Koncepcje składniowe naszych mistrzów

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

The article presents a brief overview of the syntactic theories of the Professors of the Pedagogical University in Kraków: Tadeusz Milewski (a structural-typological concept), Stanisław Jodłowski (a functional-cursory concept) and Stanisław Karolak (a semantic concept) in the context of other directions of syntactic research, which may be referred to as functional, stylistic, psychological, logical and textual-discursive syntax.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarczuk, L. (2021) „Koncepcje składniowe naszych mistrzów”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 5–10. doi: 10.24917/20831765.16.1.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1960, Język i poznanie I, Warszawa.
Google Scholar

Bally Ch., 1932, Linguistique générale et linguistique française, Berne.
Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa.
Google Scholar

Bednarczuk L., 1970, Stanowisko składni w obrębie nauk badających wypowiedź językową, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 38, Prace Językoznawcze” I, s. 5–13.
Google Scholar

Benveniste E., 1959, Les relations de temps dans le verbe français, „Bulletin de la Société Linguistique de Paris” LIV, s. 62–82.
Google Scholar

Bühler K., 1934, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena.
Google Scholar

Carnap R.,1934, Logische Syntax der Sprache, Wien.
Google Scholar

Chomsky N., 1957, Syntactic structures, The Hague.
Google Scholar

Chomsky N., 1965/1982, Aspects of the theory of syntax, Cambridge Mass (Zagadnienia teorii składni, przeł. I. Jakubczak, Wrocław 1982).
Google Scholar

Dąmbska-Prokop U., 2012, Wokół tekstu. Składnia, gramatyka tekstu, stylistyka, przekładoznawstwo, Kraków.
Google Scholar

Flegel H., 1965, Schizophasie in linguistischer Deutung, Berlin.
Google Scholar

Geppertowa L., 1959, Rola spójników hipotaktycznych w ujmowaniu stosunków przez dzieci, Kraków.
Google Scholar

Havers W., 1931, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg.
Google Scholar

Jodłowski S., 1934, O nawiązujących i rozwijających członach zdania, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” IV, s. 64–70.
Google Scholar

Jodłowski S., 1949, O przysłówkach, partykułach i im pokrewnych częściach mowy, „Język Polski” XXIX, s. 97–106.
Google Scholar

Jodłowski S., 1953, Istota, granice i formy językowe modalności, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XII, s. 85–113.
Google Scholar

Jodłowski S., 1971, Studia nad częściami mowy, Warszawa.
Google Scholar

Jodłowski S., 1972, Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka, Kraków.
Google Scholar

Jodłowski S., 1976, Podstawy polskiej składni, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S., 1972, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa.
Google Scholar

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa, s. 12–211.
Google Scholar

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Kiklewicz A., 2004, Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1937, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1948, Skupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe, Kraków.
Google Scholar

Mathesius V., 1947, Čeština a obecný jazykospyt, Praha.
Google Scholar

Milewski T., 1952, Stanowisko składni w obrębie językoznawstwa, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XI, s. 74–92.
Google Scholar

Milewski T., 1953, Typologia syntaktyczna języków amerykańskich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XII, s. 1–24.
Google Scholar

Milewski T., 1954, Odpowiedniki indoeuropejskich zdań złożonych w językach Indian Amerykańskich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIII, s. 117–146.
Google Scholar

Milewski T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa.
Google Scholar

Milewski T., 1993, Teoria, typologia i historia języka, Kraków.
Google Scholar

Przetacznikowa M., 1963, Rozwój struktury i funkcji zdań u dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków.
Google Scholar

Reichenbach H., 1948, Elements of symbolic logic, New York.
Google Scholar

Ries J., 1894, Was ist Sytax?, Marburg.
Google Scholar

Rozwadowski J., 1904, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg.
Google Scholar

Saussure F. de, 1916/1991, Cours de linguistique générale, Paris (Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, wyd. 2 popr., Warszawa 1991).
Google Scholar

Tesnière L., 1959, Éléments de syntaxe structurale, Paris.
Google Scholar

Zarębina M., 1965, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław.
Google Scholar

Zaron Z., 2009, Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa.
Google Scholar