Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe z imieniem Anna

Main Article Content

Iwona Steczko

Abstrakt

The article presents the proverbs including the most popular name in Poland - Anna. The analyzed material - surprisingly tiny, comprising twenty-two paremiological units - has been drawn from the Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (New book of Polish proverbs and proverbial expressions). In the collected, semantically clear group of proverbs, the following has been pointed out and described: 1) weather proverbs connected to the calendar day of Saint Anna, 2) proverbs concerning various customs connected to the calendar day of Saint Anna, c) proverbs connected to the patronage of Saint Anna, 4) proverbs where names Anna, Hanka, Anulka symbolize a common rural girl.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Steczko, I. (2015) „Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe z imieniem Anna”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5153 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Adalberg S., 1894, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich.
Google Scholar

Afeltowicz B., 2012, Udział nazw własnych w przysłowiach ludowych, [w:] Parémie národů slovanských VI. Sborník přispěvků z mezináěrodní konference konané v Ostrave ve dnech 9–10 X 2012, Ostrava, s. 14–23.
Google Scholar

Bubak J., 1993, Księga naszych imion, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1933, Przysłowia polskie, Kraków.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1976, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. I–II, wyd. 3, Warszawa.
Google Scholar

Długosz K., 2001, Język – religia – kultura, Szczecin.
Google Scholar

Fros H. SJ, Sowa F., 1995, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków.
Google Scholar

Grzenia J., 2006, Słownik imion, Warszawa.
Google Scholar

Jaracz M., 2003, Stereotyp onimiczny w przysłowiach polskich, „Studia Językoznawcze”, t. 2: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin, s. 113–123.
Google Scholar

Jaszczewska M., 2009/2010a, Odzwierciedlenie kultu świętej Agaty w przysłowiach polskich, „Linguistics Applied. International Journal of Linguistics and Applied Linguistics”, t. 2/3, www.linguisticsapplied.pl (dostęp: 14.02.2016).
Google Scholar

Jaszczewska M., 2009/2010b, Święty Jerzy w wierzeniach i przysłowiach polskich, „Linguistics Applied. International Journal of Linguistics and Applied Linguistics”, t. 2/3, www.linguisticsapplied.pl (dostęp: 14.02.2016).
Google Scholar

Jaszczewska M., 2012, Święty Jan / Iwan Kupała w premiach polskich i rosyjskich, [w:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, red. J. Kazimierczyk, P. Gancarz, Słupsk, s. 171–177.
Google Scholar

Kałwa D., 2004, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa.
Google Scholar

Kolberg O., 1876, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, seria X, Kraków, s. 180; przedruk: Dzieła wszystkie, t. 10, Wrocław – Poznań 1963.
Google Scholar

Kolberg O., 1977, Dzieła wszystkie, t. 60: Przysłowia. Z rękopisów opracował oraz opatrzył wstępem, bibliografią, słowniczkiem i indeksami Stanisław Świrko, wyd. 2 (wyd. 1: 1967), Warszawa.
Google Scholar

Kopaliński Władysław, 1988, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.
Google Scholar

Korczak L., 2004, Wieki średnie, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa.
Google Scholar

Kowalik J., 2001, Przysłowia jako komunikaty, [w:] Język w komunikacji, t. 2, red. G. Habrajska, Łódź, s. 112–117.
Google Scholar

Krzyżanowski J., 1957, O imionach i nazwiskach w polskich przysłowiach z okruchów przysłowioznawczych, „Onomastica”, t. III, z. 2, s. 447–478, 571–572.
Google Scholar

Krzyżanowski J. (red.), 1965, Słownik folkloru polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Krzyżanowski J., 1969, Dzieje przysłowia polskiego w toku pięciu wieków, [w:] Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. I, Warszawa, s. VII–XXXIX.
Google Scholar

Krzyżanowski J., 1994, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin z hakiem, t. I–II, Warszawa.
Google Scholar

Linde S.B., 1854–1860, Słownik języka polskiego, wyd. 2, t. I–VI, Lwów.
Google Scholar

Łobodzińska R., 2013, Nazwy miejscowe motywowane imieniem Anna, [w:] Sapientia ars vivendi. Ksiega Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, A. Libura, Wrocław, s. 179–185.
Google Scholar

Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 1995, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 1996, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków.
Google Scholar

Marecki J., Rotter L., 2009, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków.
Google Scholar

Miodek J., 1987, Od świętego Marcina zima się zaczyna, [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław, s. 156–159.
Google Scholar

Potocki A., 2005, Religijność ludowa – wielość wymiarów, [w:] Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, red. A. Wójtowicz, Warszawa – Tyczyn, s. 161–180.
Google Scholar

Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie, Kraków.
Google Scholar

Szpila G., 2003, Krótko o przysłowiu, Kraków.
Google Scholar

Treder J., 1999, Święci w polskiej frazeologii, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk, s. 213–222.
Google Scholar

Walczak B., 1992, „Michał” w polskich przysłowiach i porzekadłach, „Literatura Ludowa”, nr 4–5, s. 43–52.
Google Scholar

Wyżkiewicz-Maksimow R., 2001, Funkcje przysłów w procesie komunikacji, [w:] Język w komunikacji, t. 2, red. G. Habrajska, Łódź, s. 114-123.
Google Scholar