Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się

Main Article Content

Jan Ożdżyński
Jolanta Góral-Półrola
Mirosław Michalik
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014

Abstrakt

The article presents the research into the interaction within the specific discourse based around the dialogue of people with stuttering disorder. The analysis of the dialogues was performed with the use of the theory of conversational strategies created by Aleks Awdiejew (2004). The dialogues were therefore analysed in terms of four (mutually dependent) basic conversational strategies: informational-verificative, axiological-emotive, behavioral, and meta discursive.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ożdżyński, J., Góral-Półrola, J. i Michalik, M. (2018) „Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 107–116. doi: 10.24917/20831765.13.10.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Awdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków.
Google Scholar

Charciarek A., 2001, O grzecznościowych funkcjach pragmatycznych wypowiedzeń pytajnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź.
Google Scholar

Danielewiczowa M., 2000, Główne problemy opisu i podziału czasownikowych predykatów mentalnych, [w:] Studia z semantyki porównawczej (nazwy barw, wymiarów, predykaty mentalne), cz. I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa.
Google Scholar

Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Kraków.
Google Scholar

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków.
Google Scholar

Leech G., 1983, Principles of Pragmatics, London.
Google Scholar

Levinson S., 1980, Pragmatics, Cambridge.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1973/2004, Akty mowy, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, praca zbiorowa pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław 1973, s. 201–219. Przedruk: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 33–50.
Google Scholar

Woźniak T., 2015, Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem, [w:] Logopedia.
Google Scholar

Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabas, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 797–835.
Google Scholar