Czy zbiór polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego jest zbiorem zamkniętym?

Main Article Content

Stanisław Koziara
https://orcid.org/0000-0003-0206-5994

Abstrakt

The paper is dedicated to some selected units of biblical origin in the Polish language, namely fixed word combinations (idiomatic expressions). The author is trying to answer the question whether the collection of such units has the qualities of a closed set, or demonstrates a contemporary tendency to multiply its resources. What is essential for this description is the division into primary and secondary units of biblical origin. Apart from historical data and conditions, which are linked with this issue of Polish phraseology, the paper also contains several examples of the processes, as a result of which the language acquired new phrases of biblical origin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koziara, S. (2019) „Czy zbiór polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego jest zbiorem zamkniętym?”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 108–116. doi: 10.24917/20831765.14.10.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bąba S., 1971, Frazeologia biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich, „Język Polski” LXIV, s. 358–364.
Google Scholar

Bieńkowska D., 1992, Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii), Łódź.
Google Scholar

Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.
Google Scholar

Binek P., 2000, O współczesnych polskich przekładach biblijnych świadomie nawiązujących do tradycyjnego stylu biblijnego, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, s. 211–218.
Google Scholar

Chlebda W., 1997, Biblizmy języka polskiego i rosyjskiego. Koncepcja opisu leksykograficznego, [w:] Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa, praca zbiorowa pod redakcją A. Bogusławskiego i J. Mędelskiej, Warszawa, s. 23–66.
Google Scholar

Chlebda W., 2005, Biblizmy jako skrzydlate jednostki polszczyzny, [w:] tegoż, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole, s. 209–251.
Google Scholar

Godyń J., 2006, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, wyd. II, poprawione, uzupełnione i rozszerzone, Kraków–Warszawa.
Google Scholar

Dziamska-Lenart G., 2007, Frazeologizmy biblijne w nowych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka, Poznań, 205–213.
Google Scholar

Komornicka A.M., 1994, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź.
Google Scholar

Koziara S., 1997, O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia, „Język Polski” LXXVII, s. 89–96.
Google Scholar

Koziara S., 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków (wyd. II, Łask 2009).
Google Scholar

Koziara S., 2009, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne), Kraków.
Google Scholar

Koziara S., 2010, Biblizmy frazeologiczne w zasobach współczesnej polszczyzny, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 99–119.
Google Scholar

Koziara S., 2013, Rola Biblii Jakuba Wujka w dziejach kultury polskiej, [w:] Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego, red. R. Słowiński, Poznań, s. 41–64.
Google Scholar

Koziara S., 2015, Od skrzyni do skarbnicy tradycji. Uwagi o biblizmie arka przymierza, [w:] tegoż, Szkice z polskiej frazeologii biblijnej, Łask, s. 169–178.
Google Scholar

Koziara S., 2016, Biblia Tysiąclecia wobec tradycji polszczyzny biblijnej – uwagi jubileuszowe, „Język Polski” XCVI, z. 4, s. 15–31.
Google Scholar

Koziara S., 2018, Miejsce i znaczenie protestanckich przekładów Pisma Świętego w historiipolszczyzny biblijnej (zarys opisu), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, wol. 25 (45), nr 2, s. 149–172.
Google Scholar

Leszczyński Z., 1993, Perspektywy uchwycenia zasobu formalnych stereotypów językowych pochodzenia biblijnego w polszczyźnie, [w:] Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, s. 95–119.
Google Scholar

Lisowski T., 2010, Sola Scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne, Poznań.
Google Scholar

Matuszczyk B., 2000, Biblia Tysiąclecia wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma Świętego, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, s. 201–210.
Google Scholar

Szczepińska B., 2005, Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk.
Google Scholar

Szurek M.M., 2013, Z dziejów polszczyzny biblijnej. Biblia Wujka (1599) a Biblia gdańska (1632). Studium komparatywne, Kraków.
Google Scholar

Walczak B., 1985, Biblia a język. O warstwie biblijnej w polskiej frazeologii, „Życie i Myśl”, nr 11–12, s. 28–39.
Google Scholar

Walczak B., 2013, Rola przekładu Biblii autorstwa Jakuba Wujka w dziejach języka polskiego, [w:] Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego, red. R. Słowiński, Poznań, s. 65–81.
Google Scholar

Winiarska-Górska I., 2009, Język, styl i kulturowa rola szesnastowiecznych protestanckich przekładów Nowego Testamentu na język polski: między nowatorstwem a tradycją,[w:] Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. II, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów, s. 279–312.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora