Podstawowe typy strukturalne nazw własnych współczesnych teatrów w Polsce

Main Article Content

Krystyna Kowalik

Abstrakt

The subject of the article are the names of currently open Polish theatres. Attention is focused
on the formal structure of the names, i.e. the number and type of the components of the official
name of a theatre. Theatre names are nominal in nature and are saturated with vocabulary
from the broad semantic field of theatre. The constitutive element of most names is the
lexeme THEATRE. Additional identifying and defining elements are adjectives and common
or proper (name of the patron) nouns. The minimal name consists of two elements. Other
names vary as for their length, yet the order of elements extending the name can be easily
established.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalik , K. (2010) „Podstawowe typy strukturalne nazw własnych współczesnych teatrów w Polsce”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5038 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Csató E., 1967, Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Dacewicz L., 2007, Nazwy polskich uczelni wyższych – tradycja i współczesność, [w:] Nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków.
Google Scholar

Gałkowski A., 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.
Google Scholar

Jadacka H., Bondkowska M., Burkacka J., Grabska-Moyle E., Karpowicz T., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego, t. 2.: Gniazda odrzeczownikowe, Kraków.
Google Scholar

Kowalik K., 2008, Uwagi o tytułach artykułów naukowych, „Annales Academiae Pae-dagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica IV”, red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Kraków.
Google Scholar

Kurcz I., Lewicki A., Sambor J., Szafran K., Woronczak J., 1990, Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Kraków.
Google Scholar

Markiewicz H., 2003, Tytuły dzieł literackich, [w:] H. Markiewicz, Zabawy literackie dawne i nowe, Kraków.
Google Scholar

Milewska B., 2003, Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk.
Google Scholar

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 2003, red. H. Zgółkowa, t. 42, Poznań.
Google Scholar

Przybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski”, LXXII.
Google Scholar

Raszewski Z., 1978, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Semil M., Wysińska E., 1990, Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa.
Google Scholar

Skudrzykowa A., Urban K., 2009, Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach, Kraków.
Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, 1998, red. B. Dunaj, Warszawa,
Google Scholar

Stoff A., 1975, Funkcja tytułu w dziele literackim, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska”, t. XI.
Google Scholar

Szelewski M., 2004, Pragmatyczna interpretacja ergonimów komercyjnych na przykładzie nazw szkół językowych, „Onomastica”, XLIX.
Google Scholar

Wielka encyklopedia PWN, 2005, t. 27, Warszawa.
Google Scholar

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, 2005, red. M. Bańko, Warszawa.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora