O funkcjach, budowie i nazywaniu tchawicy w naukach medycznych, w historii polszczyzny oraz w gwarach

Main Article Content

Marceli Olma
https://orcid.org/0000-0003-4729-2840
Ewa Horyń
https://orcid.org/0000-0001-5549-5977
Mirosław Michalik
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014

Abstrakt

This paper is devoted to the lexeme tchawica from a diachronic perspective. The first part is the description of a trachea (its functions and structure) as an anatomical organ, which is followed by the analysis of its etymology. The main focus of investigation is the description of tchawica in the history of the Polish language and dialects. For this purpose, synonyms, derivatives, variant forms (in terms of phonetics and morphology), names based on foreign words (derived from Latin and Greek), as well as hybrid names, have been pointed out. According to the analysis, these names are differentiated both in terms of motivation and form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olma, M., Horyń, E. i Michalik, M. (2022) „O funkcjach, budowie i nazywaniu tchawicy w naukach medycznych, w historii polszczyzny oraz w gwarach”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 159–171. doi: 10.24917/20831765.17.12.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bednarczuk L., 1986, Pochodzenie i kariera przyrostka -ol, ,,Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” V, s. 143–150.
Google Scholar

Gryglewski R.W., 2021, Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach. Część pierwsza, czyli pierwsze trzy odsłony, Kraków.
Google Scholar

Górski P., Grzelewska-Rzymowska I., 2020, Pneumonologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1999, Dzieje i współczesne rozumienie wyrazów duch i dusza, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin, s. 333–340.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.
Google Scholar

Hamerlińska-Latecka A., 2015, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz.
Google Scholar

Horyń E., Michalik M., 2020, Jabłko Adama vel grdyka – konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne, „Annales Universistatis Paedagogicae Cracoviensis 306, Studia Linguistica” XV, s. 79–89.
Google Scholar

Hrabec S., Pepłowski F., 1963, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego, Warszawa.
Google Scholar

Kleszczowa K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.
Google Scholar

Kuczkowski J., 2014, Anatomia i fizjologia obwodowego i ośrodkowego narządu mowy. Patofizjologia narządu mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 104–140.
Google Scholar

Kuczkowski J., 2016, Anatomiczno-fizjologiczne podstawy głosu, [w:] Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, s. 258–275.
Google Scholar

Latkowski J.B. (red.), 2004, Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii, Warszawa.
Google Scholar

Lewaszkiewicz T., 1977, Wypowiedzi S.B. Lindego o leksykalnym i znaczeniowym wzbogacaniu polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 345–350.
Google Scholar

Michajlik A., Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2013, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Bytom.
Google Scholar

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2019, Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa.
Google Scholar

Sokólska U., 2015, Nazwy głowy i jej części w gwarach podlaskich, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 195–208.
Google Scholar

Szczeklik A., 2007, Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków.
Google Scholar

Thorwald J., 2018, Kruchy dom duszy. Porywająca historia zuchwałych pionierów neurochirurgii, Warszawa.
Google Scholar

Wysocka F., 1994, Polska terminologia lekarska do roku 1938, t. II. Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Kraków.
Google Scholar

Wysocka F., 2007, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. III. Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Kraków.
Google Scholar

Zieliński K.W., 2019, Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte, Łódź.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>