Funkcjonowanie wybranych nazw roślin i grzybów w języku polskiej ludności wiejskiej obwodu lwowskiego

Main Article Content

Anna Kostecka-Sadowa
https://orcid.org/0000-0002-2287-904X

Abstrakt

The purpose of this article is to present and discuss several dialect plant names from the „plant word” thematic field in the speech of the Poles of Lviv region. These are lexical units having no equivalents in other regions of the country or having them in an incomplete range of meaning. The lexis of the dialect in the studied Polish language is also subjected to various foreign influeces, which also must be taken into account when reconstructing the processes that shape the given form in Polish dialects. The generational breakdown shows that dialect plant names in their local meaning will cause significant difficulties for dialect users over time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostecka-Sadowa, A. (2022) „Funkcjonowanie wybranych nazw roślin i grzybów w języku polskiej ludności wiejskiej obwodu lwowskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 122–131. doi: 10.24917/20831765.17.9.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Ananiewa N., 2003, Słownictwo fitonimiczne (nazwy roślin) w polskich gwarach kresowych, [w:] Języki mniejszości a języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 337–342.
Google Scholar

Cygan S., 2011, Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce.
Google Scholar

Dzięgiel E., 2020, Dwujęzyczność polsko-ukraińska w Strzelczyskach na Ukrainie (na przykładzie młodzieży i najstarszego pokolenia), „Socjolingwistyka” XXXIV, s. 245–260.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1988, Władanie językiem a wiedza o świecie, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 121–128.
Google Scholar

Kostecka-Sadowa A., 2020, Wzajemne wpływy polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie w mowie ludności województwa lwowskiego, [w:] Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Teodorović, Kraków, s. 75–88.
Google Scholar

Kurek H., 2001, Przemiany językowe wsi (na przykładzie wybranych nazw roślin z okolic Dukli), [w:] Język a Kultura, t. 16: Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław, s. 117–122.
Google Scholar

Kurek H., 2003, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków.
Google Scholar

Kurek H., 2018, Słownictwo gwarowe w epoce globalizacji, [w:] Historia języka, dialek¬tologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz, Kraków, s. 203–209.
Google Scholar

Markowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Pastusiak K., 2004, Zabobonne tradycje w lecznictwie ludowym na pograniczu polsko-bia¬łoruskim. Na podstawie Ludu Białoruskiego na Rusi Litewskiej M. Federowskiego, [w:] Polsko-białoruski związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. IV, red. M. Kondratiuk, B. Siegień, Białystok, s. 539–551.
Google Scholar

Pastusiak K., 2006, Gwarowy słownik nazw roślin na terenie północno-wschodniej Lubel¬szczyzny, [w:] Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, red. F. Czyżewski, D. Urban, Lublin, s. 79–87.
Google Scholar

Pastusiak K., 2007, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowski E., 1974, Polskie nazwy roślin (Próba klasyfikacji semantycznej), „Studia Indo¬europejskie”, s. 163–169.
Google Scholar

Pelcowa H., 1988, Zróżnicowanie leksykalne nazw roślin w gwarach Lubelszczyzny, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. VI, 23, sectio FF, s. 257–271.
Google Scholar

Pelcowa H., 2001a, Nazwy roślin w świadomości językowej ludności wiejskiej, [w:] Język a Kultura, t. 16: Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska--Szmaj, Wrocław, s. 99–116.
Google Scholar

Pelcowa H., 2001b, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.
Google Scholar

Pelcowa H., 2011, Tradycja i nowoczesność w międzypokoleniowej komunikacji językowej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice, red. K. Wojtczuk, M. Jasińska, Siedlce, s. 29–39.
Google Scholar

Pelcowa H., 2015, Nazwa i desygnat w zmieniającej się rzeczywistości wiejskiej, [w:] Od¬krywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok, s. 551–568.
Google Scholar

Pelcowa H., 2019, Pogranicze językowe i kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie w obli-czu tendencji globalizacyjnych (na materiale gwar Lubelszczyzny), „Rozprawy Komi¬sji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, s. 263–275.
Google Scholar

Rieger J., 2002, Język polski na Ukrainie w XX wieku, [w:] Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, Cz. 1, red. J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Warszawa.
Google Scholar

Sierociuk J., 2003, Założenia metodologiczne badań języka wsi, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 131–136.
Google Scholar

Szcześniak K., 2008, Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk.
Google Scholar

Tokarski R., 1993, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury pol¬skiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław.
Google Scholar

Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle sło¬wiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków.
Google Scholar

Waniakowa J., 2015, Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXI, s. 289–298.
Google Scholar

www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=miejsca&id=2084&lang=pl (dostęp 15.06.2020).
Google Scholar

www.wikipedia.org/wiki/Czyszki_(rejon_mo%C5%9Bciski) (dostęp 15.06.2020).
Google Scholar

AGWB – Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, I. Maryniakowa, t. 1–10, Wrocław–Warszawa 1980–2012.
Google Scholar

KSGP – kartoteka Słownika gwar polskich, http://rcin.org–.pl//publication/37156 (dostęp 21.10.2018).
Google Scholar

SGP – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, t. 1 pod kier. M. Karasia, t. 2– 5 pod kier. J. Reichana, t. 6–7 pod kier. J. Okoniowej, Kraków 1982–2020.
Google Scholar

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1968.
Google Scholar

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, ред. О.Н. Трубачев, t. 1–, Москва 1974–.
Google Scholar

ECYM – Етимологiчний словник української мови, ред. О.С. Мельничук, t. I–VI, Київ 1982–.
Google Scholar

CYM – Cловник української мови, ред. І.К. Білодiд, t. 1–11, Київ 1970–1980, (http:/lcorp.ulif.org.ua/dictua/) oraz Cловник української мови. Томи 1–11 (А-ОЯСНЮВАТИ), 2015–2021, https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (dostęp 20.09.2021).
Google Scholar