Nazwy wyrobów z mąki w mowie mieszkańców dawnych Kresów Południowo‑Wschodnich (na przykładzie kilku wsi z obwodu lwowskiego)

Main Article Content

Anna Kostecka-Sadowa
https://orcid.org/0000-0002-2287-904X

Abstrakt

The aim of this article is to describe the generational characteristics of flour products in the speech of Poles of the former South‑Eastern borderlands on the example of several villages from the Lviv region. My analyses focus on the dynamics of changes in the functioning of food names. The presented material and its preliminary analyses allow to unambiguously assign many names of dishes to specific generational groups of people studied. Comparison of the discussed names of dishes with the content of SGP showed that many of them are common with Polish dialect in the Poland. Confrontation with the Dictionary of the Ukrainian language and Ukrainian dialectological works from the studied area showed that many words coexist in Ukrainian, for example: buchanka, paska, pampuch, bublik, kałacz, korowaj, zawiwańce, pierożek, blin, palanycia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostecka-Sadowa, A. (2023) „Nazwy wyrobów z mąki w mowie mieszkańców dawnych Kresów Południowo‑Wschodnich (na przykładzie kilku wsi z obwodu lwowskiego)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 169–180. doi: 10.24917/20831765.18.13.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

KSGP PAN – kartoteka Słownika gwar polskich, http://rcin.org–.pl//publication/37156 (dostęp 21.02.2022).
Google Scholar

MSGP – Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2009.
Google Scholar

SGM – Słownik gwar małopolskich, red. J. Wronicz, t. I–II, Kraków 2017.
Google Scholar

SGP PAN – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. M. Karasia, od t. II pod kier. J. Reichana, od t. VI pod kier. J. Okoniowej, od t. IX pod kier. R. Kucharzyk, Wrocław–Kraków 1977–2021.
Google Scholar

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1968.
Google Scholar

SUM (CYM) – Slovnik ukraïnsʹkoï movi, red. Ì.K. Bìlodid, t. 1–11, Kiïv 1970–1980: [Cловник української мови, ред. І.К. Білодiд, t. 1–11, Київ 1970–1980 (http:/lcorp.ulif.org.ua/dictua/) oraz Slovnik ukraïnsʹkoï movi. Tomi 1–11 (A‑OÂSNÛVATI), 2015–2021:[Cловник української мови. Томи 1–11 (А‑ОЯСНЮВАТИ), 2015–2021], https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (dostęp 20.02.2022).
Google Scholar

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2003.
Google Scholar

VSh – Šelemeh V.P., 2008, Nazvi strav ta kuhonnogo načinnâ v nadsânsʹkomu ta naddnìstâns ʹkomu govorah, [w:] Sučasnì problemi movoznavstva ta lìteraturoznavstva, vip. 12: Ukraïnsʹka dìalektna leksika âk ob’êkt slovnikarstva ta lìngvogeografìï. Do 100-rìččâ Mikoli Andrìjoviča Gricaka, s. 216–219: [Шелемех В.П., 2008, Назви страв та кухонного начиння в надсянському та наддністянському говорах, [w:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, вип. 12: Українська діалектна лексика як об‚ єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя Миколи Андрійовича Грицака, s. 216–219].
Google Scholar

–Šelemeh V.P., 2009, Nazvi obrâdovih strav u nadsânsʹkih govìrkah Âvorìvŝini, [w:] P. Gricenko, N. Hobzej (red.), Dìalektologìčnì studìï, t. 8: Govori pìvdenno‑zahìdnogo narìččâ, s. 95–102: [Шелемех В.П., 2009, Назви обрядових страв у надсянських говірках Яворівщини, [w:] П. Гриценко, Н. Хобзей (ред.), Діалектологічні студії, т. 8: Говори південно‑західного наріччя, s. 95–102].
Google Scholar

–Šelemeh V.P., 2010, Nazvi hlìba ta jogo častin u govìrkah nadsânsʹko‑naddnìstâns ʹkogo sumìžžâ, Ìstoriko‑fìlologìčnij zbìrnik z regìonalʹnih problem, № 22 (II), Žitomir: [Шелемех В.П., 2010, Назви хліба та його частин у говірках надсянсько‑наддністянського суміжжя, Історико‑філологічний збірник з регіональних проблем, № 22 (II), Житомир].
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Adamowski J., Tymochowicz M. (red.), 2018, Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, Lublin.
Google Scholar

Bielak M., Sikora K., 2005, O regionalizmach leksykalnych w języku Krosna i okolic, [w:] Literatura – Język – Region, red. K. Sikora, J. Kułakowska‑Lis, Prace Naukowo‑dydaktyczne PWSZ w Krośnie, z. 17, Krosno, s. 7–28.
Google Scholar

