Etymologiczny słownik polskich gwarowych nazw roślin... jako kontynuacja badań zespołu profesora Eugeniusza Pawłowskiego

Main Article Content

Jadwiga Waniakowa

Abstrakt

The primary aim of the prospective etymological dictionary of Polish dialectal plant names is to trace the origin of selected Polish dialectal wild plant names in the context of other Slavic and European languages. What is more, the dictionary will present the history of Polish dialectal plant names, their chronology, semantic motivation as well as their semantic evolution. The beginnings of entries will consist of two elements: the Latin scientific plant names and the Polish scientific plant names, which are necessary for the identification of the species. Each entry will comprise all dialectal names for a given species, which will be grouped (together with metaphorical names) according to their semantic motivation. The publication will encompass various registers of plant names (Latin scientific names, Polish scientific names, Polish dialectal names, Slavic names, European names).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waniakowa, J. (2015) „Etymologiczny słownik polskich gwarowych nazw roślin. jako kontynuacja badań zespołu profesora Eugeniusza Pawłowskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5154 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Annenkow N.I., 1878, Ботанический словарь [...], Sankt Pietierburg.
Google Scholar

Buffa F., 1972, Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry. K histórii slovenského odborného slovníka, Bratislava.
Google Scholar

Jakubowicz M., 2010, Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Kosík V., 1941, Slovník lidových názvů rostlin, Praha.
Google Scholar

Marzell H., 2000, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, t. I–V, Lizenzausgabe Parkland Verlag, Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 1943–1958, Köln.
Google Scholar

Pawłowski E., 1970, Przegląd najważniejszych zagadnień słownika nazw roślin polskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 38, „Prace Językoznawcze”, t. 1, s. 75–91.
Google Scholar

Pawłowski E., 1974, Polskie nazwy roślin (Próba klasyfikacji semantycznej), [w:] Studia indoeuropejskie, red. J. Kuryłowicz, Wrocław, s. 163–169 (Prace Komisji Językoznawstwa, t. 37).
Google Scholar

Pawłowski E., 1975a, Z badań nad nazwami roślin polskich: dzięcielina, „Prace Filologiczne”, t. XXV, s. 317–323.
Google Scholar

Pawłowski E., 1975b, Z badań nad nazwami roślin polskich. Przenęt (Prenanthes), „Język polski”, t. LV, z. 3, s. 201–204.
Google Scholar

Pelcowa H., 2001, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.
Google Scholar

Rystonová I., 2007, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Praha.
Google Scholar

Siatkowski J., 1989, Europejskie paralele motywacyjne słownictwa słowiańskiego (na marginesie Atlasu języków Europy), [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, red. H. Popowska-Taborska, Wrocław, s. 39–49 (Prace Slawistyczne, nr 71).
Google Scholar

Spólnik A., 1983, Z czarodziejskiego słownika roślin polskich: nasięźrzał (Ophioglossum vulgatum L.) i podejźrzon (Botrychium lunaria Sw.), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 80, Kraków 165–171.
Google Scholar

Spólnik A., 1984, Źródła do badań nad polskim słownictwem botanicznym, [w:] Dialektologia, onomastyka, stylistyka. Materiały sesji naukowej w 80-lecie urodzin prof. dra Eugeniusza Pawłowskiego, Kraków, s. 17–30.
Google Scholar

Spólnik A., 1988, Nazwy polskich roślin leczniczych w źródłach od XVI do XVIII wieku, [w:] Studia Językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, t. XII, Wrocław, s. 177–228.
Google Scholar

Spólnik A., 1990a, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław (Prace Komisji Językoznawstwa PAN w Krakowie, nr 58).
Google Scholar

Spólnik A., 1990b, Zapożyczenia w polskim nazewnictwie botanicznym w źródłach do wieku XVIII, [w:] Język. Teoria – dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, red. M. Preyzner, Kielce, s. 191–206.
Google Scholar

Spólnik A., 1993, Nazwy roślinnych afrodyzjaków w staropolskich herbarzach, [w:] Historia leków naturalnych, t. IV: Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1993, s. 51–59.
Google Scholar

Theissen U., 2005, Taraxacum officinale: Zur Herhunft und Benennungsmotivation der Bezeichnungen für den Löwenzahn im Bulgarischen und anderen slawischen Sprachen, „Zeitschrift für Balkanologie” (Wiesbaden), t. 41 z. 2, s. 199–213.
Google Scholar

Tokarski R., 1993, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 335–362.
Google Scholar

Tołstaja S.M., 2008, Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе, Moskwa.
Google Scholar

Trotz M.A., 1764, Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski [...], Leipzig.
Google Scholar

Warbot Ż.Ż., 1997, К этимологии славянских прилагательных со значением ‘быстрый’. III, „Этимология” 1994–1996, s. 35–46.
Google Scholar

Wajda L., 1976, Polskie nazwy drzew i krzewów na tle ogólnosłowiańskim, Kraków.
Google Scholar

Wajda L., 1983, Charakterystyka polskiego słownictwa botanicznego na przykładzie drzew i krzewów, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 80, Kraków, s. 191–201.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1984, Polskie nazwy modrzewia ‘Larix’, [w:] Dialektologia, onomastyka, stylistyka. Materiały sesji naukowej w 80-lecie urodzin prof. dra Eugeniusza Pawłowskiego, Kraków, s. 31–47.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989a, Nazwy roślin leczniczych, [w:] Historia leków natural nych, t. II: Natura i kultura – współzależność w dziejach lekoznawstwa, red. B. Kuźnicka, Warszawa, s. 69–82.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989b, Polskie nazwy drzew, Wrocław.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989c, Zmiany semantyczne w nazwach roślin, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, red. H. Popowska-Taborska, Wrocław, s. 143–151 (Prace Slawistyczne, nr 71).
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1990, Nazwy jarzębiny w gwarach i historii języka polskiego, [w:] Język. Teoria – dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców- -Dydaktyków, red. M. Preyzner, Kielce, s. 155–172.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1992a, Rola czynników kulturowych w tworzeniu nazw botanicznych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, „Prace Językoznawcze”, t. 7, Kraków, s. 235–247.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1992b, Zapożyczenia wschodniosłowiańskie w nazwach polskich drzew i krzewów, [w:] Słowiańskie pogranicza językowe, red. K. Handke, Warszawa, s. 173–183 (Język na Pograniczach).
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1992c, Związki językowe polsko-czesko-słowackie w zakresie botanicznej, [w:] Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław, s. 63–68 (Język a kultura, t. 7).
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1993, Stan badań nad nazwami roślin polskich, [w:] Historia leków naturalnych, t. IV: Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, red. B. Kuźnicka, Warszawa, s. 41–49.
Google Scholar

Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków.
Google Scholar