Terminologia botaniczna w wybranych poematach romantycznych

Main Article Content

Edward Stachurski

Abstrakt

The article contains results of lexical analysis of 8 romantic poems (including the national epos) of 7 eminent Polish romantic authors: Antoni Malczewski, Adam Mickiewicz, Seweryn Goszczyński, Józef Bohdan Zaleski, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński and Cyprian Kamil Norwid. Botanical terms used by the poets are presented in quantitative and qualitative aspects. Their stylistic functions are described. This lexical layer is necessary in literary creation of world and very important in poetical views. The names of elements of native nature have special importance for homesick creators in exile as well as for patriotic readers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stachurski, E. (2015) „Terminologia botaniczna w wybranych poematach romantycznych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5152 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartnicka-Dąbkowska B., 1964, Polskie ludowe nazwy grzybów, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Biegeleisen H., 1884, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Studyum estetyczno-literackie, Warszawa.
Google Scholar

Dybowski W., 1898, Rośliny litewskie w poezjach Mickiewicza, „Kosmos” (Lwów), t. XXIII, s. 218–228.
Google Scholar

Gaweł A., 1948, Przyroda nieożywiona w poezji Adama Mickiewicza, „Wiadomości Muzeum Ziemi” (Warszawa), t. IV, s. 15–20.
Google Scholar

Hrabec S., 1955, „Bursztynowy świerzop” w „Panu Tadeuszu”, „Język Polski”, t. XXXV, s. 373–381.
Google Scholar

Hryniewiecki B., 1955, Grzybobranie w poemacie A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Problemy”, t. XI, s. 735–740.
Google Scholar

Hryniewiecki B., 1956, Adam Mickiewicz a flora Litwy, Warszawa.
Google Scholar

Jundziłł J., 1830, Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących iako i oswoionych, Wilno.
Google Scholar

Kania S., 1998, Językowy obraz flory w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, „Język Polski”, t. LXXVIII, s. 337–346.
Google Scholar

Kluk K., 1786–1788, Dykcyonarz roślinny, t. 1–3, Warszawa.
Google Scholar

Kmieć K., 2005, Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu”, Poznań.
Google Scholar

Koniusz E., 2002, Wyrazy Mickiewiczowskie w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, z. 6, „Studia Linguistica”, t. I, s. 129–141.
Google Scholar

Łapczyński K., 1894, Flora Litwy w Panu Tadeuszu, Kraków.
Google Scholar

Makowski S., 1976, Bursztynowy świerzop i tęcza na burzy w parowie, „Prace Filologiczne”, t. 26, s. 319–324.
Google Scholar

Nitsch K., 1955, Mazowieckie wyrazy przyrodnicze, cz. 1: Gryka, [w:] idem, Wybór pism polonistycznych, t. 2, Wrocław, s. 86–89.
Google Scholar

Paluchowski A., 1959, Uwagi o obrazowaniu w Panu Tadeuszu, „Pamiętnik Literacki”, z. 1–2, s. 475–516.
Google Scholar

Pawłowski E., 1975, Z badań nad nazwami roślin polskich. Dzięcielina, „Prace Filologiczne”, t. 25, s. 317–324.
Google Scholar

Pazurkiewicz S., 1921, Poczucie przyrody w twórczości Seweryna Goszczyńskiego, Tarnów.
Google Scholar

Piasecki W., 1946, „Bursztynowy świerzop”, „Język Polski”, t. XXVI, s. 82–84.
Google Scholar

Puzynina J., 1991, „Bluszcz” w poezji Norwida, „Prace Filologiczne”, t. 36, s. 323–328.
Google Scholar

Rittel T., 1997, Metafora kulturowa w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 192, „Prace Językoznawcze”, t. IX, s. 193–204.
Google Scholar

Rittel T., 1998, Metafora pejzażowa Mickiewicza w kontekście słowiańskich przekładów „Pana Tadeusza”, „Stylistyka”, t. VII, s. 121–133.
Google Scholar

Rittel T., 1999, Historyczne „wyrazy przyrodnicze”: gryka, dzięcielina, świerzop i ich słowiańskie synonimy przekładowe, „Stylistyka”, t. VIII, s. 257–272.
Google Scholar

Rostafiński J., 1921, „Las”, „bór”, „puszcza” „matecznik” jako natura i baśń w poezji Mickiewicza, Kraków.
Google Scholar

Sławski F., 1998, Gdzie bursztynowy „świerzop”, „Język Polski”, t. LXXVIII, s. 329–336.
Google Scholar

Sokólska U., 1977, Osobliwości leksykalne Marii Antoniego Malczewskiego, [w:] Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji Marii. Materiały sesji naukowej Białystok 5–7 V 1995, red. H. Kurkowska, Białystok, s. 369–398.
Google Scholar

Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław.
Google Scholar

Spólnik A., 1997, Z historii i geografii nazw roślin (na przykładzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 192, „Prace Językoznawcze”, t. IX, s. 239–247.
Google Scholar

Stachurski E., 2005, Słownictwo „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na tle tekstów innych poematów romantycznych, Kraków, [Słownik frekwencyjny epiki romantycznej na s. 103–247].
Google Scholar

Stojanowska T., 1962, „Zamek kaniowski” S. Goszczyńskiego (Uwagi o języku), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, „Językoznawstwo”, t. II, s. 99–129.
Google Scholar

Tarnowski S., 1922, O „Panu Tadeuszu”, wyd. 2, Kraków.
Google Scholar

Turska H., 1959, Słownictwo (język) opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” wobec tradycji Oświecenia i pseudoklasycyzmu, [w:] O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Z. Klemensiewicz, Wrocław, s. 185–330.
Google Scholar

Wachowski M., 1957, Gospodarstwo soplicowskie. Rolnictwo w „Panu Tadeuszu”, Poznań.
Google Scholar

Wajgel L., 1884, Obrazki przyrody zawarte w „Panu Tadeuszu”, Kołomyja.
Google Scholar

Wyka K., 1961, Kariera burzanu. Z dziejów słownictwa poetyckiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, red. Z. Czerny et al., Kraków, s. 273–294.
Google Scholar

Wyka K., 1963, „Pan Tadeusz”, t. I: Studia o poemacie, t. II: Studia o tekście, Warszawa.
Google Scholar