Polska sieć komunikacyjna i jej główne osie

Main Article Content

Stanisław Gajda

Abstrakt

An inalienable property of the linguistic reality is the multi-language nature of the world and the multi-variation character of the ethnic-national communication space. As regards Polish pace, one can distinguish a series of axes around which the processes of long lasting concentrate. The author discusses the following five axes: (1) idiolectal (individual languages), (2) one determined by the dichotomy: spoken language - written language (contemporarily it assumes the form: spoken language - media language - written language), (3) one connected with the opposition: dialects - literary language (today in the form: dialects - mixed languages - general language), (4) functional variations (their ‘canonical’ series: colloquial language - scientific language - journalistic language - language of the administration - religious language - artistic language), and (5) one of three styles (high - medium - low).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajda, S. (2021) „Polska sieć komunikacyjna i jej główne osie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 40–53. doi: 10.24917/20831765.16.4.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bogołębska B., 1996, Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej: narodziny dyscypliny, Łódź.
Google Scholar

Budzyk K. (red.), 1946, Stylistyka teoretyczna w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Gajda S. (red.), 1995, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole.
Google Scholar

Gajda S., 2019, Polska polityka językowa 1918–2018, [w:] Niepodległa wobec języka polskiego, red. R. Przybylska i in., Kraków, s. 13–27.
Google Scholar

Gajda S., 2021, Lingwoekologia – ochrona języka przed człowiekiem i człowieka przed językiem, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 85–98.
Google Scholar

Hausenblas K., 1973, Vysoký – střední – nízký styl a diferenciace stylů dnes, „Slovo a slovesnost” 1, s. 85–91.
Google Scholar

Kiklewicz A., 2010, Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym, Łask.
Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S., 1959, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.
Google Scholar

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 2013, Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków.
Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 1966, Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948. Wybór materiałów, Warszawa.
Google Scholar

Mayenowa M.R., Saloni Z. (oprac.), 1970, Rosyjska szkoła stylistyki, Warszawa.
Google Scholar

Ong W.J., 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin.
Google Scholar

Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Skubalanka T., 1984, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław.
Google Scholar

Stróżewski T., 2004, Ontologia, Kraków.
Google Scholar

Wilkoń A., 1987, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Zagajewski A., 1999, Uwagi o wysokim stylu, „Zeszyty Literackie” 1, z. 65, s. 10–25.
Google Scholar

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., 2007, Inwentarz Osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrea. Adaptacja polska, Warszawa.
Google Scholar