s. 95–107.
Google Scholar

Bandtkie J.S., 1806, Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podręcznego używania dla Polaków i Niemców ułożony, t. I–II, Breslau.
Google Scholar

Bańkowski A., 1984, Ciekawe relikty leksykalne wśród staromazowieckich nazw polnych, „Język Polski” LXIV, s. 122–143.
Google Scholar

Bańkowski A., 2013, Etymologiczny słownik mowy polskiej, t. 3 (R), Częstochowa.
Google Scholar

Bartoš F., 1906, Dialektický slovník moravský, Praha.
Google Scholar

Bělič J., Kamiš A., Kučera K., 1978, Malý staročeský slovník, Praha.
Google Scholar

Bijak U., 2001, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków.
Google Scholar

Bobryk U.A., 1997, Matèryjaly da „Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny”. Loeŭski raën, „Belaruskaja mova” XXIII, s. 126–162.
Google Scholar

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Čerepanova E.A., 1984, Narodnaja geografičeskaja terminologija Černigovsko‑Sumskogo Poles′ja, Sumy.
Google Scholar

Danyljuk О.K., 2013, Slovnyk narodnych heohrafičnych terminiv Volyni (2. wyd.), Luc′k.
Google Scholar

Deliradev P., 1953, Prinos kъm istoričeskata geografija na Trakija, II, Sofija.
Google Scholar

Dušan W., 1848, Slowníček slowenský (dokončení), „Časopis Českého museum” XXII ročnik, dílu druhého svazek třetí, s. 305–337.
Google Scholar

Eŭtuchoŭ U.D., 1988, Matèryjaly dlja Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny. Vetkaŭski raën „Belaruskaja mova” XVI, s. 131–146.
Google Scholar

Eŭtuchoŭ U.D., 1992, Matèryjaly dlja Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny. Homel′ski raën,„Belaruskaja mova” XIX, s. 108–125.
Google Scholar

Friedelówna T., 1991, Paweł Guldeniusz – przykład dwujęzyczności toruńskich mieszczan w XVII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza IV, red. K. Handke, Warszawa, s. 45–49.
Google Scholar

Friedrich H., 2014, Nazwy miejscowe północnych okolic Warszawy, Warszawa.
Google Scholar

Gaberov I., Stefanova D., 2002, Rečnik na čuždite dumi v bъlgarskija ezik s priloženija (5. wyd.), Veliko Tъrnovo.
Google Scholar

Grigor′jan È.A., 1975, Slovar′ mestnych geografičeskich terminov bolgarskogo i makedonskogo jazykov, Erevan.
Google Scholar

Holub J., Kopečný F., 1952, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.
Google Scholar

Hromko T.V., Lučyk V.V., Poljaruš T.I., 1999, Slovnyk narodnych heohrafičnych terminiv Kirovohradščyny, Kyjiv–Kirovohrad.
Google Scholar

Hulickaja V.A., 1987, Matèryjaly dlja Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny. Brahinski raën, „Belaruskaja mova” XV, s. 110–141.
Google Scholar

Hulickaja V.A., 1992, Matèryjaly dlja Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny. El′ski i karmjanski raëny, „Belaruskaja mova” XIX, s. 125–167.
Google Scholar

Jaškin I.Ja., 2005, Sloŭnik belaruskich mjascovych heahrafičnych tèrminaŭ. Tapahrafija, hidralohija, Minsk.
Google Scholar

Jungmann J., 1837, Slownjk česko‑německý etc., djl III (P–R), Praha.
Google Scholar

Jurkowski M., 1971, Ukraińska terminologia hydrograficzna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Kálal M., 1924, Slovenský slovník z literatúry aj nárečí, Banská Bystrica.
Google Scholar

Karłowicz J., 1907, Słownik gwar polskich, tom piąty do druku przygotował Jan Łoś (R S Ś T), Kraków.
Google Scholar

Kaszewski M., 2011, Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria językoznawcza” 18 [38] z. 2, s. 77–90.
Google Scholar

Knapiusz G., 1621, Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae etc., Kraków.
Google Scholar

Kozierowski S., 1922, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II (M–Z), Poznań.
Google Scholar

Kozierowski S., 1926, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. I (A–O), Poznań.
Google Scholar

Kozierowski S., 1928, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. II (P–Ż), Poznań.
Google Scholar

