„Wielbłąd w uchu igielnym” – czyli o potrzebie zintegrowanych badań filologiczno‑biblijnych

Main Article Content

Stanisław Koziara
https://orcid.org/0000-0003-0206-5994

Abstrakt

The article deals with the problems of translation and interpretation of certain places in the biblical text. As a pretext for the considerations undertaken, the author used Tadeusz Szymański’s sketch published in the “Język Polski” magazine in the final years of the last century, in which the Cracovian Slavist proves that the translation of the pericope “about the camel and the eye of a needle”, found in all the synoptic gospels (Mt 19:24; Mk 10:25; Lk 18:25), is erroneous in the Polish translation‑biblical tradition. According to the author of the study, Tadeusz Szymanski’s sketch reveals both some misunderstandings and gives rise to the need for more integrated, philological and biblical research in the field of translation and biblical exegesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koziara, S. (2023) „«Wielbłąd w uchu igielnym» – czyli o potrzebie zintegrowanych badań filologiczno‑biblijnych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 181–190. doi: 10.24917/20831765.18.14.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW
Google Scholar

BG – Biblia Święta. To jest Księgi Starego i Nowego Przymierza […], na polski pilnie i wiernie przetłumaczone, Gdańsk 1632 (za: http://www.bibliagdanska.pl/) (Biblia gdańska).
Google Scholar

BW – Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, […] na polski język znowu z pilnością przełożone […], Kraków 1599 (za: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/) (Biblia Wujka).
Google Scholar

NTG – Novum Testamentum Greace et Latine, red. E. i E. Nestle, B. i K. Aland, Stuttgart 1984 (Nowy Testament grecki).
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Bąba S., 1993, Przejść (przecisnąć się) przez ucho igielne, „Język Polski” LXXIII, z. 4–5, s. 388–389.
Google Scholar

Bȕhlmann W., Scherer K., 1994, Sprachliche Stilfiguren der Bibel. Von Assonanz bis Zahlenspruch Ein Nachschlagewerk, Giessen.
Google Scholar

Godyń J., 2006, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, wydanie 2 poprawione, uzupełnione i rozszerzone, Kraków–Warszawa.
Google Scholar

Grigorijew A.W., 2006, Russkaja bibliejskaja frazieołogija w kontiekstie kultury, Moskwa. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, 1994, tłum. bp K. Romaniuk. Poznań.
Google Scholar

Keener C.S., 2000, Komentarz historyczno‑kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wydania polskiego K. Bardski, W. Chrostowski, tłum. Z. Kościuk, Warszawa.
Google Scholar

Kelber W.H., 1983, The Oral and the Written Gospel: The Hermeneutics of Speaking and Writting in the Synoptic Tradition, Mark, Paul and Q, Philadelphia.
Google Scholar

Komornicka A.M., 1994, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź.
Google Scholar

Koziara S., 2004, O frazeologii biblijnej nie zawsze biblijnego pochodzenia, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną, red. J. Liberek, Poznań, s. 159–166.
Google Scholar

Koziara S., 2009a, Frazeologia biblijna w języku polskim, wyd. 2 poprawione, Łask.
Google Scholar

Koziara S., 2009b, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno‑normatywne), Kraków.
Google Scholar

Koziara S., 2015, Wielbłąd w uchu igielnym – czyli o retorycznych źródłach frazeologii biblijnej, [w:], tegoż, Szkice z polskiej frazeologii biblijnej, Łask, s. 179–190.
Google Scholar

Koziara S., 2016, Wokół problemów genezy i opisu polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska‑Lenart, J. Liberek, Poznań, s. 55–68.
Google Scholar

Koziara S., 2018, W stronę retoryki. W poszukiwaniu nowych dróg opisu dziedzictwa biblijnego w języku polskim, „Roczniki Humanistyczne KUL. Językoznawstwo” LXVI, z. 6, s. 57–73.
Google Scholar

Lohfink G., 1987, Rozumieć Biblię. Wprowadzenie do krytyki form literackich, tłum. B. Widła, Warszawa.
Google Scholar

Meynet R., 2001, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, tłum. K. Łukowicz, T. Kot, Kraków.
Google Scholar

Meynet R., 2005, Język przypowieści biblijnych, tłum. A. Wałęcki, Kraków.
Google Scholar

Meynet, R., 2006, Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego, tłum. T. Kot, [w:] Język Biblii a język współczesny, red. R. Komurka, Kraków, s. 11–22.
Google Scholar

Ong W.J., 2011, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł., wstęp i red. nauk. J. Japola, wyd. 2 przejrzane i rozszerzone, Warszawa.
Google Scholar

Popowski R. ks., 1995, Wielki słownik grecko‑polski Nowego Testamentu, Warszawa.
Google Scholar

Schökel L.A., 1983, Słowo natchnione. Pismo święte w świetle nauki o języku, tłum. ks. A. Malewski, Kraków.
Google Scholar

Szymański T., 1994, O wielbłądzie w uchu igielnym, „Język Polski” LXXIV, z. 4–5, s. 379–381.
Google Scholar

Wierzbicka A., 2002, Co mówi Jezus? Objaśnienie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. I. Duraj‑Nowosielska, Warszawa.
Google Scholar

Wojciechowski M., 2012, Wpływy greckie w Biblii, Kraków.
Google Scholar

Wronka S. ks., 2012, Hiperboliczne wypowiedzi w Biblii, [w:] Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa, s. 678–703.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora