Badania nad imionami zakonnymi

Main Article Content

Ewa Zmuda

Abstrakt

The paper presents the state of research on the religious names in Polish onomastics (both studies relating to female and male names, as well as those in which one can find theoreti- cal issues). The author supports the need to include religious names studies in the current stream of interdisciplinary research. The second part of the article describes the comprehen- sive research on religious names, which were initiated at the Institute of Polish Philology of the Pedagogical University in Krakow.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmuda, E. (2016) „Badania nad imionami zakonnymi”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5168 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bystroń J.S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.
Google Scholar

Cieślikowa A., 2005, Pseudonimy, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa – Kraków, s. 135–141.
Google Scholar

Citko L., 1999, Imiona mnichów Ławry Supraskiej, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Białystok, s. 75–80.
Google Scholar

Citko L., 2000, Imiona zakonne oo. Bazylianów z Supraśla (XVII w.), [w:] Nazwy własne na pograniczach kulturowych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok – Białowieża, 12–13 VI 2000, red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Białystok, s. 57–61.
Google Scholar

Crystal D., 1997, The Cambridge Encyclopedia of Language, wyd. 2, New York.
Google Scholar

Czaplicka-Jedlikowska M., 2008, Preferowane wartości w wyborze imienia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w prowincji poznańskiej, [w:] Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz, s. 97–115.
Google Scholar

Derwich M., 1995, Monastycyzm w kulturze Polski średniowiecznej. Uwagi problemowe, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Jankowski E., Świerczyńska D., 1994–1996, Pseudonimy, pseudonimografia, pseudonimologia, [w:] Słownik pseudonimów pisarzy polskich. XV w. – 1970, t. 1, red. E. Jankowski, Wrocław, s. V–XXXII.
Google Scholar

Kucharska-Dreiss E., 2004, Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, s. 23–30.
Google Scholar

Litwin J., 1930, Pseudonim wojskowy i jego legalizacja w Polsce, „Pamiętnik Historyczno-Praw- ny”, t. 8, z. 3.
Google Scholar

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 2005, Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa – Kraków, s. 97–118.
Google Scholar

Noppen van J.P., 1991, Interpretation Fallacies in Theographic Communication, [w:] The Science and Theology of Information, red. C. Wassermann, R. Kirby, B. Rordorff, Genewa, s. 142–148.
Google Scholar

Noppen van J.P., 1996, Language, Space and Theography. The Case of “height vs. depth”, [w:] The Construal of Space in Language and Thought, red. M. Pütz, R. Dirven, Berlin – New York, s. 679–690.
Google Scholar

Noppen van J.P., 2006, From Theolinguistics to Critical Theolinguistics. The Case for Communicative Probity, „Australian Research Council” (Montréal), t. 34, s. 47–65.
Google Scholar

Noppen van J.P. (red.), 1981, Theolinguistics, Studireeks Tijdschrift, Vrije Universiteit Brussel (New Series, t. 8).
Google Scholar

Rutkiewicz M., 2002, Imiona zakonne serafitek z prowincji poznańskiej, „Acta Onomastica”, t. 43, s. 58–75.
Google Scholar

Sochacka S., 2001, Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska), „Studia Śląskie”, t. 60, s. 113–128.
Google Scholar

Sochacka S., 2003, Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych, [w:] Metodologia badań ono- mastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 245–254.
Google Scholar

Szewczyk Ł.M., 2000a, Imiona sióstr klarysek od wieczystej adoracji (problem motywacji), 14. slovenska onomasticka konferencia. Vlastne mena v jazyku a społoćnosti, red. J. Krško, [w:] M. Majtan, Bratislava – Banská Bystrica, s. 177–188.
Google Scholar

Szewczyk Ł.M., 2000b, Kultowe i kulturowe znaczenie imiennictwa wybranych polskich zako nów żeńskich. Na przykładzie imion sióstr franciszkanek, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, s. 429–443.
Google Scholar

Wieczorek E., 2010, Imiona sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 5, s. 277–289.
Google Scholar

Wieczorek E., 2011, Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej, [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak et al., Gdańsk, s. 204–212.
Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., Borkowska M., 2000, Z dziejów imiennictwa ormiańskiego w Polsce.
Google Scholar

Imiona ormiańskich benedyktynek we Lwowie, [w:] Kontakty językowe polszczyzny na po- graniczu wschodnim, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Warszawa, s. 281–289.
Google Scholar

Zawodzińska-Bukowiec K., 2014, Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś, Kraków.
Google Scholar

Zmuda E., 2012, Nominacje istot duchowych w pismach wybranych mistyków, Kraków.
Google Scholar

Zmuda E., 2015a, Imię zakonne znakiem religijności i tożsamości, [w:] Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski, s. 209–222.
Google Scholar

Zmuda E., 2015b, Maria jako imię zakonne, „Onomastica”, t. 59, s. 137–151.
Google Scholar