Dopełniacz w nauczaniu dzieci z Ukrainy języka polskiego jako drugiego. Wnioski z analizy kontrastywnej języka polskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego

Main Article Content

Marzena Błasiak-Tytuła
https://orcid.org/0000-0002-4827-8314
Olha Shevchuk-Kliuzheva
https://orcid.org/0000-0003-2963-4720

Abstrakt

The similarities between the first language and the acquired second language are the cause of the interference. Inflectional errors committed by Ukrainians learning Polish include the adoption from Ukrainian or Russian of inflectional endings in the complement of the noun belonging to the multifunctional case.


The article presents a contrastive analysis of Polish, Ukrainian and Russian on the example of the complement form of a hundred nouns. In this way, the differences between the three Slavic languages could be described, which in turn enables the selection of teaching material for Polish as a second language, which could cause the greatest difficulties for Ukrainian children. After all, when teaching Polish to children, it is important that the right language pattern is established from the beginning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błasiak-Tytuła, M. i Shevchuk-Kliuzheva, O. (2023) „Dopełniacz w nauczaniu dzieci z Ukrainy języka polskiego jako drugiego. Wnioski z analizy kontrastywnej języka polskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 41–59. doi: 10.24917/20831765.18.3.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Baraniwska O., 2007, Polsko‑ukraińskie interferencje gramatyczne i leksykalne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 8–11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań, s. 747–753.
Google Scholar

Beloshapkova V., Bryzgunova Ye., Zemskaya Ye. i in., 1989, Sovremennyy russkiy yazyk, Uchebnik dlya filologicheskikh spetsial’nostey universitetov, Moskva.
Google Scholar

Błeszczyńska L.M., 2010, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych –perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa.
Google Scholar

Bugajski M., 1992, Interferencja jako przyczyna zmian językowych, [w:] Język a kultura, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, t.7, Wrocław, s. 87–93.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2013, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków.
Google Scholar

Czernysz T., 2005, Polsko‑ukraińskie pułapki językowe: korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa, s. 477–481.
Google Scholar

Gawęda E., 1981, Tendencje normatywne w zakresie wariantywnych form gen. sg. masc. rzeczowników, „Studia Polonistyczne” IX, s. 159−170.
Google Scholar

Gębal P.E., 2016, Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Rozważania terminologiczne, „Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” VII, s. 52–66.
Google Scholar

Gębal P.E., Miodunka W.T., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Górska A., 2015, Błędy studentów z Ukrainy – zapobieganie i eliminacja w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 22, s. 358–370.
Google Scholar

Grosjean F., 1982, Life with two languages: An introduction to bilingualism, London.
Google Scholar

Grosjean F., 2008, Studying Bilinguals, Oxford.
Google Scholar

Izdebska‑Długosz D., 2014, Najczęstsze błędy gramatyczne w pracach pisemnych ukraińskojęzycznych studentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 83, Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, s. 144–155.
Google Scholar

Izdebska‑Długosz D., 2016, O błędach rodzaju gramatycznego w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, [w:] Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, red. J. Pasterska, S. Uliasz, A. Luboń, Rzeszów, s. 47–60.
Google Scholar

Izdebska‑Długosz D., 2021, Nauczanie polskiej deklinacji i składni w grupach wschodniosłowiańskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 28, s. 117–132.
Google Scholar

Izdebska‑Długosz D., 2022, Nauczanie i uczenie się języków obcych w kontraście z językami wschodniosłowiańskimi w opinii Słowian wschodnich – raport z badań, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, nr 13, s. 30–43.
Google Scholar

Izdebska‑Długosz D., 2023, Nauczanie i uczenie się języków obcych w kontraście z językami słowiańskimi w opinii Słowian wschodnich – raport z badań, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, nr 13, s. 30–43.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kaproń‑Charzyńska I., Kamper‑Warejko J., 2017, Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich, Toruń.
Google Scholar

Kleszczowa K., 2019, Pięćdziesiąt lat minęło. O polskim dopełniaczu liczby pojedynczej raz jeszcze, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica”, nr 14, s. 79–85.
Google Scholar

Kobylińska J., 1968, Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Komorowska H., 1980, Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, Warszawa.
Google Scholar

