Zaprzeczone przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w poematach romantycznych

Main Article Content

Edward Stachurski

Abstrakt

The article is a research attempt to show the participation of a group of negative adjectives and adjectival participles formed using prefixes nie- and bez- in 8 romantic poems representing the textual corps of Polish romantic poetry. The negatives with prefix nie- are nine times more numerous than negatives formed using prefix bez-. Almost each negative is in romantic poems less numerous than his not negative equivalent. The participation of negatives reach 1,45% of the vocabulary and 0,34% of the text of analyzed corps. From among 7 romantic poets C. Norwid uses negatives most willingly. Most frequently represented are negatives: niemy, nieruchomy, niewinny, nieznajomy and niezwykły. Negatives in romantic poems are used for semantic and stylistic purposes. Most often they serve the poets to specify the description of characters and things.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stachurski, E. (2021) „Zaprzeczone przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w poematach romantycznych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 199–210. doi: 10.24917/20831765.16.17.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Antas J., 1991, O mechanizmach negowania, Kraków.
Google Scholar

Bartnicka B., 1977, Adiektywizacja imiesłowów przymiotnikowych, „Prace Filologiczne” 27, s. 321–342.
Google Scholar

Bartnicka-Dąbkowska B., 1970, Adiektywizacja imiesłowów w języku polskim, Warszawa.
Google Scholar

Bogusławski A., 1976, Presupozycja a negacja, [w:] Semantyka tekstu i języka, red. M.R. Mayenowa, Wrocław, s. 33–50.
Google Scholar

Bogusławski A., 1998, O negacji w konstrukcjach z czasownikiem chcieć, [w:] Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice, s. 137–143.
Google Scholar

Bogusławski A., 2004, Aspekt i negacja, Warszawa.
Google Scholar

Dancygier B., b.r.w., Alternatywność w poezji i dramacie. Intersubiektywność tekstowa i ramy semantyczne, Kraków.
Google Scholar

Greszczuk B., 1993, Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego, Rzeszów.
Google Scholar

Jodłowski S., 1964, Substantywizacja przymiotników w języku polskim, Wrocław.
Google Scholar

Jodłowski s., 1971, Studia nad częściami mowy, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., 1977, Istota i właściwości antonimów przymiotnikowych, „Prace Filologiczne”, t. 27, s. 321–342.
Google Scholar

Oliva K., 1967, Klasyfikacja semantyczna przymiotników zaprzeczonych, „Poradnik Językowy”, s. 261–266.
Google Scholar

Rachwałowa M., 1986, Słownictwo tekstów naukowych. Badania statystyczne, Wrocław.
Google Scholar

Rodak R., 2001, Wskaźniki negacji, „Slavia Orientalis”, s. 91–103.
Google Scholar

Rodak R., 2007, Różne wcielenia negacji, Łask.
Google Scholar

Skubalanka T., 1962, Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń.
Google Scholar

Stachurski E., 2005, Słownictwo Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na tle tekstów innych poematów romantycznych, Kraków.
Google Scholar

Stróżewski W., 1964, Z problematyki negacji, „Szkice Filozoficzne”, s. 85–103.
Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Cieśla B. (red.), 2018, Negacja w języku, tekście, dyskursie, Łódź.
Google Scholar

Tokarski R., 1976, Funkcja morfemu „nie” w przymiotnikach zaprzeczonych, [w:] Semantyka tekstu i języka, red. M.R. Mayenowa, Wrocław, s. 281–290.
Google Scholar

Wojciechowski E., 2019, Predykacja, negacja i kwantyfikacja, Kraków.
Google Scholar

Woźniczka M., Zalewski A. (red.), 2015, Wokół negacji, Częstochowa.
Google Scholar