Staropolska leksyka z zakresu górnictwa solnego

Main Article Content

Ewa Horyń

Abstrakt

This paper deals with the lexical material excerpted from Słownik staropolski (Old Polish Dictionary). The author analyzes words with the main morpheme -sól-//-sol-, as well as multiple-root forms, which are connected with salt mining, production and trade in terms of meaning. The collected vocabulary belongs to eight word groups: 1. names of the object of activity - salt and its varieties; 2. names of places - salt depots; 3. names of people who perform the activity - those who mine and produce salt, as well as those who trade in salt; 4. names of salt offices; 5. names of vessels and devices used for salt production; 6. names of taxes and payments made with salt; 7. names of salt measures; 8. other chosen names connected with salt trade. The presented lexicon constitutes interesting material useful in further studies on salt vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horyń, E. (2014) „Staropolska leksyka z zakresu górnictwa solnego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (9). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5132 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bednarczuk L., 2007, Najstarsze polskie słowa. Słownik chronologiczny języka polskiego do końca XIII w., [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków, s. 17–29.
Google Scholar

Ciszewski S., 1922, Studia etnologiczne. Sól, „Wisła”, t. XXI, s. 1–91.
Google Scholar

Długosz A., 1955, Zabytki dawnych urządzeń transportowych w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. III, s. 36–52.
Google Scholar

Długosz A., 1958, Roboty górnicze i produkty solne w dawnej żupie wielickiej, „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. II, s. 131–184.
Google Scholar

Fischer S., 1962, Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa.
Google Scholar

Gajda S., 1976, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.
Google Scholar

Jodłowski A., 1976, Technika produkcji soli na terenie Europy w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne, Wieliczka.
Google Scholar

Keckowa A., 1969, Żupy krakowskie w XVI–XVIII w. (do 1772 r.), Wrocław.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, cz. 1: Doba staropolska (od czasów najdawniejszych do początków XVI wieku), Warszawa.
Google Scholar

Krzyżanowski J., 1934, Statut Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych z 1368 roku, „Rocznik Krakowski”, t. XXV, s. 595–607.
Google Scholar

Łabęcki H., 1868, Słownik górniczy polsko-rosyjsko-francusko-niemiecki i rosyjsko-polski, Warszawa.
Google Scholar

Majewski S., 1938, Solnictwo, Katowice.
Google Scholar

Maślankiewicz K., 1965, Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Międzobrodzka M., 2005, Solne trakty Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, Wieliczka.
Google Scholar

Piotrowicz J., 1968, Problematyka genezy i najstarszych dziejów górnictwa solnego w Polsce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. II, s. 173–233.
Google Scholar

Rosenberg M., 1925, Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego, „Przegląd Górniczo-Hutniczy”, t. XVII, s. 818–827.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, „Język Polski”, t. XCII, z. 2, s. 81–91.
Google Scholar

Sławski F., 1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. V, Kraków.
Google Scholar

Twardzik W. (red.), 2005, Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków.
Google Scholar

Windakiewicz E., 1926, Solnictwo, sole kamienne, potasowe i solanki, ich własności, fizjografia, górnictwo i warzelnictwo, Kraków.
Google Scholar

Wojciechowski T., 1970, Szkice historyczne XI wieku, Warszawa.
Google Scholar

Wyrozumski J., 1968, Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku, Kraków.
Google Scholar

Zajda A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa – Kraków.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>