Kononenko I., 2018, Podstawy analizy kontrastywnej języka polskiego i ukraińskiego, „Poradnik językowy”, nr 6, s. 35–46.
Google Scholar

Krawczuk A., 2011, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 2: Kultura języka, Kijów.
Google Scholar

Kuryłowicz J., 1987, Słowiański genetivus po negacji, [w:] Studia językoznawcze. Wybór prac opublikowanych w języku polskim, red. J. Kuryłowicz, Warszawa, s. 462−465.
Google Scholar

Lado R., 1957, Linguistics across cultures; applied linguistics for language teachers, Ann Arbor.
Google Scholar

Laskowski R., 1998, Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, t. 2: Morfologia, Warszawa, s. 151–224.
Google Scholar

Levchuk P., 2016, Język polski w warunkach ukraińsko‑rosyjsko‑polskiej trójjęzyczności. Motywacja i preferencje językowe, [w:] Bilingwizm polsko‑obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, red. R. Dębski, W.T. Miodunka, Kraków, s. 201–214.
Google Scholar

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
Google Scholar

Łuczyński E., 1973, Zagadnienie repartycji końcówek dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego we współczesnym języku polskim, „Prace Językoznawcze”, nr 2, s. 73−90.
Google Scholar

Łuczyński E., 2010, Akwizycja gramatyki języka polskiego, „Psychologia rozwojowa”, t. 15, nr 1/2010, s. 9–18.
Google Scholar

Mańczak W., 1953, O repartycji końcówek dopełniacza -a:-u, „Język Polski” XXXIII, s. 111−127.
Google Scholar

Miodunka W.T., 2010, Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane prof. M. Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, red. J.S. Gruchała, H. Kurek, Kraków, s. 233–245.
Google Scholar

Odlin T., 1989, Language transfer, Cambridge.
Google Scholar

Olma M., 2002, Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników męskich w XVI- i XVII‑wiecznych tekstach małopolskiej literatury plebejskiej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 6. Studia Linguistica” 1, s. 259–288.
Google Scholar

Orłowska‑Popek Z., 2017, Programowanie języka w terapii logopedycznej. Na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących, Kraków.
Google Scholar

Polański E., 1980, Części mowy oraz ich frekwencje w zasobie leksykalnym uczniów, [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 3, red. J. Kram, E. Polański, Katowice, s. 125–146.
Google Scholar

Seretny A., 2006, Metody nauczania języków obcych a nauczania języka polskiego – zarys, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Shevchuk‑Kliuzheva O., 2020, The sociolinguistic aspect of Ukrainian Russian child bilingualism on the basis of survey of Ukrainian families, „Cognitive Studies | Études cognitives”, (20), Article 2323, https://doi.org/10.11649/cs.2323.
Google Scholar

Stieber Z., 1979, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.
Google Scholar

Święcicka M., 1998, Wyrazy częste w słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Varia Linguistica, red. Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 99–112.
Google Scholar

Ukraïns’kyy̆ pravopys, 2019, NAN Ukraïny, Kyyiv.
Google Scholar

Vandael D., Borges‑Merjane C., Zhang X., Jones P., 2020, Short‑Term Plasticity at Hippocampal Mossy Fiber Synapses Is Induced by Natural Activity Patterns and Associated with Vesicle Pool Engram Formation, „Neuron”, nr 107(3), s. 509–521.
Google Scholar

Vykhovanets’ I., 2004, Teoretychna morfolohiya ukrayins’koyi movy / I.R. Vykhovanets’, K.H. Horodens’ka; za red. I.R. Vykhovantsya. – Kyyiv.
Google Scholar

Weinreich U., 1974, Languages in contact: Findings and problems, 8th edition, Mouton.
Google Scholar

Zarębina M., 1971, Najczęstsze wyrazy polszczyzny mówionej, „Język Polski” LI, s. 336–347.
Google Scholar

Zarębina M., 1985, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (Synteza danych liczbowych), Wrocław.
Google Scholar

Zgółkowa H., 2016, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań.
Google Scholar

Zgółkowa H., Bułczyńska K., 1987, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań.
Google Scholar

Zielińska M., 2010, Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio‑niedzielnych na Ukrainie, [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej, polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów, s. 173–181.
Google Scholar