Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 145

Main Article Content

Ewa Młynarczyk
https://orcid.org/0000-0002-8838-7910

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Młynarczyk, E. (2020) „Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 145”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 333–340. doi: 10.24917/20831765.15.28.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Bieńkowska D., Cybulski M., Umińska-Tytoń E., 2007, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Łódź.
Google Scholar

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., 2013, Nazewnictwo miejskie Łodzi, wyd. 2, Łódź.
Google Scholar

Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E., 2015, Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych, „Studia Językoznawcze”, t. 14: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 43–55.
Google Scholar

Gałkowski A., 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.
Google Scholar

Handke K., 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa.
Google Scholar

Kamińska M., 1977, O metodzie badań nad językiem mieszkańców wielkich miast, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIII, s. 103–113.
Google Scholar

Kamińska M. (red.), 1989, Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja najstarsza, t. 1, Łódź.
Google Scholar

Kamińska M. (red.), 1992, Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Generacja starsza, średnia i najmłodsza, t. 2, Łódź.
Google Scholar

Kamińska M., 2005, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź.
Google Scholar

Kowalik K., 2010a, Podstawowe typy strukturalne nazw własnych współczesnych teatrów w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” V, s. 126–136.
Google Scholar

Kowalik K., 2010b, Strukturalne typy nazw własnych polskich współczesnych szkół wyższych, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków, s. 349–358.
Google Scholar

Kowalik K., 2011, Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” IV: Język – kultura – edukacja, s. 277–286.
Google Scholar

Majer A., 2020, Miasto według socjologii. Wybrane tematy, Łódź.
Google Scholar

Pihan-Kijasowa A., Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Poznań 2012.
Google Scholar

Żak-Skwierczyńska M., 2018, Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych. Przykład województwa łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>