Przymiotniki w polskich współcześnie używanych nazwach drzew

Main Article Content

Krystyna Kowalik

Abstrakt

The subject of interest in the article are the names of trees appearing in Europe, commonly used in Polish elaborations. An analysis was conducted on the adjectives being a part of the binominal names, describing the species name (cedr atlantycki - Cedrus atlantica, jałowiec pospolity - Juniperus communis, sosna pospolita - Pinus sylvestris). The aim of this article is to create their formal and semantic typology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalik, K. (2015) „Przymiotniki w polskich współcześnie używanych nazwach drzew”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5145 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Cygan S., 2007, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9: Świat roślin, Kraków.
Google Scholar

Kallas K., 1984, Słowotwórstwo przymiotników, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 408–455.
Google Scholar

Kallas K., 1999, Przymiotnik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, wyd. 3 popr., Warszawa, s. 469–521.
Google Scholar

Kowalik K., 1977, Budowa morfologiczna przymiotników polskich, Wrocław.
Google Scholar

Literacka symbolika roślin, 1997, red. A. Martuszewska, Gdańsk.
Google Scholar

Marczewska M., 2002, Drzewa w języku i kulturze, Kielce.
Google Scholar

Nagórko A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa.
Google Scholar

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa.
Google Scholar

Pawłowski E., 1974, Polskie nazwy roślin (Próba klasyfikacji semantycznej), [w:] Studia indoeuropejskie, red. J. Kuryłowicz, Wrocław, s. 163–169 (Prace Komisji Językoznawstwa PAN, nr 37).
Google Scholar

Rogowska E., 1998, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Gdańsk.
Google Scholar

Rogowska-Cybulska E., 2005, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Gdańsk.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 1979, Ludowe nazwy roślin leczniczych w gwarach byłego powiatu dąbrowsko-tarnowskiego, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 172–189.
Google Scholar

Skubalanka T., 2009, Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 27, s. 129–144.
Google Scholar

Spólnik A., 1986, O jednym ze sposobów nazywania roślin, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 104, „Prace Językoznawcze”, t. V, s. 69–85.
Google Scholar

Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław.
Google Scholar

Szupryczyńska M., 1980, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń.
Google Scholar

Świat roślin w języku i kulturze, 2001, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław (Język a Kultura, t. 16).
Google Scholar

Wajda L., 1983, Charakterystyka polskiego słownictwa botanicznego na przykładzie nazw drzew i krzewów, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, z. 80, „Prace Językoznawcze”, t. IV, s. 191–201.
Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., 1989, Polskie nazwy drzew, Wrocław.
Google Scholar

Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim: zagadnienia ogólne, Kraków.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora