Porównania w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych

Main Article Content

Violetta Jaros

Abstrakt

The subject of this study is comparisons extracted from Joachim Lelewel’s Polish‑language émigré epistolary prose addressed to acquaintances and friends. A formal and semantic characterisation of the comparisons has been carried out, and their textual extensiveness has been identified and compared with comparisons occurring in the historiographer’s scientific subidiolect. On the basis of the formal analysis, it was established: 1) the type of comparatives in terms of their degree of fixation, 2) the manner of linking between comparandum and comparatum, 3) the array of the two members, and 4) the degree of extensionality. The semantics of the comparatives, on the other hand, made it possible to approximate the specifics of the historian’s colloquial thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jaros, V. (2023) „Porównania w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 125–138. doi: 10.24917/20831765.18.9.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

I – Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wydała i wstępem opatrzyła H. Więckowska, t. 1. (1831–1835), Kraków 1948.
Google Scholar

II – Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wydała i wstępem opatrzyła H. Więckowska, t. 2. (1836–1841), Kraków 1949.
Google Scholar

III – Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wydała i wstępem opatrzyła H. Więckowska, t. 3. (1842–1848), Kraków 1952.
Google Scholar

IV – Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wydała i wstępem opatrzyła H. Więckowska, t. 4. (1849–1861), Wrocław 1954.
Google Scholar

V – Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wydała i wstępem opatrzyła H. Więckowska, t. 5. (Dodatek 1831–1860; Indeks ogólny do pięciu tomów), Wrocław 1956.
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Bąba S., 1982, Główne typy innowacji frazeologicznych, [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A.M. Lewicki, Lublin, s. 17–25.
Google Scholar

Czarnecka K., 2007, Budowa porównań we współczesnym przekładzie Filotei św. Franciszka Salezego, „Roczniki Humanistyczne” IV, z. 6, s. 21–32.
Google Scholar

Dobrzyńska T., 1984, Metafora, Wrocław.
Google Scholar

Dworak T., 1948, Analiza porównań w „Panu Tadeuszu”, „Pamiętnik Literacki” 38, s. 265–297.
Google Scholar

Greszczuk B., 1988, Konstrukcje porównawcze i ich rozwój w języku polskim, Rzeszów.
Google Scholar

Hawrysz M., 2017, Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki, „Studia Językoznawcze” 16, s. 81–95.
Google Scholar

Jaros V., 2020, Leksykalne regionalizmy i dialektyzmy w języku familijnym Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych), „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 39–56.
Google Scholar

Jaros V., 2021a, Porównania w idiolekcie naukowym Joachima Lelewela, „Studia Neofilologiczne” XVII, s. 63–78.
Google Scholar

Jaros V., 2021b, Potoczna leksyka i frazeologia w języku familijnym Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych), [w:] W kręgu dawnej polszczyzny VII, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 45–65.
Google Scholar

Julkowska V., 1998, Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań.
Google Scholar

Kałkowska A., 1982, Struktura składniowa listu, Wrocław.
Google Scholar

Kozłowska A., 2011, O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu (na przykładzie tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II), [w:] Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok, s. 89–107.
Google Scholar

Kudra A., 2006, Porównanie konceptualne. Elementy teorii tropu (na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica” 8, s. 317–335.
Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S., 2001, Stylistyka polska, wyd. 5 z uzupełnieniami, Warszawa.
Google Scholar

Mikołajczak S., 2001, Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 8, s. 87–112.
Google Scholar

Mikołajczak S., 2004, Porównania w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, [w:] Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, D. Szagun, Zielona Góra, s. 163–172.
Google Scholar

Mikołajczak S., 2005, Porównania w „Awanturze o Basię” i „Szatanie z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Poznań, s. 281–286.
Google Scholar

Mikołajczakowa B., Mikołajczak S., 1996, Porównania w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wydania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 3, s. 67–90.
Google Scholar

Miodońska‑Brooks E., Kulawik A., Tatara M., 1978, Zarys poetyki, Warszawa.
Google Scholar

Nowakowska A., 2000, Porównanie jako jednostka frazeologiczna (na podstawie związków z nazwami roślin), „Rozprawy Komisji Językowej WTN” 26, s. 25–32.
Google Scholar

Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice.
Google Scholar

Wysoczański W., 2005, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków, Wrocław.
Google Scholar

Ziomek J., 1990, Retoryka opisowa, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Zdunkiewicz‑Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki polskiej, Warszawa.
Google Scholar