Semantyka średniowiecznych wyrazów reprezentujących pojęcie MILCZENIE w świetle danych ze Słownika pojęciowego języka staropolskiego

Main Article Content

Bożena Sieradzka-Baziur
https://orcid.org/0000-0002-4214-7268

Abstrakt

In the article, the subject of description included continuous and discontinuous auto‑semantic lexical units used in the medieval language (until the end of the 15th century) which are a lexical representation of the concept of SILENCE in the Słownik pojęciowy języka staropolskiego [Conceptual Dictionary of Old Polish online] based on Słownik staropolski [Old Polish Dictionary]. The result of semantic works on the vocabulary gathered within the concept of SILENCE is the categorization on this lexis within semantic field and descrption of its components. The semantic field created on the basis of the analyzed lexical units consists of five complementary zones: no speech; lack of speech and related sounds; permanent or temporary loss of the ability to speak or express oneself; inexpressibility; tabooing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2023) „Semantyka średniowiecznych wyrazów reprezentujących pojęcie MILCZENIE w świetle danych ze Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 299–312. doi: 10.24917/20831765.18.21.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

S − Słownik staropolski. Suplement, cz. I (verba absentia), red. E. Deptuchowa, Kraków 2014.
Google Scholar

SPJS − Słownik pojęciowy języka staropolskiego, red. B. Sieradzka‑Baziur, 2015, http:// spjs.ijp.pan.pl (dostęp 4.12. 2022).
Google Scholar

SStp − Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I–XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1953−2002.
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Bednarczuk L., Rokosz M. (red.), 2018, Fenomen milczenia w kulturze i języku. Materiały interdyscyplinarnego sympozjum poświęconego pamięci profesor Jolanty Rokoszowej zorganizowanego przez Wydział I Filologiczny PAU, Kraków.
Google Scholar

Bibliorum Sacrorum Iuxta Vulgatam Clementinam, nova editio, 1951, curavit A. Gramatica, Typis Polyglottis Vaticanis.
Google Scholar

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Dąmbska I., 1963, Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” XI, z. 1, s. 73–79.
Google Scholar

Dobosz P., 2011, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków.
Google Scholar

Dobosz P., 2018, Znaczenie poglądów Jolanty Rokoszowej na problem milczenia dla – nauk prawnych, [w:] Fenomen milczenia w kulturze i języku. Materiały interdyscyplinarnego sympozjum poświęconego pamięci profesor Jolanty Rokoszowej zorganizowanego przez Wydział I Filologiczny PAU, red. L. Bednarczuk, M. Rokosz, Kraków, s. 87–96.
Google Scholar

Gorzkowski A., 2018, Milcz, takie jest moje postanowienie. Problematyka milczenia w twórczości Abrahama Joshuy Heschela, [w:] Fenomen milczenia w kulturze i języku. Materiały interdyscyplinarnego sympozjum poświęconego pamięci profesor Jolanty Rokoszowej zorganizowanego przez Wydział I Filologiczny PAU, red. L. Bednarczuk, M. Rokosz, Kraków, s. 25–38.
Google Scholar

Handke K. (red.), 1999, Semantyka milczenia 1, Warszawa.
Google Scholar

Handke K. (red.), 2002, Semantyka milczenia 2, Warszawa.
Google Scholar

Heschel A.J., 2008, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, przeł. K. Wojtkowska, Kraków.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1962, w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J., Kraków.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, 1991, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań.
Google Scholar

Przybył E., 2001, Negacja jako sposób mówienia o Bogu, [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, Kraków.
Google Scholar

Regiewicz A., Żywiołek A. (red.), 2014, Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka, Częstochowa.
Google Scholar

Rokoszowa J., 1983, Język a milczenie, „Biuletyn PTJ” XL, s. 129–137.
Google Scholar

Rokoszowa J., 1994, Milczenie jako fakt językowy, „Biuletyn PTJ” L, s. 27–47.
Google Scholar

Rokoszowa J., 1999, Język. Czas. Milczenie, Kraków.
Google Scholar

Różańska G. (red.), 2019, Przemilczane, niewypowiedziane… O związkach między słowem a milczeniem, 2019, Ustka.
Google Scholar

Sieradzka‑Baziur B., 2020, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia. zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Kraków.
Google Scholar

Sieradzka‑Baziur B., 2021, Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST. CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XVI, s. 185–198.
Google Scholar

Sieradzka‑Baziur B., 2022, Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, „Annales Universitatus Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XVII, s. 222–234.
Google Scholar

Śniatkowski S., 2002, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków.
Google Scholar

Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Działyńskich I, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1895.
Google Scholar

Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1895.
Google Scholar

Twardzik W. (red.), 2005, Opis źródeł Słownika staropolskiego, we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską‑Winiarzową, Kraków.
Google Scholar

Zdunkiewicz‑Jedynak D., 2014, Milczenie ̶ obraz językowy w świetle polskich danych słownikowych, korpusowych i ankietowych (szkic), [w:] Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa, s. 17–25.
Google Scholar