Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur
https://orcid.org/0000-0002-4214-7268

Abstrakt

In the article, the subject of description included continuous and discontinuous auto-semantic lexical units used in the medieval language (until the end of the 15th century) which are a lexical representation of the concepts of Holy Mass in the Słownik pojęciowy języka staropolskiego online [Conceptual Dictionary of Old Polish online]. The result of onomasiological works on the vocabulary gathered within the concept of HOLY MASS in the Słownik pojęciowy języka staropolskiego [Conceptual Dictionary of Old Polish online] is the categorization of this lexis within subordinate concepts. They include lexical units referring to the name of the service, the maner of its celebration, sermon, sacrifice, rite of peace, holy communion, final blessing, and items related to the holy mass.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2022) „Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 222–234. doi: 10.24917/20831765.17.17.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Cichy S., 2012, Teologia Eucharystii, [w:] Mysterium Christi 3. Msza Święta, red. bp W. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz, s. 79–120.
Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego, 2002, II wydanie poprawione, Poznań.
Google Scholar

Koperek S., 2012, Rys historyczny rozwoju liturgii mszalnej, [w:] Mysterium Christi 3. Msza Święta, red. bp W. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz, s. 37–78.
Google Scholar

Leńczuk M., 2013, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Warszawa.
Google Scholar

Nadolski B., 2011, Liturgika IV. Eucharystia, Poznań.
Google Scholar

Ożóg K., 2008, Wpływ środowiska uniwersyteckiego na kształtowanie i rozwój kultury religijnej w Polsce średniowiecznej, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1, Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa, s. 407–439.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1991, w przekładzie z języków oryginal¬nych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań.
Google Scholar

Puzynina J., 1991, Słownictwo eucharystyczne w historii języka polskiego, [w:] Onomastyka. Historia języka. Dialektologia, Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. Henryka Borka (1929–1986), Warszawa–Wrocław, s. 479–485.
Google Scholar

Rzepka W.R., Walczak B., 1997, Historycznojęzykowe prolegomena do staropolskiego kanonu mszy, [w:] Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź, s. 75–84.
Google Scholar

Schenk W., 1969, Z dziejów liturgii w Polsce, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, cz. I, red. M. Rechowicz, Lublin.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2017, Semantyka historyczna – zakres badań i ich wyniki, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 234, „Studia Linguistica”, t. 12, s. 226–237.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2020, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Kraków, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/270658/edition/233563.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2021, Reprezentacje leksykalne pojęcia CHRZEST. CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 332, „Studia Linguistica” 16 (2021), s. 185–198.
Google Scholar

Słownik staropolski. Suplement, cz. I (verba absentia), 2014, red. E. Deptuchowa, Kraków.
Google Scholar

Sobeczko H.J., 2005, Modlitwy eucharystyczne w tradycji Kościoła zachodniego, [w:] Modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje – teologia – liturgia, red. H.J. Sobeczko, Opole, s. 25–37.
Google Scholar

Sroka J., 2012, Obrzęd Komunii, [w:] Mysterium Christi 3. Msza Święta, red. bp W. Świerzawski, Zawichost – Kraków – Sandomierz, s. 353–378.
Google Scholar

Twardzik W. (red.), 2005, Opis źródeł „Słownika staropolskiego”, we współpracy z: E. Deptuchową, L. Szelachowską-Winiarzową, Kraków.
Google Scholar