Bohdanowicz J., 1996, Pożywienie. Zbieractwo – pożywienie głodowe, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t. III: Pożywienie i sprzęty z nim związane, red. J. Bohdanowicz, Wrocław, s. 10–21.
Google Scholar

Borejszo M., 1994, O nazwach napojów i potraw w poznańskich lokalach gastronomicznych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” I , t. 21, s. 92–107.
Google Scholar

Cybulski N., 1894, Próba badań nad żywieniem się ludu wiejskiego w Galicyi, Kraków.
Google Scholar

Falińska B., 1991, Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym, [w:] Regionalizmy w języku familijnym (zbiór studiów), red. K. Handke, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 79–88.
Google Scholar

Falińska B. (red.), 2020, Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Pożywienie, cz. I. Byłe województwo suwalskie, Warszawa.
Google Scholar

Falińska B., Konopka J., 2021, Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Pożywienie, cz. II. Byłe województwo łomżyńskie, Warszawa.
Google Scholar

Gluško М., Homčak L., 2017, Nadsânnâ: tradicìjna kulʹtura ì pobut, Lʹvìv: [Глушко M., Хомчак Л., 2017, Надcяння: традиційна культура і побут, Львів].
Google Scholar

Kostecka‑Sadowa A., 2022, Nazwy potraw w mowie mieszkańców dawnych Kresów południowo‑wschodnich, „Prace Filologiczne” LXXVII, s. 185–200.
Google Scholar

Kowalska‑Lewicka A., Szromba‑Rysowa Z., 1976, Pożywienie ludności wiejskiej, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, B. Kopczyńska‑Jaworska, A. Kutrzeba‑Pojnarowa, W. Paprocka, t. 1, Wrocław, s. 353–376.
Google Scholar

Kurek H., 2003, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków.
Google Scholar

Łeńska‑Bąk K., 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Opole.
Google Scholar

Markowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., 1994, Kuchnia w języku, czyli o nazwach produktów kulinarnych, [w:] Wokół stołu i kuchni, red. M. i J. Łozińscy (wybór i oprac.), Warszawa, s. 129–141.
Google Scholar

Pelcowa H., 2011, Tradycja i nowoczesność w międzypokoleniowej komunikacji językowej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice, red. K. Wojtczuk, M. Jasińska, Siedlce, s. 29–39.
Google Scholar

Pelcowa H., 2013, Dynamika zmian w polskich gwarach i dialektach w ostatnim siedemdziesięcioleciu, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin‑Dudkowska, A. Małyska, Lublin, s. 373–397.
Google Scholar

Pelcowa H., 2015, Nazwa i desygnat w zmieniającej się rzeczywistości wiejskiej, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok, s. 551–568.
Google Scholar

Pelcowa H., 2019, Pogranicze językowe i kulturowe polsko‑wschodniosłowiańskie w obliczu tendencji globalizacyjnych (na materiale gwar Lubelszczyzny), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 67, s. 263–275.
Google Scholar

Pelcowa H., 2001, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.
Google Scholar

Rembiszewska K., Siatkowski J., 2018, Pogranicze polsko‑wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa.
Google Scholar

Rieger J., Cechosz‑Felczyk I., Dzięgiel E., 2002, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1: Stan i status, cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, Warszawa.
Google Scholar

Sierociuk J., 2003, Założenia metodologiczne badań języka wsi, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 131–136.
Google Scholar

Sikora K., 2005, Kategoria mikroregionalizmów, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków, s. 199–208.
Google Scholar

Smyk K., Pudłocki T., Wodzińska I. (red.), 2017, Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, Kolbuszowa.
Google Scholar

Smyl J., 1973, Z leksykalnych badań gwarowych nazw kromki chleba, „Prace Filologiczne” XXIV, s. 239–245.
Google Scholar

Tymochowicz M., 2014, Pożywienie codzienne mieszkańców południowego Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu IV. Pożywienie – czyli o czymś dla ciała i ducha, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowińska, s. 23–32.
Google Scholar

Wietrzyk A., 2011, Słownik gwary Pogórzan (z okolicy Gorlic), red. B. Grabka, R. Kucharzyk, Gorlice.
Google Scholar

Verbovij M., 2022, Pro ukraïnsʹkij ìmennik obárìnok ‘bublik’: [Вербовий M., 2022, Про український іменник обáрінок ‘бублик’], „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 70, s. 171–191.
Google Scholar

Witaszek‑Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
Google Scholar

Zakhutska O., 2018, Słownictwo kulinarne gwary polskiej wsi Dorohań w Żytomierskiem, „Slavia Orientalis”, t. LXVII, nr 2, s. 325–349.
Google Scholar

Żarski W., 2003, Nazwy zup w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 29, s. 157–161.
Google Scholar