Nazwy Wilna i jego mieszkańców w dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL)

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

The author of the article discusses names of Wilno/Vilnius in the oldest Latin, Russian and
Polish documents. He also analyses place names denoting the city, city districts, suburbs,
streets and alleys, castles, towers, mountains, as well as names denoting inhabitants of city
and region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarczuk, L. (2010) „Nazwy Wilna i jego mieszkańców w dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5233 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Alexandrowicz S., 1971, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Poznań.
Google Scholar

Baliński M., 1836, Historia miasta Wilna, I–II, Wilno.
Google Scholar

Bednarczuk L., 2004, Za Niemen, zaniemeński, „Annales Academiae Paedagogice Cracoviensis. Folia 19. Studia Linguistica II”, s. 13–18.
Google Scholar

Braun G. et alii, 1581/8, Urbium praecipuarum totius mundi, Coloniae Agrippinae (por. Fijałek 1923–1924).
Google Scholar

Citko L., 2006, „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok.
Google Scholar

Drėma V., 1991, Dingęs Vilnius, Vilnius.
Google Scholar

Drėma V., 2008, Vilniaus bažnyčios, Vilnius.
Google Scholar

Fijałek J., 1923–1924, Opisy Wilna aż do połowy wieku XVII-go, „Ateneum Wileńskie”, I: 313–336, 506–526; II: 122–158.
Google Scholar

[Frick D.], 2008, Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, oprac. D. Frick, Warszawa.
Google Scholar

Garniewicz J., 1993, Świątynie wileńskie od czasów najdawniejszych do obecnych. Przewodnik historyczny, Kędzierzyn-Koźle.
Google Scholar

Gawrońska-Garstka M., 2005, „Jan Szczepan Otrębski. Życie i dzieło (1889–1971)”, maszynopis pracy doktorskiej, UAM, Poznań.
Google Scholar

Getkant F., 1648, [Plan fortyfikacji wileńskich], por. S. Alexandrowicz (1971: 128–129).
Google Scholar

Gizbert-Studnicki W., 1930, Wilno w rzędzie stolic Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] WZW, 144–154.
Google Scholar

Jałowiecki M., 1955, Dawne Wilno i ludzie zapomniani, Londyn.
Google Scholar

Jundziłł Z., 1958, Z dziejów polskiej myśli politycznej na ziemiach b. W. X. Litewskiego, „Alma Mater Vilnensis” [V], s. 40–85.
Google Scholar

Jurkiewicz J., 1983, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań.
Google Scholar

Jurkštas J., 1980, Vilniaus vietovardžiai, Vilnius.
Google Scholar

Kałamajska-Saeed M., 1990, Ostra Brama w Wilnie, Warszawa.
Google Scholar

Kirkor A.H., 1880, Przewodnik historyczny po Wilnie, Wilno; reprint 1991.
Google Scholar

Kłos J., 1937, Wilno. Przewodnik krajoznawczy, Wilno.
Google Scholar

Krajewski Z., 1996, Geneza i dzieje wewnętrzne Litwy Środkowej (1920–1922), Lublin.
Google Scholar

Kraszewski J.I., 1838–1842, Wilno od początków jego do roku 1750, I–IV, Wilno.
Google Scholar

Limanowski, M., 1930, Najstarsze Wilno, [w:] WZW, 127–143.
Google Scholar

Łowmiańska M., 1929, Wilno przed najazdem moskiewskim, Wilno.
Google Scholar

Łowmiański H., 1924, Papiernie wileńskie XVI wieku, [w:] AW, II, 409–222.
Google Scholar

Łowmiański H., 1968, Geneza Ziemi Połockiej, „Z polskich studiów slawistycznych”, III, Historia, s. 7–24.
Google Scholar

Morelowski M., b.r., „Najstarsze Wilno”, Archiwum Biblioteki Ossolineum (mps.), Wrocław.
Google Scholar

Narbutt T., 1846, Pomniki dziejów litewskich: „Kronika Bychowca”, Wilno.
Google Scholar

Ochmański J., 1986, Krzywy Gród wileński. Próba lokalizacji, [w:] Dawna Litwa, Olsztyn, s. 83–91.
Google Scholar

Otrębski J., 1940a, Spór o nazwę, „Gazeta Codzienna”, 19.04.1940, nr 87.
Google Scholar

Otrębski, J., 1940b, Wilno czy Vilnius, „Gazeta Codzienna”, Wilno 24.04.1940, nr 91.
Google Scholar

Paknys M., 2006, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, giventojai, svečiai, Vilnius.
Google Scholar

Smoczyński W., 2007, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno.
Google Scholar

Stryjkowski M., 1575–1578, O początkach [...] narodu litewskiego [...], wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
Google Scholar

Stryjkowski M., 1582, Kroniki polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, Królewiec 1582; wyd. 2, I–II, Warszawa 1846; reprint 1980.
Google Scholar

Szłapelis J., 1940, Słownik litewsko-polski, Wilno.
Google Scholar

Tyszkiewicz K., 1872, Wilija i jej brzegi, Drezno; reprint Vilnius 2008.
Google Scholar

Unbegaun B.O., 1989, Russkije familii, Moskwa.
Google Scholar

Vanagas A., 1981, Lietuvių hidrinimų etimologinis žodynas, Vilnius.
Google Scholar

Vanagas A., 2004, Lietuvos miestų vardai, Vilnius.
Google Scholar

Węgorowska K., 2008, Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowana w nazwach własnych niektórych pałaców wileńskich, [w:] „Młodsza Europa” – od średniowiecza do współczesności, Zielona Góra, s. 543–556.
Google Scholar

Wojtkowiak Z., 1980, Litwa zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w., Poznań.
Google Scholar

Wojtkowiak Z., 1981, „Litwa zawilejska”. Z dziejów podziałów wewnętrznych Wielkiego Księstwa Litewskiego przed reformą administracyjną w połowie XVI wieku, „Roczniki Historyczne”, XLVI, s. 39–65.
Google Scholar

Zinkevičius Z., 1977, Lietuvių antroponimika. Vilniuas lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje, Vilnius.
Google Scholar

Zinkevičius Z., 1993, Rytų Lietuva praeityje ir dabar, Vilnius.
Google Scholar