Semantyka historyczna – zakres badań i ich wyniki

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur

Abstrakt

The article presents the scope of research conducted within regard to historical semantics in Poland. Semanticists do research on the history of word’s and construction’s meaning. The sources of research materials (dictionaries and texts) are discussed. The on-line Conceptual Dictionary of Old Polish is described in detail as one of the sources. Also there are presented some achievements of Polish linguists in semantic-historical research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2017) „Semantyka historyczna – zakres badań i ich wyniki”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (12). doi: 10.24917/20831765.12.23.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, 1981, cz. II, oprac. Z. Bukowcowa, M. Kucała, Kraków.
Google Scholar

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego, 2003, oprac. Z. Bukowcowa, Kraków.
Google Scholar

Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, 2006, kierownik projektu W. Twardzik, płyta DVD, Kraków.
Google Scholar

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.
Google Scholar

Duska J., Mika D., 2015, Czy pojęcie OJCZYZNA uległo przewartościowaniu? Zmiany semantyczne wybranych leksemów z zakresu państwowości, [w:] Dialog z tradycją, t. III, Język-komunikacja-kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 251–261.
Google Scholar

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, 1972–1997, herausgegeben von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Stuttgard.
Google Scholar

Hallig R., Wartburg W. von, 1952, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin.
Google Scholar

Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego”, 2011, oprac. M. Frodyma, Kraków.
Google Scholar

Kleparski G., 1999, Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” s. 74–92, http://www. mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/b/b55_077-092.pdf (dostęp: 01.05.2017).
Google Scholar

Korpus tekstów staropolskich, https://www.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 01.05.2017).
Google Scholar

Koselleck R., 2001, Podstawowe pojęcia historii. Wprowadzenie, [w:] Semantyka historyczna, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań, s. 27–50.
Google Scholar

Koselleck R., 2001, Semantyka historyczna, wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań. Michałowska T., 2003, Średniowiecze, Warszawa.
Google Scholar

Mika D., 2013, Indywidualizm w średniowieczu wobec faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 24, s. 129–140.
Google Scholar

Nowy leksykon judaistyczny, 2007, red. J.H. Schoeps, Warszawa.
Google Scholar

Opis źródeł Słownika staropolskiego, 2005, red. W. Twardzik we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową, Kraków.
Google Scholar

Pawelec R., 2013, Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Warszawa.
Google Scholar

Piela A., 2016, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Katowice.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 1991.
Google Scholar

Poprawska U., 2016, Ciągłość i zmiany semantyczne rodziny wyrazu kolęda, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 229–238.
Google Scholar

Saussure F. de, 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2010, Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej „ród”, [w:] Rodzina w języku i kulturze, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski s. 59–72.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2011, Projektowany Słownik pojęciowy języka staropolskiego i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym, [w:] Nie tylko o dydaktyce..., red. M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski, s. 341–350.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, „Język Polski” z. 2, s. 81–91.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2013a, O strukturze semantycznej języka. Pojęcie SAMOTNOŚĆ, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 23 , s. 117–138.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2013b, INDYWIDUALIZM jako pojęcie, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 12, No. 24, s. 17–35.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2015, Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, „Poznańskie Studia Slawistyczne” t. 9, s. 368–379.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2016, Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, Vol. 15, No. 36, s. 109–125.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D., 2016, Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 287–300.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D., Duska J., 2016, Słownik pojęciowy języka staropolskiego − charakterystyka, „Język Polski”, XCVI, 3, s. 68–79.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., 2016, Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego), [w:] Dawne z nowym łącząc ... In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe
Google Scholar

KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101–118.
Google Scholar

Sławkowa E., 1998, O tzw. symbiotycznych i orwellowskich zmianach znaczeniowych (Z teorii badań nad historyczną zmiennością znaczeń wyrazów), „Prace Językoznawcze” 25, Studia Historycznojęzykowe, red. O. Wolińska, Katowice, s. 182–191.
Google Scholar

Słownik pojęciowy języka staropolskiego, 2015, red. B. Sieradzka-Baziur, Kraków, http:// spjs.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 01.05.2017).
Google Scholar

Słownik staropolski, 1953−2002, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Słownik staropolski. Suplement cz. 1 (verba absentia), 2014, red. E. Deptuchowa, Kraków.
Google Scholar