Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur
https://orcid.org/0000-0002-4214-7268

Abstrakt

The article concerns the writer’s identity in the old scientific text in the light of Janusz Korczak’s work How to love a child. A child in the family. Attention was also paid to the roles which the author plays in the text. He is identical with the author of the work and he is a doctor, educator and philosopher. The article also discusses the emotional involvement of the author and his pedagogical passion. The history of the book creation was discussed, and then the language forms, through which the subject of the text was revealed, were shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2019) „Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 203–217. doi: 10.24917/20831765.14.17.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartkowiak E., 2013, Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013), s. 83−105.
Google Scholar

Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.
Google Scholar

Cichy E., 1993, Opracowanie tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach, [w: ] J. Korczak, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, Dzieła, t. VII, red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska, Warszawa.
Google Scholar

Gajda S., 2001, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 183–199.
Google Scholar

Gliczner E., 1558, Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą. Teraz nowo uczynione i z pilnością wyrobione, Kraków.
Google Scholar

Głowiński M., 1982, Literackość jako działanie pedagogiczne, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło, Warszawa, s. 224–227.
Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.
Google Scholar

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
Google Scholar

Kirchner H., 1982, Miejsce Korczaka w literaturze, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa, 12–18 października 1978 r., red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa, s. 55–60.
Google Scholar

Korczak J., 1919, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Dziecko w rodzinie, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Internat. Kolonje letnie, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1920, Jak kochać dzieci. Dom Sierot, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1929, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. II, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1929, Jak kochać dziecko. Internat. Kolonje letnie. Dom Sierot, wyd. II, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Korczak J., 1993, Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, Dzieła, t. VII, red. H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, M. Ciesielska, Warszawa.
Google Scholar

Lewin A., 1999, Korczak znany i nieznany, Warszawa.
Google Scholar

Michalak M., 2012, Słowo wstępne, [w:] J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa, s. 5–9.
Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., 1986, Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice.
Google Scholar

Olszewska D., 2010, Czy język naukowy jest wyłącznie językiem „ratio”, „Studia Germanica Gedanensia” XXII, s. 169–175.
Google Scholar

Rejter A., 2018, Między podmiotowością tekstu a ewolucją dyskursu naukowego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 11–22.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2017, Terminologia pedagogiczna, [w:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. R. Przybylska, W. Śliwiński, Kraków, s. 197–211.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2018, The evolution of scientific language of pedagogy on the example of Książki o wychowaniu dzieci [Books on children’s upbringing] by Erasmus Gliczner in the context of contemporary determinants of the language of science, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 3–4, s. 5–16.
Google Scholar

Starzec A., 1999, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole.
Google Scholar

Szczaus A., 2015, Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, vol. 22 (42), nr 1, s. 253–268.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław−Warszawa−Kraków.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Wołoszyn S., 1982, Korczak, Warszawa.
Google Scholar