Sklep, salon, studio czy atelier – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych

Main Article Content

Ewa Młynarczyk

Abstrakt

In the article, the focus of interest is the descriptive element of contemporary names of
shops. Such names are compounds consisting of a noun denoting the enterprise (sklep, salon,
studio, galeria, atelier, supermarket, etc.) and attributes denoting various features, e.g. the
sort of goods sold, the material of which the goods are made, the area of life, and potential
customers or users of the goods sold. In the name of a shop, this element has the informative
function, while the central noun fulfils the identifying and advertising functions. At present,
the difference between the two elements is blurred by using diverse descriptive elements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Młynarczyk, E. (2010) „Sklep, salon, studio czy atelier – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5044 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bibliografia onomastyki polskiej, 2001, t. V: 1991–2000, red. R. Przybytek, K. Rymut, Kraków.
Google Scholar

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.
Google Scholar

Dulian R., 2002, Centrum florystyczne, „Język Polski”, LXXXII, s. 399.
Google Scholar

Kopertowska D., 2001, Nazewnictwo przemysłowo-usługowe, [w:] Współczesna leksyka, red. K. Michalewski, cz. I, Łódź, s. 157–167.
Google Scholar

Matusiak I., Zawilska K., 2007, Tendencje nazewnicze na przykładzie olsztyńskich chrematonimów, [w:] Polskie nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 541–546.
Google Scholar

Młynarczyk E., 1999, Gdzie targowano dawniej w Polsce, czyli o staropolskich wyrazach nazywających place, stoiska i pomieszczenia handlowe, „Język Polski”, LXXIX, s. 54–67.
Google Scholar

Ożóg K., 2000, Wyrazy modne i nadużywane w polszczyźnie, [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin, s. 87–94.
Google Scholar

Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
Google Scholar

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, 2005, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Rutkowski M., 2001, Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica”, XLVI, s. 7–29.
Google Scholar

Rutkowski M., 2003, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica”, XLVIII, s. 239–254.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1994, Najnowsze nazwy sklepów, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 133–142.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1995, Nazwy łódzkich sklepów w 1994 roku, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, red. D. Bieńkowska, t. II, Łódź, s. 118–129.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2000a, Nazwy firm – chaos czy system?, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 99–112.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2000b, Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm, [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin, s. 141–148.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Siwiec A., 2003a, Nazwy handlowe i ich uwarunkowania społeczno-komunikacyjne (od kultury ideologizowanej do kultury skomercjalizowanej i reklamy), [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 543–555.
Google Scholar

Siwiec A., 2003b, Nazwy sklepów i firm handlowych jako przedmiot badań onomastycznych, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, red. R. Łobodzińska, Wrocław, s. 261–270.
Google Scholar

Walczak B., 2000, Nazwy firmowe: propria czy appelativa?, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 113–122.
Google Scholar

Wojtczuk K., 1998, Tendencje nominacyjne w urbonimii polskiej na przykładzie nazw firm siedleckich z lat 90., [w:] Język w mieście i jego okolicach, Siedlce.
Google Scholar

Wyrwas K., 2003, Florysta, „Język Polski”, LXXXIII, s. 335–337.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>