Archaizmy językowe w nazwach osiedli i ich mieszkańców (na wybranych przykładach nazw z Mszany Dolnej)

Main Article Content

Józefa Kobylińska

Abstrakt

The paper is dedicated to the linguistic peculiarities found in the names of housing estates and their residents in Mszana Dolna, a town located in Zagórze area, in southern Małopolska. Morphological and phonetic features of toponyms and anthroponyms which are discussed result from historical, linguistic and dialectal conditions. Moreover, they reflect certain facts connected with culture and geography of the region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobylińska, J. (2021) „Archaizmy językowe w nazwach osiedli i ich mieszkańców (na wybranych przykładach nazw z Mszany Dolnej)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 95–104. doi: 10.24917/20831765.16.8.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Ceklarz J., 2013, Charakterystyka geograficzno-historyczna terenu zamieszkałego przez Górali Zagórzańskich, [w:] Kultura ludowa Górali Zagórzańskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2013, s. 5–26.
Google Scholar

Dobrowolski K., 1930, Migracje wołoskie na ziemiach polskich, Lwów.
Google Scholar

Dobrowolski K., 1935, Najstarsze osadnictwo Podhala, Lwów.
Google Scholar

Flizak S., 1953, Słomka (maszynopis 9.I.1953), Archiwum Oddziału PTL w Mszanie Dolnej.
Google Scholar

Kleszczowa K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.
Google Scholar

Kobylińska J., 1984, O nazwie miejscowej Słomka, [w:] Dialektologia, Onomastyka, Stylistyka. Materiały z sesji naukowej 80-lecia urodzin prof. dra Eugeniusza Pawłowskiego, Nowy Sącz 10 czerwca 1983, Kraków, s. 65–73.
Google Scholar

Kobylińska J., 1986, Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław.
Google Scholar

Kobylińska J., 2013, Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804, Kraków.
Google Scholar

Kobylińska J., 2014, Wahania spółgłosek dz: z, dź: ź w gwarze południowomałopolskiej, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, Kraków, s. 119–125.
Google Scholar

Kolberg O., 1976, Dzieła wszystkie, t. V: Krakowskie, wyd. 3, Kraków.
Google Scholar

Markowski A., 2007, Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa.
Google Scholar

Mączyński M., 2019, Gwarowe sufiksy -ok [-ak], -oc [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIV, s. 117–127.
Google Scholar

Pawłowski E., 1965, Nazwy miejscowe Sądeczyzny, t. I: Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego Sądeczyzny, Kraków.
Google Scholar

Pawłowski E., 1975, Nazwy miejscowości Sądecczyzny, cz. 2: Nazwy osiedli, Wrocław.
Google Scholar

Przybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.
Google Scholar

Reichan J., 1980, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. I i II, Wrocław.
Google Scholar

Sławski F., 1974, Słownik prasłowiański, t. I, Wrocław.
Google Scholar

Stieber Z., 1972, O zmianach typu dzban > zban i zwon > dzwon w języku polskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XII, s. 81–83.
Google Scholar

Woźny A., 2013, Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa, [w:] Kultura ludowa Górali Zagórzańskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2013, s. 51–76.
Google Scholar

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, red. T. Jurek, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=24955 (dostęp: 31.03.2021).
Google Scholar

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej, https://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/8941-mlyny-i-mlynarze-skrobaczowizna (dostęp: 30.03.2021).
Google Scholar