Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza – w normie i w zaburzeniach

Main Article Content

Mirosław Michalik
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014
Stanisław Milewski
https://orcid.org/0000-0001-6650-2861
Katarzyna Kaczorowska-Bray
https://orcid.org/0000-0003-4510-9002
Anna Solak
https://orcid.org/0000-0002-5933-1379

Abstrakt

The article characterizes the pace of speech as a research category which gives us the ability to analyze both normative and impaired speech. The practical part consists of the description of the research process and the obtained results. It is preceded by the theoretical part which describes the notions of the pace of speech and the pace of utterance and their main components. Special emphasis has been put on the notion of pause. Additionally, selected quantitative and qualitative aspects of speech have been outlined, together with the ways of their analysis which include measuring tools (Audacity software) and statistical tests (Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Fisher-Snadecor).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalik, M., Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. i Solak, A. (2018) „Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza – w normie i w zaburzeniach”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 107–116. doi: 10.24917/20831765.13.8.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Ахманова О. С., 1969, Словарь лингвистических терминов, Москва, Издательство «Советская Энциклопедия».
Google Scholar

Bobkowicz-Lewartowska L., 2005, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków.
Google Scholar

Cholewiak A., 2016, Tempo wypowiedzi gimnazjalistów – pilotażowe badania ilościowo-jakościowe, „Forum Logopedyczne”, nr 24, s. 101–111.
Google Scholar

Crystal D., 2008, A dictionary of linguistics and phonetics 6th editio, Oxford.
Google Scholar

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa.
Google Scholar

Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1970, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.
Google Scholar

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 16–69.
Google Scholar

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 13–35.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
Google Scholar

Kaczorowska-Bray K., 2017, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym, i lekkim, Gdańsk.
Google Scholar

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, 1998, Kraków–Warszawa.
Google Scholar

Komender J., 2002, Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa, [w:] Psychiatria, t. II, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław, s. 617–644.
Google Scholar

Kulawik A., 1994, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków.
Google Scholar

Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
Google Scholar

Lovit A., 2014, Acquired motor speech disorders, [w:] The Cambridge handbook of communication disorders, red. L. Cummings, Cambridge, s. 400–418.
Google Scholar

Maulik P.K., Harbour C.K., 2011, Epidemiology of intellectual disability, [w:] International encyclopedia of rehabilitation, red. H. Stone, M. Blouin, http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/144/
Google Scholar

Michalik M., Cholewiak A., Jagiełowicz W., 2016, Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, s. 79–93.
Google Scholar

Michalik M., Cholewiak A., 2017, Tempo wypowiedzi w oligofazji, „Logopedia”, t. 46, s. 267–283.
Google Scholar

Michalik M., Cholewiak A., 2018, The pace of speech in autism, „Acta Neuropsychologica”, vol. 15, nr 4, s. 433–441.
Google Scholar

Michalik M., Czaplewska E., Solak A., Szkotak A., 2018, Articulation and speaking rates of Polish-French bilingual children, “Health Psychology Report”, vol. 6(4), s. 330–338.
Google Scholar

Milewski S., 2017, Tempo mówienia, http://www.encyklopedialogopedii.pl/tiki-index.php?page=TEMPO+M%C3%93WIENIA (dostęp: 21.11.2017).
Google Scholar

Milewski S., Michalik M., Kaczorowska-Bray K., 2018a, Tempo wypowiedzi osób starzejących się fizjologicznie, w przygotowaniu.
Google Scholar

Milewski S., Michalik M., Kaczorowska-Bray K., 2018b, Tempo wypowiedzi osób dotkniętych demencją, w przygotowaniu.
Google Scholar

Polański K. (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Prusakiewicz-Kucharska S., 2009, Głos w komunikacji, cz. 2. Kiedy głos mówi więcej niż słowa, http://www.easyvoice.pl/czytelnia/kultura-zywego-slowa/182/glos-w-komunikacji-cz-2-kiedy-glos-mowi wiecej-niz-slowa?page=2 (dostęp: 21.11.2017).
Google Scholar

Селиверстов В.И. (ред.), 2004, Понятийно-терминологический словарь логопеда, Москва, Академический Проект.
Google Scholar

Solak A., 2017, Tempo wypowiedzi w badaniach jakościowo-ilościowych: studium przypadku 9-letniego chłopca, [w:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia, red. E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, Bydgoszcz, s. 161–173.
Google Scholar

Светозарова Н.Д., 1998, Темп речи, [w:] Языкознание. Большой энциклопедический словарь, Гл. ред. В.Н. Ярцева, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».
Google Scholar

Śniatkowski S., 2002, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków.
Google Scholar

Волкова Г.А., Селиверстов В.И., 1999, Нарушения темпа речи, [w:] Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой,
Google Scholar

С.Н. Шаховской, Москва, Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, s. 228–251.
Google Scholar

Woźniak T., 2012, Niepłynność mówienia, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 549–565.
Google Scholar

Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, s. 165–184.
Google Scholar

Wysocka M., 2015, Narzędzia badawcze do oceny prozodii mowy, „Nowa Audiofonologia”, 4(4), s. 20–27.
Google Scholar

Zyss T., 2016, Badania nad liczbowymi aspektami mowy u pacjentów z depresją – wstępne wyniki badań, „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 2, s. 7–13.
Google Scholar

Zyss T., Zięba A., 2015, Tempo mówienia – kilka uwag z psychiatrycznego punktu widzenia, „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 1, s. 15–26.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora