Formy adresatywne w ustnej komunikacji religijnej – aspekt empiryczno-porównawczy... (na materiale współczesnego języka polskiego i ukraińskiego)

Main Article Content

Maryna Fedoriuk

Abstrakt

The author talks about chosen issues connected with usage of addressing forms in oral religious communication concerning three plains of using addressing forms in communicational situational contacts with the representatives of Catholic and Orthodox Churches: usage of complete ways of expressing addressing in Polish language; usage of names; usage of titles. Those three areas of functioning the addressing forms in oral communication are examined in the framework of different directions of religious communication: clerics- -clerics, clerics-parishioners, parishioners-clerics and possibly parishioners-parishio- ners in communicational situations concerning the life of a parish. Those ways show the types of communicational situations where potentially can be found the sender and the recipient.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fedoriuk, M. (2015) „Formy adresatywne w ustnej komunikacji religijnej – aspekt empiryczno-porównawczy. (na materiale współczesnego języka polskiego i ukraińskiego)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5143 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Білодід І.К. та ін. (red.), 1970, Словник української мови: в 11 т., t. А–В, Київ.
Google Scholar

Бусел В.Т. (red.), 2009, Великий тлумачний словник сучасної української мови, вид. 7 (з. дод., допов. на CD), Київ – Ірпінь.
Google Scholar

Encyklopedia katolicka, 1993, red. J. Walkusz, t. 6, Lublin.
Google Scholar

Huszcza R., 1996, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa.
Google Scholar

Krajski S., 2008, Savoir-vivre w kościele. Podręcznik dla świeckich, www.savoir-vivre.com. pl: Tytułowanie, przedstawianie i korespondencja w Kościele.
Google Scholar

Kucharska-Dreiss E., Umińska-Tytoń E., 2013, Z badań nad sposobami zwracania się do osób duchownych w Polsce, [w:] Kultura zachowań językowych Polaków. Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów, 20–22 października 2011, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów, s. 147–157.
Google Scholar

Łaziński M., 2000, Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 19–28.
Google Scholar

Łaziński M., 2006, O panach i paniach: polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.
Google Scholar

Marcjanik M., 2006, ABC grzeczności językowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 289–310.
Google Scholar

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
Google Scholar

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre, Warszawa.
Google Scholar

Pisarkowa K., 1979, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski”, z. 1, s. 5–17.
Google Scholar

Przybylska R., Przyczyna W., 2005, Komunikacja w Kościele współczesnym, [w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin, s. 213–232.
Google Scholar

Пуряєва Н., 2000, Українська церковна титулатура, [w:] „Мовознавство”, nr 2–3, Київ, s. 45–57.
Google Scholar

Rittel T., 1985, Kategoria osoby w polskim zdaniu, Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Sikora K., 2010, Grzeczność językowa wsi, cz. 1: System adresatywny, Kraków.
Google Scholar

Скаб М., 2003, Прагматика апеляції в українській мові, Навчальний посібник, Рута, Чернівці.
Google Scholar

Tomiczek E., 1983, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław.
Google Scholar

Tomiczek E., 1992, Z badań nad istotą grzeczności językowej, [w:] Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 15–25 (Język a Kultura, t. 6).
Google Scholar

Turij O., 2001, Grekokatolicy, łacinnicy i prawosławni w Ukrainie: przeciwko sobie, obok siebie, czy razem?, Варшавські українознавчі записки, т. 11–12, red. С. Козак, Варшава, s. 310–323.
Google Scholar

Zgółkowa H., Zgółka T., 2004, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Warszawa.
Google Scholar