Barwy Bułgarii. Mariola Walczak‑Mikołajczakowa, Kolory w języku i kulturze bułgarskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska, nr 52, Poznań 2022, ss. 190

Main Article Content

Krystyna Kowalik
https://orcid.org/0000-0002-5448-0332
Wiktor Darasz

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalik, K. i Darasz, W. (2023) „Barwy Bułgarii. Mariola Walczak‑Mikołajczakowa, Kolory w języku i kulturze bułgarskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska, nr 52, Poznań 2022, ss. 190”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 331–338. doi: 10.24917/20831765.18.24.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Balowska G., 2011, Świat malowany słowem. Analiza pola semantycznego nazw barw w Máju Karla Hynka Máchy, „Bohemistyka”, nr 4, s. 277–288.
Google Scholar

Berlin B., Kay P., 1967, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley.
Google Scholar

Bijak U., 2016, Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie, „Onomastica” LX, s. 317–332.
Google Scholar

Bjelajeva I., 2005, Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, Warszawa.
Google Scholar

Borejszo M., 2007, O nazwach kolorów farb malarskich w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, nr 9, s. 13–28.
Google Scholar

Bura R., 2022, Barwa szara w górnołużyckim językowym obrazie świata (na tle porównawczym czesko‑polskim, [w:] Słowem przenikanie: szkice o języku i kulturze, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków, s. 69–78.
Google Scholar

Czachorowska M., Stypa H., 2010, Porównania prototypowe barw w języku polskim i niemieckim, „Linguistica Bidgostiana”, t. 7, s. 47–58.
Google Scholar

Darasz W.J., Kowalik K., 2020, Polska współczesna terminologia ornitologiczna – językowe sposoby identyfikacji gatunków, [w:] Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym I, red. B. Malczewska, J. Woźniakiewicz, Kraków, s. 189–205.
Google Scholar

Evans G., 2019, Historia kolorów. Tajemniczy świat barw, tłum. W. Jeżewski, Warszawa.
Google Scholar

Gonigroszek D., 2008, Językowy obraz świata barw i kolorów jako przykład kulturowych różnic, [w:] Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, 2, red. M. Kucała, Łódź, s. 91–99.
Google Scholar

Graf M., 2012, Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy (na przykładzie nazw farb ściennych), „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Językoznawcza, t. 19 (39), z. I, s. 119–130.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.), 2000, Studia z semantyki porównawczej – nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Waszakowa K. (red.), 2003, Studia z semantyki porównawczej – nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. II, Warszawa.
Google Scholar

Jakubowicz M., 2017, Pochodzenie nazw barw w językach słowiańskich, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno‑kulturowe, red. D. Filar i P. Krzyżanowski, Lublin, s. 211–227.
Google Scholar

Jurek K., 2011, Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, „Kultura – Media – Teologia”, nr 6, s. 68–80.
Google Scholar

Kalita I., 2021, Sìnì koler ǔ frazealagìčnaj karcìne svetu belarusaǔ ì čėchaǔ [Каліта I., Сіні колер ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў і чэхаў] / Kolor niebieski we frazeologicznym obrazie świata Białorusinów i Czechów, „Studia Białorutenistyczne”, t. 15, s. 291–309.
Google Scholar

Komorowska E., Stanulewicz D., 2018, Polskie i rosyjskie słownictwo barw. Asocjacje i znaczenia, Szczecin.
Google Scholar

Kowalik K., 2015, Przymiotniki w polskich współcześnie używanych nazwach drzew, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X, s. 70–81.
Google Scholar

Libera Z., 1987, Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i w innych kulturach słowiańskich, „Etnografia Polska”, t. 31, s. 115–133.
Google Scholar

Lisowska B., 2008, Leksem czerwony jako komponent związków frazeologicznych w języku polskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” III, s. 198–208.
Google Scholar

Madeja A., 2010, Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (6), s. 198–217.
Google Scholar

Narloch A., 2010, Novye âvleniâ v gruppe terminologičeskih nazvanij cveta v russkom jazyke [Новые явления в группе терминологических названий цвета в русском языке],„Studia Rossica Posnaniensia”, nr 35, s. 157–165.
Google Scholar

Narloch A., 2018, Strategia kreowania wartości na podstawie określeń kolorystycznych w języku polskim i rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4 (164), s. 129–140.
Google Scholar

Narloch A., 2019, Funkcjonowanie koloru w rosyjskiej przestrzeni lingwokulturowej, „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo‑filologiczne” 9, s. 81–94.
Google Scholar

Pastoureau M., 2013, Niebieski. Historia naturalna koloru, tłum. M. Ochab, Warszawa.
Google Scholar

Pisarek W., 1967, Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki” LVIII, z. 1–2, s. 495–516.
Google Scholar

Rusek Z., 2017, The Names for the Colour Red in the Bulgarian Dialects, „Săstojanie i problemi na bălgarskata onomastika // State and Problems of Bulgarian Onomastics”, Veliko Tărnovo [„Състояние и проблеми на българската ономастика // State and Problems of Bulgarian Onomastics”, Велико Търново], Volume 12, Issue 1, s. 576–587, https://journals.uni-vt.bg (dostęp 20.06.2023).
Google Scholar

Rzepińska M., 1989, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa.
Google Scholar

Skwarczyńska S., 1932, Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj (Na tle badań relacji między twórcą a odbiorcą), „Pamiętnik Literacki” XXIX, s. 233–301.
Google Scholar

Todorova E., 1987, Semantično‑funkcionalni osobenosti na prilagatelnite imena v săvremennija bălgarski knižoven ezik, Sofija [Toдорова Е., 1987, Сематично‑функционални особености на прилагателните имена в съврменния български книжовен език, София].
Google Scholar

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.
Google Scholar

Vlahova‑Angelova M., 2015, Colour terms in microtoponymy of Western Bulgaria (with special attention to metaphoric uses of colour terms), [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze // Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, s. 271–278.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, [w:] tejże, Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa, s. 405–449.
Google Scholar

Zaręba A., 1954, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora