Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST, CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur
https://orcid.org/0000-0002-4214-7268

Abstrakt

In the article, the subject of description included continuous and discontinuous autosemantic lexical units used in the medieval language (until the end of the 15th century) to denote two different religious rites described in the New Testament and the rite of Christian initiation in the New Testament and in the Middle Ages in Poland. They are a lexical representation of the concepts of BAPTISM. JOHN’S BAPTISM. LORD’S BAPTISM in the Słownik pojęciowy języka staropolskiego online [Conceptual Old Polish Dictionary online].

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2021) „Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST, CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 185–198. doi: 10.24917/20831765.16.16.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Austin J.L., 1993, Jak działać słowami, [w:] tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa, s. 311–335.
Google Scholar

Batko-Tokarz B., 2019, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków.
Google Scholar

Bibliorum Sacrorum. Iuxta Vulgatam Clementinam, nova editio, 1951, curavit A. Gramatica, Typis Polyglottis Vaticanis.
Google Scholar

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Delimata M., 2004, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań.
Google Scholar

Długosz-Kurczabowa K., 2008, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Fijałek J. (red.), 1915, Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., Kraków.
Google Scholar

Heyzmann U. (red.), 1875, Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi (…), Cracoviae.
Google Scholar

Hube R. (red.), 1856, Antiquissimae Constitutiones Synodales Provinciae Gneznensis. Maxima ex parte. Nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae, V. Philippus Firmanus Episcopus Legatus. Synodus Budensis anni 1279, Petropoli.
Google Scholar

Karpluk M., 2001, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej, Kraków.
Google Scholar

Katechizm Kościoła katolickiego, 2002, Poznań.
Google Scholar

Kudasiewicz J., 1979a, artykuł hasłowy chrzest Pański, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, Lublin, s. 370–371.
Google Scholar

Kudasiewicz J., 1979b, artykuł hasłowy chrzest, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk,
Google Scholar

L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, Lublin, s. 352–355.
Google Scholar

Kudasiewicz J., 1992, Biblijna teologia chrztu, [w:] Chrzest − nowość życia, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin, s. 23–35.
Google Scholar

Mikołaj z Błonia, De sacramentis, https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/edition/158?id=158&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=156FBEF8E2C8A0C3860E02FE362D87FD-1 (dostęp: 6.03.2021).
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wydanie 4, Poznań 1991.
Google Scholar

Religia. Encyklopedia PWN, 2003, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa (publikacja multimedialna).
Google Scholar

Rutkowski A., 2010, artykuł hasłowy Objawienie Pańskie, Trzech Króli, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIV, Lublin, s. 181–183.
Google Scholar

Sawicki J. (red.), 1948, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne IV. Najdawniejsze statuty synodalne diecezji chełmskiej z XV w., Lublin.
Google Scholar

Sawicki J. (red.), 1955, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. VIII Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty, Wrocław.
Google Scholar

Schenk W., 1969, Z dziejów liturgii w Polsce, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, cz. I, red. P. Kałwa, M. Rechowicz, Lublin, s. 139–218.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B., 2020, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Kraków.
Google Scholar

Skowronek A., 1979, artykuł hasłowy chrzest, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, Lublin, s. 355–361.
Google Scholar

Stachowiak L., 1979, artykuł hasłowy chrzest Janowy, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, Lublin, s. 368–370.
Google Scholar

Wierzchowski J., 1980, Semantyka językoznawcza,Warszawa.
Google Scholar

Zauner A., 1903, Die romanischen Namen der Körperteile. Eine onomasiologische Studie, „Romanische Forschungen”, t. 14, s. 339–530.
Google Scholar