Králik Ľ., 2015, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava.
Google Scholar

Kuz′mič L.P., 1996, Matèryjaly da Sloŭnika hidranimaŭ Homel′ščyny. Lel′čycki, mazyrski, akcjabrski raëny, „Belaruskaja mova” XXII, s. 124–253.
Google Scholar

Linde S.B., 1812, Słownik języka polskiego, cz. III (R–T), Warszawa.
Google Scholar

Łapicz C., 1981, Terminologia geograficzna w ruskich gwarach Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Warszawa–Poznań–Toruń.
Google Scholar

Łesiów M., 1972, Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin.
Google Scholar

Machek V., 1957, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha.
Google Scholar

Malʹko R.N., 1974, Geografičeskaja terminologija češskogo i slovackogo jazykov (na obščeslavjanskom fone), Minsk.
Google Scholar

Mączyński J., 1564, Lexicon Latino Polonicum Ex Optimis Latinae Linguae Scriptoribus Concinnatum etc., Królewiec.
Google Scholar

Mühlner W., 2002, Beiträge zur altpolabischen Lexik. Zeugnisse der Toponymie, „Onomastica Slavogermanica” XXII, s. 49–106.
Google Scholar

Načovъ N.A., 1898, Kritična bělěžka vъrchu knižovnija ni ezikъ, „Periodičesko spisanie na Bъlgarskoto knižovno društvo v Srědecъ”, godina edinadeseta, knižka LV–LVI, s. 312–331.
Google Scholar

Načovъ N.A., 1908, Bělěžka na bъlgarskata zamjana na ѫ s u, [w:] Jagić‑Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin, s. 466–494.
Google Scholar

Nitsche P., 1964, Die geographische Terminologie des Polnischen, Köln–Graz.
Google Scholar

Pančevъ T., 1908, Dopъlnenija na bъlgarskija rečnikъ otъ N. Gerovъ, Sofija.
Google Scholar

Pavlenko S., 2013, Mikrotoponimy Černihovo‑Siverščyny, Černihiv.
Google Scholar

Pfuhl Ch.T., 1866, Lauzitsisch Wendisches Wörterbuch, Budissin.
Google Scholar

Preobraženskij A., 1914, Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, tom vtorój (P–S), Moskva 1910–1914.
Google Scholar

Rymut K., Majtán M., 1998, Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec (Nazwy wodne dorzecza Dunajca), Stuttgart.
Google Scholar

Rzetelska‑Feleszko E., Duma J., 2013, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II (Q–Ž), Warszawa.
Google Scholar

Sławski F., 1948, Oboczność ǫ : u w językach słowiańskich, „Slavia Occidentalis” XVIII, s. 246–290.
Google Scholar

Smolickaja G.P., 1976, Gidronimija bassejna Oki. Spisok rek i ozer, Moskva.
Google Scholar

Supranowicz E., 1995, Nazwy ulic Krakowa, Kraków.
Google Scholar

Szober S., 1929, Kilka etymologij, „Prace Filologiczne” XIV (2), s. 599–606.
Google Scholar

Trotz M.A., 1764, Nowy dykcyonarz to iest mownik polsko‑niemiecko‑francuski etc., Lipsk.
Google Scholar

Udolph J., 1979, Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven, Heidelberg.
Google Scholar

Ulanowski B., 1920, Wizytacja dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku, Kraków.
Google Scholar

Vasil′ev V.L., 2012, Slavjanskie toponimičeskie drevnosti Novgorodskoj zemli, Moskva.
Google Scholar

Vasmer M., 1955, Russisches etymologisches Wörterbuch, Band 2 (L–Ssuda), Heidelberg.
Google Scholar

Vidoeski B., 1999, Geografskata terminologija vo dijalektite na makedonskiot jazik, Skopje.
Google Scholar

Wolff A., Rzetelska‑Feleszko E., 1982, Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, Warszawa.
Google Scholar

Wójcik U., 2002, Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Zaimov J., 2012, Rečnik na vodnite imena (geografsko opisanie, stroež i proizchod), t. 2 (K–R), Veliko Tъrnovo.
Google Scholar

Zdaniukiewicz A.A., 1972, Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fleksja, słownictwo, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Żuraszek‑Ryś I., 2016, Nazwy terenowe i wodne z okolic Zielonej Góry, Zielona Góra.
Google Scholar