Образ мазура в славянской фольклорной языковой картине мира (на материале текстов польского, украинского и частично русского и белорусского фольклора)

Main Article Content

Daria Ławrynow
https://orcid.org/0000-0002-6064-353X

Abstrakt

The main thesis put forward in this article is the question of folk linguistic view of Mazur in the examples of Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian folklore. The question are analyzed on the basis of folklore materials: anectodes, traditional oral folk stories, adages and fairy tales. The research method is based on Bartminski’s and J. Matskevichsconcept of linguistic worldview. Linguistic worldview is understood as a kind of interpretation of reality and group of ideas reflected in language. Folklore is understood as reflection of popular worldview, system of beliefs and ethnic stereotypes. This article focus on a reconstruction of Mazurs linguistic creation, and also try to define his role in Slavic folk linguistic view.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ławrynow, D. (2021) „Образ мазура в славянской фольклорной языковой картине мира (на материале текстов польского, украинского и частично русского и белорусского фольклора)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 117–126. doi: 10.24917/20831765.16.10.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Adalberg S., 1889–1894, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa.
Google Scholar

Banaś-Korniak T., 2011, Ambiwalencje znaczeń: o językowych eksperymentach sowizdrzałów, [w:] D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), Liber amicorum professoris Ioannis Malicki, Katowice, s. 41–53.
Google Scholar

Bartmiński J., 1999, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin, s. 103–120.
Google Scholar

Bartmiński J., 1972, Poetycka funkcja mazurzenia w folklorze nad górnym Wieprzem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” 27, s. 1–15.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1995, Megalomania narodowa, Warszawa.
Google Scholar

Dzięgiel E., 2003, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa.
Google Scholar

Dzięgiel E., 2013, O losach etnonimów „Lach” i „Mazur” na dawnych Kresach południowo-wschodnich, [w:] E. Dzięgiel, T. Korpysz (red.), Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, Warszawa, s. 117–132.
Google Scholar

Erzepki B., 1896, Masovita. Słowniczek wyrazów gwary mazowieckiej, Poznań.
Google Scholar

Gieysztor A., Samsonowicz H., 1994, Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Warszawa.
Google Scholar

Karaś H., Sposoby wprowadzania gwary do utworu literackiego i jej funkcje, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=podstawy-dialektologii&l2=sposoby-wprowadzania-mwr (dostęp: 12.11.2021).
Google Scholar

Krzyżanowski J. (red.), 1970, Nowa księga przysłów polskich, t. II, Warszawa.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 1999, Co to jest „językowy obraz świata”, „Etnoligwistyka” 11, s. 7–24.
Google Scholar

Palczewski M., 1985, Problem „separatyzmu mazowieckiego” w historiografii polskiej, „Przegląd Historyczny” 76, z. 1, s. 113–130.
Google Scholar

Samsonowicz H., 1989, Przesłanki tworzenia się narodu mazowieckiego na przełomie XV i XVI wieku, [w:] M. Kula (red.), Narody. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość, Warszawa, s. 146–153.
Google Scholar

Silecki J., 2008, Stereotyp Polaka w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców, „Postscriptum Polonistyczne” 1 (1), s. 135–146.
Google Scholar

Smoleński W., 1908, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków.
Google Scholar

Tyrpa A., 2006, Losy etnonimu Mazur, [w:] J. Duma (red.), Onomastyka regionalna, Olsztyn, s. 181–193.
Google Scholar

Wójcicki K.W., 1869, Szkice historyczne i z domowego życia niedawno ubiegłej przeszłości, Kraków.
Google Scholar

Белова О. В., 2000, «Лях-девятьденник» и «москаль-людоед» (представления этнических соседей друг о друге). ВВ. А. Хорев (Ред.) Поляки и русские в глазах друг друга (226-230). Москва: Индрик.
Google Scholar

Березович, Е. Л.,Кучко, В. С., 2017, Еще раз об этимологии рус. мазурик ‘мошенник’ (в свете культурно-языкового образа мазура в славянских традициях), Slověne1, 415-441.
Google Scholar

Гнатюк, В., 1899, Етноґрафічний збірник, т. VI: Галицько-руські анекдоти, Львів: Етноґрафічна комісия Наукового Товариства імени Шевченка.
Google Scholar

Гнатюк, В., 1903, Етноґрафічний збірник, т. XV: Знадобидо Галицько-руської демонольоґії, Львів: Етноґрафічна комісия Наукового Товариства імени Шевченка.
Google Scholar

Зашкільняк, Л. (Ред.)., 2009, Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні, Львів: Ін-т українознавства ім. Крип'якевича НАНУ.
Google Scholar

Левченко, М., 1928, Казки та оповідання з Поділля: в записах 1850-1860-их рр., вип. 1-2, Київ: Українська Академія Наук. Філологічна катедра; Етнографічна комісія.
Google Scholar

Мишанич, С. В., 2003, Фольклористичні та літературознавчі праці, т. 2, Донецьк: ДонНУ.
Google Scholar

Народньій календарь на рокъ звычайный 1870, (1869). Львов: Зъ друкаpнѣ М. Ф. Порембы.
Google Scholar

Номис, М., (Спор.), 1864, Українські приказки, прислівъя и таке инше, С.-Петербург: В друк. Тиблена і комп. И. Куліша.
Google Scholar

Радзiк, Р., 1997, Палякi - Беларусы: узаемныя стэрэатыпы ў XIX i XX ст. (да 1939 г.), Беларускі гістарычны агляд 4, сш. 1-2 (6-7), http://www.data.minsk.by/bhr/bel/6-7/67_3.html
Google Scholar

Семеног О., 2004, Украинский фольклор, Глухів: РВВ ГДПУ.
Google Scholar

Франко І., 1908, Етноґрафічний збірник. Галицько-руські народні приповідки, Львів: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка.
Google Scholar

Временникъ Института ставропигійского съ мѣсяцесловомъ на годъ простый 1870. (1870). Львов: Типом и иждивеніем Ставропиг. Ин-та.
Google Scholar

Грачев, М. А., 2005, От Ваньки Каина до мафии. Прошлое и настоящее уголовного жаргон, Санкт-Петербург: Азбука-классика.
Google Scholar

Даль, В. И., 2014, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва: Славянский Дом Книги.
Google Scholar

Кельсиев, В. И., 1868, Галичина и Молдавия. Путевые письма, Санкт-Петербург, http://malorus.ru/ukrstor/kelsiev.htm
Google Scholar

Ленивов, А. К., 1971, Донской казачий словарь – лексикон (Исторические исследования), Мюнхен: издание автора.
Google Scholar

Михайлина, В. Ю., (Ред.)., 2009, Ситуативная адекватность. Интерпретация культурных кодов, Саратов – Санкт-Петербург: ЛИСКА.
Google Scholar

Нижегородский сборник под редакцией А. С. Гациского,т. 10 (1890): http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/acg/nn-sbornik/pdf/sb10-narod.pdf
Google Scholar

Песни, собранные П. В. Киреевским изданы Обществом любителей российской словесности, вып. 6, 1864, Москва: изданы Обществом любителей российской словесности.
Google Scholar

Путилов Б. Н., Добровольский, Б. М. (Сост.)., 1960, Исторические песни XIII-XVI веков, Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР.
Google Scholar

Филин, Ф. П. (Ред.), 1982, Словарь русского языка XI-XVII вв., вып. 9, Москва: Наука.
Google Scholar

Черванева, В. А. Артеменко, Е. Б., 2004, Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (на материале эпических жанров), Воронеж: Воронежский госпедуниверситет.
Google Scholar