Z historii składni polskiej

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

The subject of the article are certain conjuctional constructions in ancient Polish language with (1) sociative preposition, (2) participle, (3) verbe - sentence, (4) hypotaxis - parataxis, (5) repeated conjunction (polysyndeton). In conclusion is presented state and perspectives of researches in historical syntax.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarczuk, L. (2017) „Z historii składni polskiej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (12). doi: 10.24917/20831765.12.1.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bauer J., 1960, Vývoj českého souvětí, Praha.
Google Scholar

Bednarczuk L., 1967, Polskie spójniki parataktyczne, Wrocław.
Google Scholar

Bednarczuk L., 1971, Indo-European parataxis, Kraków.
Google Scholar

Delbrück B., 1893–1900, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Strassburg.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1955/1981, Składnia, [w:] Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa (IV wyd. 1981), s. 391–508.
Google Scholar

Klemensiewicz Z. (red.), 1966, Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej, Kraków.
Google Scholar

Koneczna H., 1956, O budowie zdania Imć Pana Paskowego słów kilkoro, „Poradnik Językowy”, s. 281–292.
Google Scholar

Kowalik K., 1984, Morfonologia, s. 59–95; Morfotaktyka, s. 513–546, [w:] GWJP, Morfologia, Warszawa.
Google Scholar

Kowalik K., 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.
Google Scholar

Łoś J., 1923, Składnia, [w:] Gramatyka języka polskiego (PAU), Kraków, s. 287–408.
Google Scholar

Łoś J., 1927, Zasady składni, [w:] Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lwów, s. 278–373.
Google Scholar

Pisarkowa K., 1974, O stosunkach między parataksą a hipotaksą, „Język Polski” LIV,s. 81–93.
Google Scholar

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław.
Google Scholar

Safarewicz J., 1950, Składnia, [w:] Gramatyka historyczna języka łacińskiego, t. II, Warszawa.
Google Scholar

Szantyr A., 1965, Lateinische Syntax und Stilistik, München.
Google Scholar

Taszycki W., 1924, Imiesłów czynny teraźniejszy w języku polskim, Kraków.
Google Scholar

Twadzikowa J., 1981, Staropolskie skorelowane wskaźniki zespolenia, [w:] Studia z polskiej składni historycznej, t. II, s. 29–35.
Google Scholar

Vaillant A., 1977, Grammaire comparée des langues slaves, t. V, La syntaxe, Paris.
Google Scholar